AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

O Katyniu w Chicago

W czwartek,10 lutego 2011 o godz 7 PM(19:00) w kosciele Sw.Ferdynanda ,5900 W.Barry Ave, Chicago,IL 60634, odprawiona zostanie Msza Sw za Ojczyzne.Po Mszy ?w.w kaplicy odb?dzie si? spotkanie z Paniš Teresš Kaczorowskš, autorkš kilkunastu ksiš?ek w tym o tematyce katynskiej-"Kiedy jestescie mniej boli","Zapalaja ognie pamieci"',"Childrens of the Katyn Massacre", oraz z Panem Wiktorem Wegrzynem,Komandorem Miedzynarodowych Motocyklowych Rajdow Katynskich.
Zostanie wyswietlony 20 minutowy film z X Motocyklowego Rajdu Katynskiego,po filmie dyskusja i pytania na temat Rajdow Katynskich,Katynia, Smolenska, Polski. W czasie ostatniego,X Rajdu Katynskiego motocyklisci przywiezli do Polski czesc ciala znaleziona na lotnisku w Smolensku.
2011-02-09

Poezja dla PoloniiZrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Paw?a II w Chicago
zaprasza Poloni? na wieczór autorski
z Teresš Kaczorowskš
pod nazwš:
"Cherries Are Gone..." ( "Ko?czš si? wi?nie...")
Spotkanie odb?dzie si? 9 lutego o godz. 20 :00
w Jezuickim O?rodku Milenijnym w Chicago
pod adresem 5835 W. Irving Park

Terasa Kaczorowska
Dziennikarka, prozaik, poetka, doktor nauk humanistycznych
spo?ecznik i animator kultury, autorka ksiš?ek, mi?dzy innymi :
?Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu?, Z LP Ciechanów 2005
?Córka mazowieckich równin czyli Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza?,
?Herodot Polonii ameryka?skiej Mieczys?aw Haiman (1888-1949?), Muzeum Wychod?stwa Polskiego ?azienki Królewskie, Warszawa 2008
?Dzieci Katynia?, Bellona S.A., Warszawa 2010
?Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska?, Z L. Ciechanów 2010
Zbiory poetyckie :
?Dotyk prawdy?, ?Ze s?owikiem w duszy?,
?Cztery wiosny?, ?Dla Wandy?

Wst?p wolny, informacje pod tel. 773 931 5412
2011-02-08

Udzia? w konferencji w Cleveland, Ohio

Katy?: Justice Delayed or Justice Denied?
February 4-5, 2011, CWRU School of Law, Cleveland, Ohio,

Program

8:30 ? 9:00 Welcome - Michael Scharf, Director
F. Cox International Law Center, CWRU School of Law
Introductory remarks by Rep. Dennis Kucinich, and TBD


9:00 ?10:30 Presentation of Facts
Chair: Prof. Jerzy Krzy?anowski, Ohio State University

Dr Krzysztof Persak, Institute of National Remembrance, Poland
Dr Mark Kramer, Harvard University
Dr Teresa Kaczorowska, Journalist and Writer, Poland
Wesley Adamczyk, Son of the Polish Officer Murdered at Kharkov
10:30 ? 10:40 Break
10:40 - 12:10 What constitutes the Katy? crime?
Chair: Prof. Milena Sterio, Cleveland State University

Prof. Kenneth Ledford, Department of History CWRU Mass Murderers discover Mass Murder: The Germans and Katy?, 1943;
Prof. John Q. Barrett, Justice Jackson in the Katyn Forest: A Nuremberg Criminal Charge and Its Trajectory, 1945-1954;
Stefan Wi?niowski, Kresy-Siberia Foundation, Geographical and Generational Impact of the Katy? Crime;
Maria Szonert, Esq., Libra Institute, Inc. The Scope of the Katy? crime.

12:10-1:30 Luncheon Speaker
Hon. Stephen Rapp, Ambassador-at-large for War Crimes Issues
1:30 - 3:00 Attempts to Litigate the Katyn Crime;
Chair: Prof. Michael Scharf, CWRU

Prof. William Schabas, Ireland, Katy? at Nuremberg
Prof. Milena Sterio, CSU, US Congressional Investigation on Katy?
Prof. Alexander Guryanov ? Russian investigation
Prof. Janusz Cisek, Esq. ? Polish investigation

3:00-3:10 Break
3:10-5:10 Was Katy? a Genocide?
Chair: Maria Szonert, Esq., Libra Institute, Inc.

