AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Publiczny lincz


"Publiczny lincz" - rozmowa red. Agnieszki Milewskiej z Teresą Kaczorowską w rozgłośni PR "Radio dla Ciebie"

https://www.rdc.pl/podcast/plock-i-okolice-sprawa-odwolania-dyrektor-pckisz-w-ciechanowie/
2020-02-05

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”R e g u l a m i n

1. Cel konkursu:
- przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego – wybitnego
pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
- konfrontacja twórczości literackiej
- integracja środowisk literackich
- prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3. Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 maja 2020 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5. W związku z 100. rocznicą „Bitwy Warszawskiej”, wyjątkowo w 2020 roku, utworzono dodatkową kategorię – wiersz, adresowaną do dzieci i młodzieży (do 18. roku życia). Warunkiem uczestnictwa, w tej kategorii jest przesłanie do 20 maja 2020 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy – wiersz”, na adres organizatora - maksymalnie 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

6. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim
samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny
adres i telefon kontaktowy.

7. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceni powołane przez organizatorów
Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające
wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez
organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby
nagrodzone.

9. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby
nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.


10. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych
utworów nastąpi 18 czerwca (czwartek) 2020 r., podczas „XXXI Wiosny
Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie10 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w
pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej
zgody na nieodpłatną publikację.


12. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna
tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e – mail: muzeum3@wp.pl i muzeum.pozytywizmu@wp.pl


Organizatorzy:
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
- Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie


2020-01-27

Warszawa, 8 stycznia 2020 r.WNP-O.4131.27.2019

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17 stycznia 7
06-400 CiechanówRozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.; dalej u.s.p.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odwołania Pani Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Uzasadnienie

W dniu 23 września 2019 r. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 126/2019 w sprawie odwołania Pani Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Jako podstawę prawną uchwały Zarząd Powiatu wskazał art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. w zw. z art. 70 § 1, § 11, § 2 oraz art. 362 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) w zw. z art. 15 ust. 1, ust. 6 pkt 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
Pismem z dnia 6 listopada 2019 r. Pani T.K. wniosła o podjęcie działań w trybie nadzoru i rozważenie wydania z urzędu rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności ww. uchwały. W swym piśmie Pani T.K. podniosła, że z treści uchwały nie wynika, jakie przepisy prawa i kiedy zostały przez nią naruszone w związku z zajmowanym stanowiskiem oraz że w uchwale w ogóle nie podano powodów odwołania.
Pismem z dnia 27 listopada 2019 r. Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o nadesłanie:
- uchwały Nr 94/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- uchwały Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 23 września 2019 r. wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone.
Jednocześnie zwrócono się o przesłanie wszelkich dokumentów dotyczących działań Zarządu Powiatu podjętych w przedmiotowej sprawie, mogących mieć wpływ na ocenę ważności ww. uchwały oraz poproszono o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie przesłanek i okoliczności podjęcia ww. uchwały, w tym udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przed podjęciem ww. uchwały zasięgnięto opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.
Wymieniona wyżej uchwała została doręczona Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi nadzoru w dniu 12 grudnia 2019 r.
W piśmie z dnia 10 grudnia 2019 r. Starosta Ciechanowski poinformował, że uchwała Nr 126/2019 została podjęta z inicjatywy Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z ustaleniami zespołu kontrolującego PCKiSz w Ciechanowie oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucje kultury z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem zgodnie z art. 15 ust. 1, ust. 6 pkt 3 oraz ust. 7 ustawy. Do chwały nie załączono żadnego uzasadnienia.
Pismem z dnia 24 grudnia 2019 r. (znak: WNP-O.4131.27.2019.IK) Wojewoda Mazowiecki zawiadomił Zarząd Powiatu Ciechanowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.
W ocenie Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzoru nad działalnością powiatową, ww. uchwała Zarządu Powiatu została podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.; dalej: ustawa) z uwagi na brak uzasadnienia, a w konsekwencji brak możliwości oceny, czy zaistniała przesłanka z art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy.
W toku kontroli legalności ww. uchwały organ nadzoru ustalił następujący stan faktyczny.
Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 94/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Pani Teresa Kaczorowska została powołana na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie na okres 3 lat od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 126/2019 z dnia 23 września 2019 r. Pani Teresa Kaczorowska została odwołana ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie z dniem 23 września 2019 r. W § 1 ust. 5 uchwały wskazano, że „Jednocześnie w okresie wypowiedzenia udziela się pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2019 w wymiarze 23 dni rob. licząc od dnia 24 września 2019 r., a w pozostałej części zwalnia z obowiązku świadczenia pracy”.
W ocenie Wojewody Mazowieckiego, uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy powinna zawierać uzasadnienie. Przepisy art. 15 ust. 6 ustawy zawierają katalog zamknięty przyczyn odwołania dyrektora instytucji kultury wskazując, że jest to przepis o charakterze szczególnym, co wyklucza możliwość stosowania przepisów i zasad kodeksu pracy (art. 70 Kodeksu Pracy). Wskazanie w ustawie szczególnych przyczyn uzasadniających odwołanie dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na jaki został powołany, ma niewątpliwie na celu zapewnienie wzmożonej trwałości terminowego stosunku pracy z powołania. Natomiast stwarzanie dla pewnych, wyraźnie określonych grup pracowników (w tym przypadku osób zarządzających instytucjami kultury) szczególnych i rygorystycznych gwarancji zatrudnienia powoduje również potrzebę szczególnie wnikliwej oceny przesłanek, które stanowiły podstawę odwołania. Bezpośrednią konsekwencją powyższego jest szczególny obowiązek organizatora instytucji kultury w zakresie prawidłowego i kompleksowego wskazania faktów, które zostały uznane za podstawę odwołania dyrektora instytucji kultury. Brak uzasadnienia uniemożliwia organowi nadzoru ocenę legalności przesłanek odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Takie stanowisko wyraził także Wojewoda Dolnośląski stwierdzając nieważność uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr 3708/V/17 w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 26 maja 2017 r. Nr NK-N.4131.196.3.2017.GD1, organ nadzoru wskazał, że „Nie można więc przyjąć, że do zgodnego z prawem odwołania dyrektora instytucji kultury wystarczające jest wskazanie przyczyny bez uzasadniania. W uzasadnieniu do uchwały okoliczności dotyczące przyczyn odwołania w związku z jedną z przesłanek wynikających w art. 15 ust. 6 ustawy muszą być konkretne i dowiedzione w stosownym postępowaniu poprzedzającym jej podjęcie oraz znajdować pełne potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym. Istotne są również wywody przytoczone przez organizatora, gdyż to, jakie zdarzenia uznał on za przesłanki odwołania, muszą wynikać bezpośrednio z uzasadnienia podjętej w tym zakresie uchwały. Tylko takie wywody w zestawieniu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym pozwalają na ustalenie motywów, jakimi kierował się organizator odwołując dyrektora instytucji kultury”. Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 października 2017 r. (sygn. akt IV SA/Wr 363/17), a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II OSK 136/18).
Przywołana wyżej sprawa dotyczyła uchwały podjętej z innej przyczyny (tj. na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy) niż uchwała Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, niemniej jednak zachowuje swą aktualność w zakresie obowiązku uzasadnienia przyczyn odwołania. W przypadku uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego nr 126/2019 naruszenie prawa jest tym bardziej istotne, gdyż w przeciwieństwie do przywołanej uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego (gdzie okoliczności przywołane w uzasadnieniu uznano za niewystarczające), uchwała nr 126/2019 w ogóle nie zawiera uzasadnienia.
Zgodnie z art. 79 u.s.p., uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru (ust. 1). W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa (ust. 4).
Pojęcia istotnego i nieistotnego naruszenia prawa wynikające z unormowań art. 79 u.s.p. nie zostały zdefiniowane w ustawie. Jednakże doktryna prawa oraz praktyka orzecznicza wypracowały szereg cech naruszeń prawa pozwalających na zakwalifikowanie danego naruszenia do jednej z tych kategorii. Istotnym naruszeniem jest nieprawidłowość oczywista i bezpośrednia, która prowadzi do takich skutków, które nie mogą być zaakceptowane w demokratycznym państwie prawnym. Taką nieprawidłowością są m.in. naruszenia dotyczące przepisów wyznaczających kompetencje do podjęcia aktu normatywnego, naruszenia przepisów prawa ustrojowego, naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez wadliwą ich wykładnię oraz naruszenie przepisów dotyczących procedury podjęcia aktu normatywnego, jeżeli na skutek tego naruszenia podjęto akt o innej treści niż gdyby naruszenie nie nastąpiło. Istotne naruszenia to m.in.: podjęcie aktu bez podstawy prawnej, podjęcie aktu na podstawie normy prawnej uznanej za niekonstytucyjną, powtarzanie w akcie normatywnym treści przepisów ustawowych, brak pełnej realizacji zakresu ustawowego upoważnienia, podjęcie unormowań trudnych do jednoznacznego odczytania i interpretacji. Nieistotne naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy dokonane naruszenia nie miały wpływu na treść aktu normatywnego. Nieistotne naruszenie dotyczy sprawy mało znaczącej, nie dotyczącej istoty zagadnienia (G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Lex 2012, Ustawa samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2010).
W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że ranga naruszenia prawa (sprzeczność uchwały z art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy) nie pozwalała na zakwalifikowanie go jako naruszenia nieistotnego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Powiatowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wnoszona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, z dniem jego doręczenia.Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

2020-01-21

Stanowisko dr. Teresy Kaczorowskiej,

Stanowisko dr. Teresy Kaczorowskiej, odwołanej dyrektorki Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Stwierdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Ciechanowie odwołującej mnie ze stanowiska dyrektora PCKiSz, przywraca mi nieco zaufanie do instytucji publicznych. Od początku wiedziałam, że odwołanie mnie przez Zarząd Powiatu było bezpodstawne, że bezprawnie przerwano mi ostatnie powołanie na trzy lata na okres 1.09.2018-31.08.2021. Po decyzji Wojewody Mazowieckiego zgłosiłam swoją gotowość do pracy i oczekuję odpowiedzi.

Szkoda, że nowa powiatowa władza, ze starostą Joanną Potocką-Rak i Stanisławem Kęsikiem na czele, nie podjęła rozmów ze mną, zanim mnie odwołała. Jestem przekonana, że udałoby się osiągnąć porozumienie. Niestety, władza wybrała inną drogę - w lipcu 2019 r. Starosta Ciechanowska nasłała do PCKiSz kontrolę trzech swoich urzędniczek, które po kilku tygodniach przygotowały długi, pełen zarzutów, ale ustaleń nieprawdziwych i z wadami prawnymi protokół. Nie otrzymałam żadnych zaleceń pokontrolnych, za to 23 września 2019 r. inna pani ze Starostwa przyniosła mi odwołanie ze stanowiska, bez świadczenia pracy już od następnego dnia. Odwołanie nie zawierało uzasadnienia. Starosta Joanna Potocka-Rak uzasadniła jednak to tydzień później na sesji rady powiatu – publicznie, głośno i bezkrytycznie cytując wadliwy i zawierający wiele błędnych ustaleń protokół kontroli, strasząc mnie prokuraturą i rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Starostwo opublikowało też cały protokół kontroli w internecie, naruszając moje dobra osobiste, niszcząc dobre imię, łamiąc rozporządzenie RODO. Nie miałam innej obrony, musiałam szukać pomocy w instytucjach publicznych, m.in. u wojewody i w sądzie.

Na pewno będę bronić swego imienia. Działam w kulturze mazowieckiej od 30 lat, jestem nie tylko animatorką kultury, ale też pisarką, prezesem dwóch organizacji pozarządowych: Związku Literatów na Mazowszu oraz Academia Europaea Sarbieviana, od 21 lat redaktorem naczelnym „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, należę do ZAiKS i SDP. Wykonuję zawód zaufania publicznego i nie mogę się zgodzić na bezpodstawne szkalowanie mnie.

Teresa Kaczorowska
2020-01-20

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność Uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 126/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odwołania Pani Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie [...] .Całość Decyzji wojewody z dnia 10 stycznia 2020 r. w załączeniu.

2020-01-14

Arogancja władzy – STEFAN TRUSZCZYŃSKI w obronie Teresy Kaczorowskiej

Z dnia na dzień, bez podania poważnych zarzutów,  zwolniono wieloletnią dyrektorkę Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie doktor Teresę Kaczorowską... Cztaj dalej2019-12-29

Spotkanie z poetką z Paryża

Związek Literatów na Mazowszu
oraz
Dom Polonii w Pułtusku
zapraszają na
spotkanie z polską poetką z Paryża

Mirosławą Niewińską

Dom Polonii w Pułtusku
Czwartek, 28 listopada 2019 r., godz. 18.30

Wieczór umili koncert skrzypcowy Marka Snycerskiego z Warszawy.
Spotkanie poprowadzi prezes Związku Literatów na Mazowszu dr Teresa Kaczorowska.

*** Mirosława Niewińska – psycholog, poetka, artystka. Urodzona w Białymstoku, mieszka w Paryżu. W Lublinie studiowała psychologię i filozofię; w Paryżu psychologię i socjologię. Wydała tomiki poezji „Kalejdoskop" i „Tymi drogami wędrowało słońce". Laureatka licznych konkursów poetyckich. Jej wiersze można przeczytać na wielu portalach, w antologiach i pismach literackich, m.in. w antologii „Podlasie w poezji" i „Ciechanowskich Zeszytach Literackich”. Uważa, że poezja to nie tylko wyrażanie emocji, to także sposób, by zakodować wiedzę o świecie.

*** Marek Snycerski - skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie (2004). Z pochodzenia warszawiak, obecnie jest koncertmistrzem Formacji „Tango Para Todos”, z którą nagrał 2 płyty. Pracuje z seniorami, prowadząc chór Piaskowe Babeczki na warszawskich Piaskach oraz pełni funkcję instruktora kulturalno–oświatowego w jednym z warszawskich DPS-ów. Poza tym udziela się jako chórzysta i orkiestrowicz w rozmaitych zespołach koleżeńskich przy różnorodnych projektach muzycznych, a także naucza gry na skrzypcach. W Domu Polonii wykona na skrzypcach znane utwory m.in. Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Bacha, Rachmaninowa.
2019-11-26

Referat Teresy Kaczorowskiej na Międzynarodwej konferencji w Warszawie

Międzynarodowa konferencja naukowa

POLSKIE WYCHODŹSTWO I JEGO PRZYCZYNY
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

organizowana przez
Światową Radę Badań nad Polonią
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie
Klub Jagielloński w Londynie

pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji
Księdza prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego
Rektora UKSW

24-26 października 2019 r.

Sala 008, budynek nr 24 UKSW
Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

Czwartek, 24 października 2019

Godz. 9.00–10.00 – Msza św. sprawowana w kaplicy kampusu UKSW przy ul. K. Wóycickiego w intencji Ojczyzny oraz Polaków mieszkających poza granicami Kraju

Godz. 10.00–11.30 – Inauguracja konferencji:
– odśpiewanie polskiego hymnu narodowego
– mgr Walter Gołębiewski, prezes ŚRBnP – powitanie gości i uczestników konferencji
– wystąpienie gospodarza konferencji: Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego – rektora UKSW
– wystąpienia gości oficjalnych, przedstawicieli rządu i parlamentu
– komunikat na temat Komitetu Budowy Pomnika Polonii w Warszawie
– wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Reakcja mocarstw zachodnich na agresję sowiecką na Polskę 17 września 1939 r.

Godz. 11.30–12.00 – przerwa na kawę
Godz. 12.00-16.00 blok I: (moderator – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki):
1. godz. 12.00-12.20 – dr Anna Ambrochowicz-Gajownik: Uchodźcy cywilni i wojskowi na południu Francji – z perspektywy polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych w latach 1939-1940;
2. godz. 12.20-12.40 – ks. dr hab. Józef Szymański (ŚRBnP, Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku): Emigracja polska we Francji wobec nowych wyzwań (1939-1945);
3. godz. 12.40-13.00 – dr Joanna Pyłat (Światowa Rada Badań nad Polonią, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie): Wychodźstwo i działalność polskich naukowców poza granicami kraju podczas II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu;
4. godz. 13.00-13.20 – prof. dr hab. Jacek Knopek (Światowa Rada Badań and Polonią, UMK w Toruniu, PK Koszalin): Polscy wychodźcy w Grecji w latach II wojny światowej;
5. godz. 13.20-13.40 – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Polskie wychodźstwo wojenne w Kanadzie 1940-1945;
6. godz. 13.40-14.00 – dr hab. Janusz Wróbel (Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi): Uchodźcy polscy na Dalekim Wschodzie 1939-1957;
7. godz. 14.00-14.20 – dr Marta Milewska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora w Pułtusku): Niepewny nasz los - czyli o wysiedlonych i deportowanych do III Rzeszy w czasie drugiej wojny światowej w świetle wspomnień uczestników polsko-niemieckich spotkań biograficznych;
8. godz. 14.20-14.40 – dr Mirosław Kucharski (Światowa Rada Badań nad Polonią, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Wiesław Jelonek (Szwecja): Wojna i niepodległość widziana oczyma dziecka;
9. godz. 14.40-15.00 – mgr Mariusz Rutczyński (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Żołnierze, tułacze, emigranci – tropami pewnej rodziny.

Godz. 15.00-15.30 – dyskusja
Godz. 15.30-16.00 – przerwa na kawę

Godz. 16.00-18.00 blok II: (moderator – ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej):
10. godz. 16.00-16.20 – prof. PWSZ dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie): O sytuacji żołnierzy polskich we Francji 1940-1944;
11. godz. 16.20-16.40 – dr Tomasz Gajownik (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie): Gen. bryg. Juliusz Kleeberg – dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego we Francji w latach 1940-1943.
12. godz. 16.40-17.00 – mgr Aneta Hoffmann (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Armia Polska w ZSRS – Armia Polska na Wschodzie – 2 Korpus Polski – Armia tułaczy;
13. godz. 17.00-17.20 – ks. dr Błażej Michalewski (Światowa Rada Badań and Polonią): Polscy zesłańcy w Armii gen. Władysława Andersa;
14. godz. 17.20-17.40 – dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Polskie Oddziały Wartownicze w Niemczech i ich rola w kształtowaniu powojennego ładu politycznego.
15. godz. 17.40-18.00 – dr Jacek Cholewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Brygada Strzelców Karpackich – „szczury Tobruku” w Polsce i Australii oraz ich losy.

Godz. 18.00-18.20 – dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad
Godz. 18.20-21.00 – Walne Zebranie Światowej Rady Badań nad Polonią (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1 B)

Piątek, 25 października 2019

Godz. 9.00-12.00 blok III: (moderator – mgr Walter Wiesław Gołębiewski, Prezes ŚRBnP):
16. godz. 9.00-9.20 – ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Światowa Rada Badań nad Polonią, UAM w Poznaniu): Duszpasterstwo Chrystusowców w obozach przejściowych oraz wśród wywożonych na roboty do Rzeszy;
17. godz. 9.20-9.40 – mgr Monika Plata (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Niepublikowana korespondencja Ksawerego Rutczyńskiego z obozu pracy przymusowej w Neersen;
18. godz. 9.40-10.00 – mgr Beata Howe (Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie): Organizacja szkolnictwa polskiego na szlaku wychodźstwa polskiego w czasie II wojny światowej wiodącego do Wielkiej Brytanii;
19. godz. 10.00- 10.20 – mgr Dorota Hrycak -Krzyżanowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Powstanie i działalność Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu i jej wpływ na myśl i trendy architektoniczne w Wielkiej Brytanii i świecie;
20. godz. 10.20-10.40 – s. dr Monika Wiśniewska (Instytut Historii Nauki PAN): Edukacja polonijna po II wojnie światowej – stan badań;
21. godz. 10.40-11.00 – dr Teresa Kaczorowska (Światowa Rada Badań nad Polonią): Misja Polskiego Muzeum w Ameryce (z siedzibą w Chicago) podczas II wojny światowej;
22. godz. 11.00 – 11.20 – dr hab. Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Światowa Rada Badań nad Polonią): „Lwowska Fala” na emigracji w Kolekcji Leopolis w zbiorach Muzeum Niepodległości.

Godz. 11.20-12.00 – dyskusja i przerwa na kawę

Godz. 12.00-18.00 blok IV: (moderator – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński):
23. godz. 12.00-12.20 – prof. dr hab. Bogusław Polak (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej): Gen. Władysław Anders - przywódca Polskiego Państwa na Uchodźstwie 1946-1970;
24. godz. 12.20-12.40 – prof. PK dr hab. Michał Polak (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej): Wkład polskiego uchodźstwa niepodległościowego w działalność wybranych organizacji międzynarodowych po 1945 roku;
25. Godz. 12.40-13.00 – dr Norbert Wójtowicz (Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Pamięci Narodowej): Polityka odznaczeniowa, orderowa i awansów wojskowych prowadzona przez alternatywnego Prezydenta RP Juliusza Nowina Sokolnickiego wobec weteranów i środowisk kombatanckich.
26. godz. 13.00-13.20 – mgr Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku): Geneza powstania i pierwsza dekada działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii;
27. godz. 13.20-13.40 – mgr Agnieszka Bogucka (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Światowa Rada Badań nad Polonią): Gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf. Nietypowy emigracyjny los „Do wolnej Polski nam powrócić daj..”;
28. godz. 13.40-14.00 – mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Losy polskich emigrantów II wojny światowej na przykładzie śp. gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego ps. „Gryf” oraz śp. prof. Iwo Pogonowskiego.

Godz. 14.00-14.30 – dyskusja i zakończenie obrad

Sobota, 26 października

Uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy urodzin
Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego
Tatr Polski w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2
(szczegóły dotyczące koncertu przekazane zostaną podczas obrad konferencyjnych)
2019-10-16

XXIV CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy

z a p r a s z a j ?
na
XXIV CIECHANOWSK? JESIENI POEZJI

9-10 pa?dziernika 2019 r.


PROGRAM:

9. X. 2019 (?roda) ? Ciechanów-Pu?tusk

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szko?ach i uczelniach,
równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znana literatka Marta Berowska/
12.30-14.00 - obiad, zakwaterowanie
14.00 - wyjazd do Pu?tuska
-15.30 ? 17.00 - promocja 21. numeru ?Ciechanowskich Zeszytów Literackich? Wiktor
Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najwa?niejszych twórców
pozytywizmu / Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela/.
W programie: prezentacja multimedialna ?Wiktor Gomulicki wpisany w
histori? Pu?tuska?, wystawa ?Wiktor Gomulicki ? piewca
nadnarwia?skiego grodu?, prelekcja prof. Joanny Zajkowskiej,
w?drówka pu?tuskimi ?ladami Wiktora Gomulickiego
17. 30 - kolacja w Domu Polonii w Pu?tusku
18.30-19.00 ? wyjazd do Ciechanowa /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/
19.00-23.00 - Noc Poetów, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert Trio
Brzoska/Marciniak/Markiewicz /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/

10. X. 2019 (czwartek) ? Ciechanów-Opinogóra

9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i kustosza Janusza
Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XXI Spotkanie z Literatur? w Opinogórze ? go?ciem b?dzie Konrad
Sutarski z Budapesztu, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - rozstrzygni?cie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
?O Laur Opina?
- wr?czenie Medali Zygmunta Krasi?skiego
- koncert poetycko-fortepianowy. Wykonawcy: pianista i poeta Ares
Chadzinikolau oraz laureaci konkursu ?O Laur Opina?.
Uroczyste zako?czenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /Organizatorzy:
- Zwi?zek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy i sponsorzy:
- Urz?d Marsza?kowski Woj. Mazowieckiego
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urz?d Miasta w Ciechanowie
- Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
- Dom Polonii w Pu?tusku

*** ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie? maj? swoj? premier? zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazuj?cy si? od 21 lat periodyk ma co roku swój tytu? i wiod?cy temat dot. znanego pisarza, który ma zwi?zki z regionem (do tej pory rocznik by? po?wi?cony m.in. Zygmuntowi Krasi?skiemu, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu, Stefanowi ?eromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Boles?awowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanis?awowi Che?chowskiemu, Brunonowi D. hr. Kici?skiemu, Bronis?awie W?odkównie. W 2019 r. b?dzie nosi? tytu? Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najwa?niejszych twórców pozytywizmu.
*** Wiktor Teofil Gomulicki, ps. ?Fantazy? (ur. 17 pa?dziernika 1848 r. w Ostro??ce, zm. 14 lutego 1919 r. w Warszawie) ? poeta, powie?ciopisarz, eseista, publicysta, badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Jeden z najwa?niejszych twórców polskiego pozytywizmu. Dzieci?stwo, upami?tnione pó?niej w powie?ci dla m?odzie?y Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906), sp?dzi? w Pu?tusku, gdzie ucz?szcza? do gimnazjum przy klasztorze oo. benedyktynów. Od 1864 r. zamieszka? w Warszawie, gdzie uko?czy? gimnazjum i w 1866 r. rozpocz?? studia prawnicze w Szkole G?ównej. W trakcie ich trwania zadebiutowa? jako poeta na ?amach ?Tygodnika Ilustrowanego?. Pracowa? w kilku redakcjach, jest autorem licznych tomów poezji, powie?ci, tekstów krytycznych i encyklopedycznych. Zmar? w wieku 70 lat, zosta? pochowany na Starych Pow?zkach.

2019-09-14

VIII Le?ne Impresje

Ta plenerowa impreza Zwi?zku Literatów na Mazowszu, organizowana od 8 lat na zako?czenie letnich wakacji, odb?dzie si? w tym roku u inicjatora Impresji, poety le?nika S?awka Zduna i jego ?ony Anny, blisko le?niczówki gdzie mieszkaj? ? na uroczysku w O?cis?owie pod Ciechanowem.

Zapraszamy poetów z ca?ego regionu, zrzeszonych i niezrzeszonych, ze swoimi wierszami ? a tak?e ich przyjació? i znajomych oraz wszystkich mi?o?ników poezji! Towarzyszy? nam b?dzie nie tylko poezja, ale i ciekawa muzyka w wykonaniu Piotra Rzeczkowskiego, lidera zespo?u ??ywio?y Art.? z Ciechanowa.
Jak zwykle Impresje odb?d? si? przy wsparciu organizacyjnym PCKiSz i Nadle?nictwa Ciechanów.
Prosz? zabra? dobry humor i ma?e co nieco!

Przybywajcie, zapro?cie przyjació?, w ostatni? sobot? wakacji, 31 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00. Zapraszamy!

Teresa Kaczorowska
2019-08-19

JADWIGA CHCIAŁA POMŚCIĆ MĘŻA

Z kart IPN w Białymstoku: Ojca nie poznała nigdy. Zginął w Auschwitz-Birkenau. Matkę zabrali Sowieci już po wojnie, w lipcu 1945 roku. Ona sama, jako kilkuletnie dziecko, szykanowana była przez milicję i UB. Przetrwała, przerzucana w czasach stalinizmu z jednej miejscowości do kolejnej.
.Czytaj dalej
2019-07-22

Obława Augustowska okiem kobiety. Spotkanie autorskie z Teresą Kaczorowską

Podczas lipcowego spotkania z cyklu Muzealne Środy pani Teresa Kaczorowska przedstawi efekty własnych badań nad losami ofiar Obławy Augustowskiej – największej, niewyjaśnionej do dziś zbrodni komunistycznej w powojennej Polsce. Wśród jej ofiar znalazło się wiele młodych dziewcząt i kobiet, którym Teresa Kaczorowska poświęciła jedną ze swoich książek.
Między 12 a 19 lipca 1945 r. oddziały sowieckie zatrzymywały na Suwalszczyźnie osoby podejrzane o kontakty z partyzantką niepodległościową, jak również osoby zupełnie przypadkowe. Celem operacji NKWD było rozbicie dobrze zorganizowanych i licznych oddziałów partyzanckich operujących w Puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyległych. Dodatkową przyczyną sowieckiej operacji mogło być zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie.
W czasie obławy zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, z których większość po przesłuchaniu wypuszczono, jednak blisko 600 Polaków nigdy nie wróciło do domów. Miejsca ich pochówku nadal nie są znane.
Wykładowi będzie towarzyszyła wystawa Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”, którą będzie można obejrzeć od godz.17.30 na placu przed muzeum.
Dr Teresa Kaczorowska – dziennikarka, poetka, prozaik, animator kultury. Jej twórczość literacka i działalność społeczna koncentrują się wokół zagadnień historii, dziedzictwa i tożsamości. Jest autorką książek: „Obława Augustowska” (2015, uhonorowana Nagrodą Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich) oraz „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” (2017).

Na spotkanie z Teresą Kaczorowską zapraszamy 3 lipca o godzinie 18.00 do muzeum przy ul. Traugutta 19.
2019-07-07

XXX WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE


Gołotczyzna - Sońsk - Gąsocin – Ciechanów
13-14 czerwca 2019


Czwartek, 13 czerwca 2019 r.
Gołotczyzna - Sońsk - Gąsocin

- od godz. 10.00 – Przyjazd gości do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – Spotkania autorskie pisarzy w: Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Mariusz Olbromski, Piastów), w Szkole Podstawowej w Sońsku im. Sz. Dobosza (Zbigniew Dmitroca, Lublin), w Szkole Podstawowej w Gąsocinie (Wiktor Golubski, Ciechanów)

- godz. 12.30 – Złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-15.30 – Sesja z okazji 170. rocznicy urodzin Aleksandra Świętochowskiego
(salonik szlachecki Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

W programie odczyty (po pół godziny dla prelegenta):
- dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski): Aleksander Świętochowski i światy literatury
- dr Teresa Kaczorowska (PCKiSz w Ciechanowie): Współpraca Marii Konopnickiej z
Aleksandrem Świętochowskim
- dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Wiktor Gomulicki w „Prawdzie” Aleksandra Świętochowskiego
- Jarosław Wałaszyk (Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie): Aleksander Świętochowski - osiągnięcia codzienne. Opowieść o życiu pozytywisty

- godz. 15.30- 16.00 - Koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Ciechanowie

- godz. 16.00- 18.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)

- godz. 18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku, w programie również występ Zespołu Wokalno-Instrumentalnego ze Szkole Podstawowej im. Sz. Dobosza w Sońsku
(dla zainteresowanych nocleg w gościnnych pokojach Muzeum)Piątek, 14 czerwca 2019 r.
Ciechanów

godz. 00 - XXXI Spotkanie z Książką w Galerii – gościem będzie prof. Zofia Chyra-Rolicz (Warszawa) ze swoją książką Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie. W programie również występ młodych wokalistów ze Studium Piosenki „dEs” Grzegorza Chodkiewicza (PCKiSz)
(Galeria im. B. Biegasa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)

Organizatorzy i sponsorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego

2019-06-09

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program XV Międzynarodowego Festiwalu
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(10-12 maja 2019)

PIĄTEK, 10 MAJA 2019

Dłużniewo–Sarbiewo-Polesie-Baboszewo-Płońsk

od godz. 10.00 – Przyjazd do Dworku w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
godz. 11.00-13.00 – Spotkania z pisarzami w szkołach (Baboszewo, Polesie) oraz prelekcja o M.K.
Sarbiewskim prof. Libora Martinka z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
(Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)
godz. 11.00-13.00 – Rozstrzygnięcie XV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” - wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Prowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz XIII Konkursu Recytatorskiego dla szkół gm.
Baboszewo (SP im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- Rozstrzygnięcie I Konkursu na prezentację multimedialną o ks. M. K.
Sarbiewskim „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego
w Płońsku)
godz. 13.00-14.00 – zwiedzanie Sarbiewa, modlitwa w kościele pw. św. Antoniego
godz.15.00 – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana
(Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa)
godz. 18.00 – Inauguracja XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk).
W programie:
- Rozstrzygnięcie XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim). Prezentacja nagrodzonych wierszy
przez aktora Macieja Gąsiorka
- Koncert Beaty Rybotyckiej z zespołem
godz. 21.00 – Noc Poetów (MCK Płońsk), recital Sławomira Zygmunta /śpiew, harmonijka ustna/,
Krzysztof Domański /gitara/


SOBOTA-NIEDZIELA, 11-12 MAJA 2019

Dłużniewo-Wilno

Sobota, 11 maja 2019 r.
godz. 7.00 – Wyjazd
od godz. 16.00 – Zakwaterowanie (hotel Domus Maria w Wilnie)
godz. 17.00 - Uroczysta sesja z okazji 15-lecia Festiwalu w Wilnie. W programie:
- dr Teresa Kaczorowska (prezes AES): „15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K.
Sarbiewskiego”
- kustosz Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): „U boku króla. M.K. Sarbiewski na Zamku Królewskim w Warszawie”
- doc. Živilė Nedzinskaitė (Uniwersytet Wileński): „Działalność M.K. Sarbiewskiego na Litwie”
- prof. Ona Daukšienė (Uniwersystet Wileński): „Recepcja dzieła M. K. Sarbiewskiego na Litwie,
badania, przekłady i wydania“
- kolacja (bufet)

Niedziela 12 maja 2019 r.

godz. 9.00 – msza św. w kościele św. Kazimierza (homilia ks. dr. Krzysztofa Dorosza SJ)
godz. 10.00-12.00 – poznawanie śladów M.K. Sarbiewskiego w Wilnie z przewodnikiem
godz. 13.00 – obiad w wileńskiej restauracji Budulia
godz. 14.00 – wyjazd do Polski


Imprezy towarzyszące:
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 21//2019

Organizatorzy i partnerzy:
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urząd Miasta Płońsk
- Starostwo Powiatowe w Płońsku
- Urząd Gminy w Baboszewie
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne w Baboszewie
- Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Związek Literatów na Mazowszu
- Zamek Królewski w Warszawie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Wileński Odział Academia Europaea Sarbieviana

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka), „Kurier Wileński”

Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl


2019-03-26

XIX ciechanowska edycja Światowego Dzień Poezji ustanowionego przez UNESCO „Poezja terapią jest”

Organizatorzy zapraszają
na
XIX ciechanowską edycję
Światowego Dzień Poezji ustanowionego przez UNESCO
„Poezja terapią jest”
20 marca / środa/, 2019 r.

W programie:

20 marca /środa/ 2019 r.

- W ciągu dnia potkania zaproszonych poetów w ośrodkach: DPS „Kombatant” w Ciechanowie (Wiktor Golubski), DPS Krubin (Zdzisław Zembrzycki), GOK Krasne (Lam Quang My)
- 17.00-19.00 - Spotkanie literackie w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie. W
programie:
- rozstrzygnięcie XVI Konkursu na Książkę Roku 2018 Związku
Literatów na Mazowszu i wręczenie statuetki „Złote Pióro”
(ocenę wydanych w 2018 r. przez ciechanowskich literatów książek
przedstawi jury pod przewodnictwem Janiny Osewskiej)
- koncert poetycki „Przyjmij życia wezwanie”, w wykonaniu Barbary
Białowąs z zespołem „A MY TACY” z Warszawy
- otwarcie wystawy fotografii z Nowej Zelandii „Te Wai Pounamu – obrazy
znalezione” autorstwa Janiny Osewskiej
- poczęstunek
Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Partnerzy:
- DPS „Kombatant” w Ciechanowie
- DPS Krubin w Ciechanowie
- GOK Krasne, pow. Przasnysz
- SPP O/Olsztyn
2019-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja