AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

XXIV CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy

z a p r a s z a j ?
na
XXIV CIECHANOWSK? JESIENI POEZJI

9-10 pa?dziernika 2019 r.


PROGRAM:

9. X. 2019 (?roda) ? Ciechanów-Pu?tusk

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szko?ach i uczelniach,
równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znana literatka Marta Berowska/
12.30-14.00 - obiad, zakwaterowanie
14.00 - wyjazd do Pu?tuska
-15.30 ? 17.00 - promocja 21. numeru ?Ciechanowskich Zeszytów Literackich? Wiktor
Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najwa?niejszych twórców
pozytywizmu / Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela/.
W programie: prezentacja multimedialna ?Wiktor Gomulicki wpisany w
histori? Pu?tuska?, wystawa ?Wiktor Gomulicki ? piewca
nadnarwia?skiego grodu?, prelekcja prof. Joanny Zajkowskiej,
w?drówka pu?tuskimi ?ladami Wiktora Gomulickiego
17. 30 - kolacja w Domu Polonii w Pu?tusku
18.30-19.00 ? wyjazd do Ciechanowa /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/
19.00-23.00 - Noc Poetów, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert Trio
Brzoska/Marciniak/Markiewicz /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/

10. X. 2019 (czwartek) ? Ciechanów-Opinogóra

9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i kustosza Janusza
Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XXI Spotkanie z Literatur? w Opinogórze ? go?ciem b?dzie Konrad
Sutarski z Budapesztu, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - rozstrzygni?cie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
?O Laur Opina?
- wr?czenie Medali Zygmunta Krasi?skiego
- koncert poetycko-fortepianowy. Wykonawcy: pianista i poeta Ares
Chadzinikolau oraz laureaci konkursu ?O Laur Opina?.
Uroczyste zako?czenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /Organizatorzy:
- Zwi?zek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy i sponsorzy:
- Urz?d Marsza?kowski Woj. Mazowieckiego
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urz?d Miasta w Ciechanowie
- Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
- Dom Polonii w Pu?tusku

*** ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie? maj? swoj? premier? zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazuj?cy si? od 21 lat periodyk ma co roku swój tytu? i wiod?cy temat dot. znanego pisarza, który ma zwi?zki z regionem (do tej pory rocznik by? po?wi?cony m.in. Zygmuntowi Krasi?skiemu, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu, Stefanowi ?eromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Boles?awowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanis?awowi Che?chowskiemu, Brunonowi D. hr. Kici?skiemu, Bronis?awie W?odkównie. W 2019 r. b?dzie nosi? tytu? Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najwa?niejszych twórców pozytywizmu.
*** Wiktor Teofil Gomulicki, ps. ?Fantazy? (ur. 17 pa?dziernika 1848 r. w Ostro??ce, zm. 14 lutego 1919 r. w Warszawie) ? poeta, powie?ciopisarz, eseista, publicysta, badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Jeden z najwa?niejszych twórców polskiego pozytywizmu. Dzieci?stwo, upami?tnione pó?niej w powie?ci dla m?odzie?y Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906), sp?dzi? w Pu?tusku, gdzie ucz?szcza? do gimnazjum przy klasztorze oo. benedyktynów. Od 1864 r. zamieszka? w Warszawie, gdzie uko?czy? gimnazjum i w 1866 r. rozpocz?? studia prawnicze w Szkole G?ównej. W trakcie ich trwania zadebiutowa? jako poeta na ?amach ?Tygodnika Ilustrowanego?. Pracowa? w kilku redakcjach, jest autorem licznych tomów poezji, powie?ci, tekstów krytycznych i encyklopedycznych. Zmar? w wieku 70 lat, zosta? pochowany na Starych Pow?zkach.