David Crane, former Prosecutor; Special Court for Sierra Leone
Hon. Stephen Rapp, Ambassador-at-large for War Crimes Issues
Prof. William A. Schabas, Irish Center for Human Rights
Timothy Snyder, Yale University, Poles and Stalinist Terror;Saturday, February 5, 2011


9:00 -9:40 Katy? authors speak: Prof. Jerzy Krzy?anowski and Dr Teresa Kaczorowska

9:40-12:30 Roundtable Discussion
Moderator: Prof. Michael Scharf

11:00-11:15 Break
2011-01-19

Odczyt w Toruniu

"Sarmata - jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski - najwi?kszy poeta Europy epoki baroku".

Na ten multimedialny odczyt
dr Teresy Kaczorowksiej
prezes Academii Europaea Sarbieviana

zaprasza

Duszpasterstwo Akademickie "Studnia"
w Toruniu
ul. Piekary 24
13 stycznia 2011, godz. 20.00

Wst?p wolny!
2011-01-05

Nowa publikacja "Cherries are gone" - USA

Dina Lau-Bukowska (Burgas, Bu?garia):
W poezji Teresy Kaczorowskiej podoba mi si? forma i oryginalno??. Podziwiam jš te? za odwag? i prawdziwo?? - to bardzo ceni?.

Józef Pless (Warszawa-Lubeck, Niemcy):
W poetyckim wersie Teresy Kaczorowskiej najwa?niejsza jest mi?o??, przyroda i cisza. Jest te? miejsce na trwanie i cierpienie, a przede wszystkim obecny jest Bóg. Poetka oddaje nam swojš wra?liwo?? i przestrze?, w której s?owo staje si? poezjš. Zapewniam, ?e historia literatury nie przemknie si? tak ?atwo obok Jej zamy?le?... W swoich reporta?ach zmierza si? z prawdš historycznš, narodowš; w badaniach - z Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim; rozpraw? doktorskš pisa?a o polsko-ameryka?skim zapomnianym poecie i odkrywcy wczesnych dziejów Polonii w USA Mieczys?awie Haimanie; a niedawno ukaza?y si? jej dwie pi?kne ksiš?ki: o Marii Sk?odowskiej-Curie i o Marii Konopnickiej. Teresa Kaczorowska staje si? nad Wis?š coraz ja?niejszš gwiazdš.

Maria Zakrzewska (Chicago, USA):
- Teresa Kaczorowska, poza tym, ?e jest reporterkš i badaczkš, jest niezwykle utalentowanš poetkš.[?] Wi?kszo?? jej utworów ma charakter bardzo osobisty. Poetka mówi w nich o zachwycie nad pi?knem przyrody, kontaktach z innymi lud?mi, o uczuciach, t?sknotach i nadziejach.[?] Poezja jest dla Teresy Kaczorowskiej czym? w rodzaju pami?tnika, w którym notuje nie tylko swoje codzienne prze?ycia, wra?enia i do?wiadczenia, ale tak?e spostrze?enia i refleksje zrodzone w trakcie licznych podró?y. Utwory jej charakteryzuje mšdro??, ?yczliwo?? dla ludzi [?] Tkwi w nich nuta melancholii, ale nie ma smutku. Jest dojrza?o??, du?o optymizmu oraz nadziei na przysz?o??.

El?bieta Juszczak (Politechnika w Koszalinie, Polska):
- Teresa Kaczorowska nale?y do rzadkiego grona poetów, którzy bez skr?powania przywo?ujš pewien katalog warto?ci ? kraj, jako to mówi? Ró?wicz ?z ranš?, oraz gniazdo i Bóg. Jest dumna ze swojej polsko?ci. Odwo?uje si? cz?sto do kart tragicznej historii, ale i patrzy z nadziejš w przysz?o??. Obecnie w literaturze dominuje postmodernizm, w którym takie warto?ci ulegajš zmiksowaniu, albo nawet przedawnieniu i kompromitacji. A Teresa Kaczorowska, gdziekolwiek w ?wiecie jest, przywoluje kraj i nosi w sercu paradygmat polskiego losu ?]. Jej poezja to ho?d wobec ojczyzny.

Tu kupisz ksiš?k?
2011-01-04

Odczyt na konferencji na UAM w Poznaniu

Konferencja naukowa
Trzecia Rzeczypospolita a Polonia i emigracja
9 ? 10 grudnia 2010 r.

Program konferencji


9 grudnia 2010 r. (czwartek)
Polonia i emigracja wspó?cze?nie

13.00 ? 14.00 Zapisy uczestników
14.00 ? 14.15 Powitanie uczestników i rozpocz?cie konferencji oraz przewodnictwo obrad Prof. n. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz Dyrektor Instytutu Wschodniego
14.15 ? 14.30 Opieka nad Poloniš i emigracjš w PRL i III RP Prof. n. dr hab. Marek Szczerbi?ski, mgr Krzysztof Wasilewski AWF Gorzów Wlkp.
14.30 ? 14.45 Opieka Senatu nad Poloniš Prof. dr hab. Dariusz Górecki Uniwersytet ?ódzki
14.45 ? 15.00 Analiza polityki pa?stwa wobec najnowszych migracji powrotnych. Przypadek Polski Prof. dr hab. Maciej Szczepa?ski Uniwersytet Warszawski
15.00 ? 15.15 Polonia i Emigracja Trzeciej Rzeczpospolitej jako nowy wymiar patriotyzmu ks. Prof. n. dr hab. Dominik Kubicki Instytut Wschodni UAM
15.15 ? 15.30 Dualizm w ?rodowisku emigracyjnym Dr Ma?gorzata Wi?niewska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
15.30 ? 15.45 Raporty znad zmywaka ? polskie tygodniki wydawane na Wyspach Brytyjskich w wersji elektronicznej Prof. n. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
15.45 ? 16.00 The Polish schools in Belgium as an illustration of the relationship of Polish immigrants with Belgium and with Poland (referat w j. angielskim) Dr Piqueray Edith Belgia
16.00 ? 16.15 Dezintegracja rodziny jako jedna z konsekwencji najnowszych migracji zarobkowych Polaków po 2004 r. Mgr Anna Adrian Szko?a Wy?sza ?Ateneum? w Gdansku
16.15 ? 16.30 Przerwa na kaw?
16.30 ? 16.45 Polska emigracja we W?oszech po II wojnie ?wiatowej Dr Karolina Golemo Uniwersytet Jagiello?ski
16.45 ? 17.00 Wydawcy ksiš?ek polskich na obczy?nie w latach 90. XX wieku Oskar S. Czarnik Akademia Humanistyczna w Pu?tusku
17.00 ? 17.15 Polacy na Kaukazie w XIX ?XXI w Dr Pawe? Olszewski Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
17.15 ? 17.30 Mniejszo?? polska w Republice Bia?orusi Prof. n. dr hab. Wojciech ?leszy?ski Uniwersytet w Bia?ymstoku
17.30 ? 18.00 Komunikaty: Projekt ?Poznajmy Wspólnie Mazurka Dšbrowskiego? Projekty Stowarzyszenia Naukowego ?Polska w ?wiecie? ks. Jan Zalewski (Dania) Mgr Krzysztof Wasilewski (AWF G.W.)
18.00 ? 18.30 Dyskusja
19.00 ? 21.00 Kolacja


10 grudnia 2010 r. (pištek)

Cz??? I

Z historii Polonii i emigracji

9.30 ? 9.45 Przywitanie uczestników i przedstawienie programu drugiego dnia konferencji oraz przewodnictwo obrad Prof. n. dr hab. Dariusz Matelski Instytut Wschodni UAM, Katedra Kulturoznawstwa AHE
9.45 ? 10.00 Podstawy prawno-polityczne prawowitej w?adzy Rzeczypospolitej Polskiej na obczy?nie w latach 1939-1990. Prof. dr hab. Eugeniusz S. Kruszewski Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze
10.00 ? 10.15 Wizje przysz?o?ci Polski i jej obywateli w programach polskich stronnictw politycznych w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (1945-1949) Prof. n. dr hab. Wies?aw H?adkiewicz Uniwersytet Zielonogórski
10.15 ? 10.30 Stronnictwo Ludowe "Wolno??" w Obozie Niez?omnych na Uchod?stwie (1945-1970) Prof. zw. dr hab. Romuald Turkowski Uniwersytet Warszawski
10.30 ? 10.45 Organizacja opieki nad uchod?cami polskim we Francji w 1940 roku Dr Anna Pachowicz PWSZ Tarnów
10.45 ? 11.00 Polacy w Marchii Granicznej, ?Pozna?skie ? Prusy Zachodnie? w okresie mi?dzywojennym Prof. zw. dr hab. Zbigniew Dworecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
11.00 ? 11.15 Dzia?alno?? Rady Polonii Ameryka?skiej w latach 1938-1973 ks. prof. n. dr Roman Nir Akademia Polonijna w Cz?stochowie
11.15 ? 11.30 Prof. Zbigniew Judycki - badacz i popularyzator dziejów Polonii Prof. n. dr hab. Piotr Majer Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski
11.30 ? 12.00 Dzia?alno?? firm polonijnych w PRL Dr Dariusz Grala Instytut Wschodni UAM
12.00 ? 12.15 Zwišzki pierwszego historyka Polonii Mieczys?awa Haimana z Ignacym J