2019-09-14

VIII Le?ne Impresje

Ta plenerowa impreza Zwi?zku Literatów na Mazowszu, organizowana od 8 lat na zako?czenie letnich wakacji, odb?dzie si? w tym roku u inicjatora Impresji, poety le?nika S?awka Zduna i jego ?ony Anny, blisko le?niczówki gdzie mieszkaj? ? na uroczysku w O?cis?owie pod Ciechanowem.

Zapraszamy poetów z ca?ego regionu, zrzeszonych i niezrzeszonych, ze swoimi wierszami ? a tak?e ich przyjació? i znajomych oraz wszystkich mi?o?ników poezji! Towarzyszy? nam b?dzie nie tylko poezja, ale i ciekawa muzyka w wykonaniu Piotra Rzeczkowskiego, lidera zespo?u ??ywio?y Art.? z Ciechanowa.
Jak zwykle Impresje odb?d? si? przy wsparciu organizacyjnym PCKiSz i Nadle?nictwa Ciechanów.
Prosz? zabra? dobry humor i ma?e co nieco!

Przybywajcie, zapro?cie przyjació?, w ostatni? sobot? wakacji, 31 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00. Zapraszamy!

Teresa Kaczorowska
2019-08-19

JADWIGA CHCIA?A POM?CI? M??A

Z kart IPN w Bia?ymstoku: Ojca nie pozna?a nigdy. Zginš? w Auschwitz-Birkenau. Matk? zabrali Sowieci ju? po wojnie, w lipcu 1945 roku. Ona sama, jako kilkuletnie dziecko, szykanowana by?a przez milicj? i UB. Przetrwa?a, przerzucana w czasach stalinizmu z jednej miejscowo?ci do kolejnej.
.Czytaj dalej
2019-07-22

Ob?awa Augustowska okiem kobiety. Spotkanie autorskie z Teresš Kaczorowskš

Podczas lipcowego spotkania z cyklu Muzealne ?rody pani Teresa Kaczorowska przedstawi efekty w?asnych bada? nad losami ofiar Ob?awy Augustowskiej ? najwi?kszej, niewyja?nionej do dzi? zbrodni komunistycznej w powojennej Polsce. W?ród jej ofiar znalaz?o si? wiele m?odych dziewczšt i kobiet, którym Teresa Kaczorowska po?wi?ci?a jednš ze swoich ksiš?ek.
Mi?dzy 12 a 19 lipca 1945 r. oddzia?y sowieckie zatrzymywa?y na Suwalszczy?nie osoby podejrzane o kontakty z partyzantkš niepodleg?o?ciowš, jak równie? osoby zupe?nie przypadkowe. Celem operacji NKWD by?o rozbicie dobrze zorganizowanych i licznych oddzia?ów partyzanckich operujšcych w Puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyleg?ych. Dodatkowš przyczynš sowieckiej operacji mog?o by? zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencj? w Poczdamie.
W czasie ob?awy zatrzymano ponad 7 tysi?cy osób, z których wi?kszo?? po przes?uchaniu wypuszczono, jednak blisko 600 Polaków nigdy nie wróci?o do domów. Miejsca ich pochówku nadal nie sš znane.
Wyk?adowi b?dzie towarzyszy?a wystawa Oddzia?owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Bia?ymstoku ?Nowe zniewolenie. Ob?awa Augustowska. Lipiec 1945?, którš b?dzie mo?na obejrze? od godz.17.30 na placu przed muzeum.
Dr Teresa Kaczorowska ? dziennikarka, poetka, prozaik, animator kultury. Jej twórczo?? literacka i dzia?alno?? spo?eczna koncentrujš si? wokó? zagadnie? historii, dziedzictwa i to?samo?ci. Jest autorkš ksiš?ek: ?Ob?awa Augustowska? (2015, uhonorowana Nagrodš Specjalnš Fundacji Solidarno?ci Dziennikarskiej przyznawanš przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich) oraz ?Dziewczyny Ob?awy Augustowskiej? (2017).

Na spotkanie z Teresš Kaczorowskš zapraszamy 3 lipca o godzinie 18.00 do muzeum przy ul. Traugutta 19.
2019-07-07

XXX WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE


Go?otczyzna - So?sk - Gšsocin ? Ciechanów
13-14 czerwca 2019


Czwartek, 13 czerwca 2019 r.
Go?otczyzna - So?sk - Gšsocin

- od godz. 10.00 ? Przyjazd go?ci do Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 ? 12.00 ? Spotkania autorskie pisarzy w: Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. ?wi?tochowskiego w Go?otczy?nie (Mariusz Olbromski, Piastów), w Szkole Podstawowej w So?sku im. Sz. Dobosza (Zbigniew Dmitroca, Lublin), w Szkole Podstawowej w Gšsocinie (Wiktor Golubski, Ciechanów)

- godz. 12.30 ? Z?o?enie kwiatów na grobach Aleksandra ?wi?tochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w So?sku

- godz. 13.00-15.30 ? Sesja z okazji 170. rocznicy urodzin Aleksandra ?wi?tochowskiego
(salonik szlachecki Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie)

W programie odczyty (po pó? godziny dla prelegenta):
- dr Dawid Maria Osi?ski (Uniwersytet Warszawski): Aleksander ?wi?tochowski i ?wiaty literatury
- dr Teresa Kaczorowska (PCKiSz w Ciechanowie): Wspó?praca Marii Konopnickiej z
Aleksandrem ?wi?tochowskim
- dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Karola Stefana Wyszy?skiego w Warszawie): Wiktor Gomulicki w ?Prawdzie? Aleksandra ?wi?tochowskiego
- Jaros?aw Wa?aszyk (Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie): Aleksander ?wi?tochowski - osišgni?cia codzienne. Opowie?? o ?yciu pozytywisty

- godz. 15.30- 16.00 - Koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Ciechanowie

- godz. 16.00- 18.00 ? Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (dla zainteresowanych)

- godz. 18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w go?ockim parku, w programie równie? wyst?p Zespo?u Wokalno-Instrumentalnego ze Szkole Podstawowej im. Sz. Dobosza w So?sku
(dla zainteresowanych nocleg w go?cinnych pokojach Muzeum)Pištek, 14 czerwca 2019 r.
Ciechanów

godz. 00 - XXXI Spotkanie z Ksiš?kš w Galerii ? go?ciem b?dzie prof. Zofia Chyra-Rolicz (Warszawa) ze swojš ksiš?kš Maria Konopnicka. Opowie?? o niezwyk?ej kobiecie. W programie równie? wyst?p m?odych wokalistów ze Studium Piosenki ?dEs? Grzegorza Chodkiewicza (PCKiSz)
(Galeria im. B. Biegasa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)

Organizatorzy i sponsorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Urzšd Marsza?kowski woj. Mazowieckiego

2019-06-09

XV Mi?dzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?

Program XV Mi?dzynarodowego Festiwalu
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?
pod patronatem
Marsza?ka Sejmu RP, Marsza?ka Woj. Mazowieckiego, Biskupa P?ockiego
(10-12 maja 2019)

PI?TEK, 10 MAJA 2019

D?u?niewo?Sarbiewo-Polesie-Baboszewo-P?o?sk

od godz. 10.00 ? Przyjazd do Dworku w D?u?niewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
godz. 11.00-13.00 ? Spotkania z pisarzami w szko?ach (Baboszewo, Polesie) oraz prelekcja o M.K.
Sarbiewskim prof. Libora Martinka z Uniwersytetu ?lšskiego w Opawie
(Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)
godz. 11.00-13.00 ? Rozstrzygni?cie XV Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur
Sarbiewskiego? - wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza. Prowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz XIII Konkursu Recytatorskiego dla szkó? gm.
Baboszewo (SP im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- Rozstrzygni?cie I Konkursu na prezentacj? multimedialnš o ks. M. K.
Sarbiewskim ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego
w P?o?sku)
godz. 13.00-14.00 ? zwiedzanie Sarbiewa, modlitwa w ko?ciele pw. ?w. Antoniego
godz.15.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana
(Dworek w D?u?niewie k. Sarbiewa)
godz. 18.00 ? Inauguracja XV Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (MCK P?o?sk).
W programie:
- Rozstrzygni?cie XV Mi?dzynarodowego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Sarbiewskiego? (w j. polskim i j. ?aci?skim). Prezentacja nagrodzonych wierszy
przez aktora Macieja Gšsiorka
- Koncert Beaty Rybotyckiej z zespo?em
godz. 21.00 ? Noc Poetów (MCK P?o?sk), recital S?awomira Zygmunta /?piew, harmonijka ustna/,
Krzysztof Doma?ski /gitara/


SOBOTA-NIEDZIELA, 11-12 MAJA 2019

D?u?niewo-Wilno

Sobota, 11 maja 2019 r.
godz. 7.00 ? Wyjazd
od godz. 16.00 ? Zakwaterowanie (hotel Domus Maria w Wilnie)
godz. 17.00 - Uroczysta sesja z okazji 15-lecia Festiwalu w Wilnie. W programie:
- dr Teresa Kaczorowska (prezes AES): ?15 lat wskrzeszania z niepami?ci ks. jezuity M.K.
Sarbiewskiego?
- kustosz Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): ?U boku króla. M.K. Sarbiewski na Zamku Królewskim w Warszawie?
- doc. ?ivilė Nedzinskaitė (Uniwersytet Wile?ski): ?Dzia?alno?? M.K. Sarbiewskiego na Litwie?
- prof. Ona Dauk?ienė (Uniwersystet Wile?ski): ?Recepcja dzie?a M. K. Sarbiewskiego na Litwie,
badania, przek?ady i wydania?
- kolacja (bufet)

Niedziela 12 maja 2019 r.

godz. 9.00 ? msza ?w. w ko?ciele ?w. Kazimierza (homilia ks. dr. Krzysztofa Dorosza SJ)
godz. 10.00-12.00 ? poznawanie ?ladów M.K. Sarbiewskiego w Wilnie z przewodnikiem
godz. 13.00 ? obiad w wile?skiej restauracji Budulia
godz. 14.00 ? wyjazd do Polski


Imprezy towarzyszšce:
- Akcja ?Pi?? minut z Sarbiewskim?: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji P?ockiej
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich? nr 21//2019

Organizatorzy i partnerzy:
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku
- ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w P?o?sku
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urzšd Miasta P?o?sk
- Starostwo Powiatowe w P?o?sku
- Urzšd Gminy w Baboszewie
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne w Baboszewie
- Parafia pw. ?w. Antoniego w Sarbiewie
- Dworek w D?u?niewie k. Sarbiewa
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Zamek Królewski w Warszawie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Wile?ski Odzia? Academia Europaea Sarbieviana

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji P?ockiej, ?P?o?szczak Press?, ?Czas Ciechanowa?, ?Go?? Niedzielny? (edycja p?ocka), ?Kurier Wile?ski?

Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl


2019-03-26

XIX ciechanowska edycja ?wiatowego Dzie? Poezji ustanowionego przez UNESCO ?Poezja terapiš jest?

Organizatorzy zapraszajš
na
XIX ciechanowskš edycj?
?wiatowego Dzie? Poezji ustanowionego przez UNESCO
?Poezja terapiš jest?
20 marca / ?roda/, 2019 r.

W programie:

20 marca /?roda/ 2019 r.

- W cišgu dnia potkania zaproszonych poetów w o?rodkach: DPS ?Kombatant? w Ciechanowie (Wiktor Golubski), DPS Krubin (Zdzis?aw Zembrzycki), GOK Krasne (Lam Quang My)
- 17.00-19.00 - Spotkanie literackie w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie. W
programie:
- rozstrzygni?cie XVI Konkursu na Ksiš?k? Roku 2018 Zwišzku
Literatów na Mazowszu i wr?czenie statuetki ?Z?ote Pióro?
(ocen? wydanych w 2018 r. przez ciechanowskich literatów ksiš?ek
przedstawi jury pod przewodnictwem Janiny Osewskiej)
- koncert poetycki ?Przyjmij ?ycia wezwanie?, w wykonaniu Barbary
Bia?owšs z zespo?em ?A MY TACY? z Warszawy
- otwarcie wystawy fotografii z Nowej Zelandii ?Te Wai Pounamu ? obrazy
znalezione? autorstwa Janiny Osewskiej
- pocz?stunek
Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Partnerzy:
- DPS ?Kombatant? w Ciechanowie
- DPS Krubin w Ciechanowie
- GOK Krasne, pow. Przasnysz
- SPP O/Olsztyn
2019-03-02

X Dzie? Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dzia? O?wiatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie Jezuici w Warszawie
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie

zapraszajš na

X Dzie? Macieja K. Sarbiewskiego SJ
w Warszawie


Polskich Horacych dwóch.
Maciej K. Sarbiewski i Adam NaruszewiczSobota, 27 pa?dziernika 2018 r.

Cz??? I - Zamek Królewski w Warszawie


- godz. 12.00 - Spotkanie literackie: Polskich Horacych dwóch.
Maciej K. Sarbiewski i Adam Naruszewicz

S?owo wst?pne: Daniel Artymowski
Teksty zaprezentujš aktorzy: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie

Spotkanie odbywa si? o godz. 12.00 w Cafe Zamek
Wst?p:bon konsumpcyjny w cenie 10 z?.do nabycia w Cafe ZamekCz??? II - Sanktuarium Matki Bo?ej ?askawej,
ul. ?wi?toja?ska 10 /obok Katedry ?w. Jana/

- godz. 20.00 - Msza ?w. z homiliš
o. dr Krzysztof Dorosz SJ: ?Pomi?dzy ?wietne zaliczon niebiany?. Maciej K. Sarbiewski o ?w. Stanis?awie Kostce

Prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej:
O dzia?alno?ci Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana

Ok. godz. 21.00 - Program poetycko-muzyczny:
Wybrane utwory Macieja K. Sarbiewskiego zaprezentuje Maciej Gšsiorek, aktor Teatru Rampa. Na organach zagra Szymon Sobutkowski

Zapraszamy serdecznie na obie cz??ci programu
X Dnia Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie!
2018-10-15

XXIII CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy
XXIII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j š
10-11 pa?dziernika 2018 r.

PROGRAM:

10. X. 2018 (?roda) ? Ciechanów

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szko?ach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znana literatka Marta Berowska/
13.00-14.00 - obiad, zakwaterowanie
16.00-18.00 - promocja jubileuszowego 20. numeru ?Ciechanowskich Zeszytów Literackich? ?Bronis?awa W?odkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski?, prelekcja Barbary Bielastej o B. W?odkównie oraz Janusza Termera o 20 latach CZL? /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/
18.00-19.00 - kolacja
19.00-22.00 - Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert ?Bia?a lokomotywa? w wykonaniu S?awomira Zygmunta z zespo?em

11. X. 2017 (czwartek) ? Ciechanów-Opinogóra

09.00-10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XX Spotkanie z Literaturš w Opinogórze ? go?ciem b?dzie prezes polskiego PEN Clubu dr Adam Pomorski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - rozstrzygni?cie XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur Opina?
- promocja jubileuszowego almanachu ?Laur Opina? oraz ?Jednodniówki poetyckiej?
- koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz pianistów: Micha?a Kwiatkowskiego i Piotra ?andarskiego /PSM II st. w M?awie II w M?awie filia w Ciechanowie z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk Eichler/ i uroczyste zako?czenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze/

Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urzšd Miasta w Ciechanowie

*** ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie? majš swojš premier? zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujšcy si? od 20 lat periodyk ma co roku swój tytu? i wiodšcy temat. Przewa?nie po?wi?cony jest znanemu pisarzowi, który ma zwišzki z regionem (do tej pory rocznik by? po?wi?cony m.in. Zygmuntowi Krasi?skiemu, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu, Stefanowi ?eromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Boles?awowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanis?awowi Che?chowskiemu, Brunonowi D. hr. Kici?skiemu. W 2018 r. nosi tytu? ?Bronis?awa W?odkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski?.

czl

*** Bronis?awa W?odkówna (urodzi?a si? 19 sierpnia 1882 r. we wsi Nu?ewko, pow. ciechanowski ? zmar?a 4 wrze?nia 1950 r. w Olsztynie). Jej rodzice Józef i Zofia W?odkowie mieli w?asny majštek w Nu?ewku. Po jego sprzeda?y obj?li w dzier?aw? od ordynacji Krasi?skich majštek w Lekowie. Bronis?awa uczy?a si? najpierw w domu w Lekowie, a potem na pensji w Warszawie. Przed I wojnš ?wiatowš naucza?a dzieci j. francuskiego na dworach szlacheckich. Po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci pracowa?a w konsulacie odrodzonej RP w Monachium. W 1922 r. zamieszka?a w Warszawie i po?wi?ci?a si? twórczo?ci literackiej dla m?odzie?y, prowadzšc o?ywione ?ycie literackie.

Autorka wielu ksiš?ek, g?ównie dla m?odzie?y, m.in. Orli?scy (1911), Julcia (1912), Stracone szcz??cie (1913), Proste dzieje (1913), Na w?asnym zagonie (1914), Opowiadania (1917). Najbardziej p?odny jej okres twórczo?ci przypada na lata Polski mi?dzywojennej, kiedy ukaza?y si?: W ob?okach (1919, 1925), Zbratani (1920), Bonar pi?kny i Bonar garbaty (1921), Cierpienie i rado?? (1927), Ksi??niczka Wanita (1928,1936), Dzielne rodze?stwo (1930), Przeciw z?ej doli: Opowiadania dla m?odzie?y (1923), Tajemnica pana Kosty (1938).
Po wybuchu II wojny ?wiatowej Bronis?awa W?odkówna tu?a?a si? po ró?nych domach i majštkach (kuzynów i przyjació?, aby uniknš? deportacji). Od 1 listopada 1946 r. podj??a prac? w tworzšcej si? Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zmar?a nagle w wyniku wylewu krwi do mózgu.
Wspominana jest jako osoba bardzo kulturalna, oczytana, znajšca j?zyki obce, równie? towarzyska, z du?ym poczuciem humoru. Jej ksiš?ki w odrodzonej Polsce cieszy?y si? du?ym powodzeniem.
2018-10-05

Kulturni noviny

Wiersze Teresy Kaczorowskiej pokaza?y si? w czeskim pi?mie "Kulturni noviny" - w przek?adzie prof. Libora Martinka z uniwersytetu w Opawie.


Cytaj po Czesku, czemu nie...2018-06-26

XXIX Wiosna Literatury w Go?otczy?nie

W programie:
- godz. 10.30?12.00 ? Spotkania autorskie pisarzy w Szko?ach gm So?sk
- godz. 12.30 ? Z?o?enie kwiatów na grobach Aleksandra ?wi?tochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w So?sku
- godz. 13.00-14.30 ? Spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie - wyk?ad dr Dawida Osi?skiego ?Aleksander ?wi?tochowski i dzie?o niemo?liwe. Pose? Prawdy o literaturze, historii, poznaniu i ?yciu?, rozstrzygni?cie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ?O Laur Pos?a Prawdy?przez jury pod przewodnictwem Bernarda Nowaka, koncert uczniów PSM I st. w Ciechanowie, stoisko z wydawnictwami
- godz. 15.00 ? Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (dla zainteresowanych)
- godz. 16.00?18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w go?ockim parku

Organizatorzy: Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Zwišzek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.
2018-06-07

DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ

?Dziewczyny Ob?awy Augustowskiej? to najnowsza ksiš?ka dr Teresy Kaczorowskiej. Opowiada o losach m?odych kobiet - ofiar przemilczanej zbrodni stalinowskiej z 1945 r. Ostatnie spotkania z autorkš zaplanowano:
- we wtorek, 5 czerwca o godz. 18 w Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5, w ramach cyklu imprez ?Maj na Foksal?.- w ?rod?, 6 czerwca 6 czerwca 2018 r., godz. 17.00, w Ksiš?nicy Podlaskiej w Bia?ymstoku

2018-05-26

XIV Mi?dzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego


Program XIV Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?
pod patronatem
Marsza?ka Sejmu RP, Marsza?ka Woj. Mazowieckiego, Biskupa P?ockiego
(11-12 maja 2018)


PI?TEK, 11 MAJA 2018
P?o?sk


od rana ? Przyjazd do hotelu ?Martex? w P?o?sku, zakwaterowanie. B?dš uczestniczy? pisarze i uczeni z Polski i zagranicy


godz. 10.00-14.00 ? Rozstrzygni?cie XIV Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur Sarbiewskiego? - wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz II Konkursu Literackiego o ks. M. K. Sarbiewskim ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w P?o?sku)


godz. 11.00? Równolegle: prelekcja dr Dariusza Lebiody ?Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski? (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)


godz. 14.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (hotel ?Martex? w P?o?sku)


godz. 16.00 ? prelekcja prof. Juliusza A. Chro?cickiego ?Silviludia? M.K. Sarbiewskiego, jako znawcy ówczesnego teatru i dramma per musica? (hotel ?Martex? w P?o?sku)


godz. 18.00 ? Inauguracja XIV Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (MCK P?o?sk).


W programie:
- Rozstrzygni?cie XIV Mi?dzynarodowego Konkursu Poetyckiego ?O Laur Sarbiewskiego? (w j. polskim i j. ?aci?skim). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gšsiorka
- Koncert Janusza Radka z zespo?em


godz. 21.00 ? Noc Poetów (MCK P?o?sk), recital Wojtka G?sickiego (?piew) i Rafa?a Grzški (akordeon)


SOBOTA, 12 MAJA 2018
P?o?sk-Sarbiewo--Rostkowo-Przasnysz-Ciechanów


godz. 9.00 ? Wyjazd


godz. 9.30 ? Odwiedziny rodzinnego Sarbiewa ?polskiego Horacego?, modlitwa w ko?ciele w Sarbiewie


godz. 12.00 ? 15.00 ? Pobyt w Rostkowie, miejscu urodzenia ?w. Stanis?awa Kostki (1550-1568).


W programie: msza ?w. w intencji dwóch ks. jezuitów: ?w. St. Kostki i M.K Sarbiewskiego w ko?ciele ?w. St. Kostki, inscenizacja o ?yciu patrona dzieci i m?odzie?y w wykonaniu uczniów SP im. ?w. Stanis?awa Kostki w Rostkowie, zwiedzanie, piknik w plenerze


godz. 15.00-16.00 ? Wizyta w ko?ciele farnym ?w. Wojciecha (miejsce chrztu ?w. St. Kostki) oraz w klasztorze o. pasjonistów w Przasnyszu (zbudowanym na jego cze??)


godz. 16.00 - Wyjazd do Ciechanowa (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)


godz. 17.00 - Rozstrzygni?cie IX Konkursu Plastycznego ?O Laur Sarbiewskiego?


godz. 17.30 - referat dr. hab. Micha?a Wardzy?skiego (MIK w Warszawie i IHS UW) ?Renesansowa polichromia w ko?ciele w Sarbiewie z XVI wieku oraz dekoracje malarskie w ko?cio?ach grupy pu?tuskiej?


godz. 18.30 - Koncert ?Barok w muzyce ?wiata" w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z zespo?em


godz. 20.00 ? zako?czenie XIV Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)


Imprezy towarzyszšce:
- Akcja ?Pi?? minut z Sarbiewskim?: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji P?ockiej
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich? nr 20//2018


Organizatorzy i partnerzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w P?o?sku
- Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki SJ w Rostkowie
- Parafia ?w. Stanis?awa Kostki w Rostkowie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku
- Urzšd Gminy w Czernicach Borowych
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Urzšd Miasta P?o?sk
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Starostwo Powiatowe w P?o?sku
- Muzeum Historyczne w Parzsnyszu
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Hotel ?Martex? w P?o?sku
- Zamek Królewski w Warszawie


Patronat medialny:
Katolickie Radio Diecezji P?ockiej, ?P?o?szczak Press?, ?Czas Ciechanowa?, ?Go?? Niedzielny? (edycja p?ocka)


Dyrektor Festiwalu:
dr Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl

2018-04-23

Spotkanie literackie w Bydgoszczy

Spotkanie literackie z Teresš Kaczorowskš - Salon Literacki Klubu "Orion" w Bydgoszczy, 8 marca 2018 r., godz. 17.30. Prowadzi dr Dariusz Lebioda
2018-03-06

"Dziewczyny Ob?awy Augustowskiej"

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marsza?kowska 21/25

19 marca 2018 r., godz. 18.00

Udzia? wezmš: dr Teresa Kaczorowska ? autorka, dr Tomasz ?abuszewski ? IPN oddzia? Warszawa, prowadzenie: red. Bogus?aw Brodecki- Stowarzyszenie Civitas Christiana w Augustowie, 3 marca 2018 r., godz. 16.00

- Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Bia?ymstoku, ul. Warszawska 48 (organizator Stowarzyszenie Civitas Christiana), 2 marca 2018, godz. 18.00

- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie /Galeria im. B. Biegasa/, ul. Stra?acka 5, 28 luty 2018 r., godz. 16.30 - podczas Retrospektywy Festiwalu Filmowego NNW promocj? ksiš?ki DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ poprowadzi red. Marcin Wik?o

- Zespó? Szkó? nr im. J. Bema w Ciechanowie, 27 luty 2018 r., godz. 11.00, ul. Powsta?ców Warszawskich - - promocja ksiš?ki DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ

- Zespó? Szkó? w Sejnach, 15 stycznia 2017 r., godz. 17.00 - promocja ksiš?ki DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ

- Szko?a Podstawowa im. Ob?awy Augustowskiej w Gibach, pow Sejny, 15 stycznia 2017 r., godz. 11.00 - promocja ksiš?ki DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ

- I LO im. G. Piramowicza w Augustowie (sala teatralna), 14 stycznia 2017 r., godz. 17.00 - promocja ksiš?ki DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ

- Muzeum Okr?gowe w Suwa?kach, 8 grudnia 2017 r., godz. 18.00 - Spotkanie autorskie Teresy Kaczorowskiej z jej najnowszš ksiš?kš DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ


- I LO im. M. Konopnickiej w Suwa?kach, 8 grudnia 2017 r., godz. 12.00 - Spotkanie autorskie Teresy Kaczorowskiej z jej najnowszš ksiš?kš DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ


- Premiera: XXVI Targi Ksiš?ki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie ? Muzeum, 1 grudnia 2017 roku
- godz. 13.45 - sala kinowa, spotkanie autorskie po?wi?cone ksiš?ce DZIEWCZYNY OB?AWY AUGUSTOWSKIEJ. Go?ciem specjalnym b?dzie ks. pra?at Stanis?aw Wysocki i Bogdan Nowacki ? przedstawiciele Zwišzku Pami?ci Ofiar Ob?awy Augustowskiej 1945
- godz. 15.00-16.00 - Arkady Kubickiego, podpisywanie ksiš?ki na stoisku Wyd. Bellona SA
2017-11-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja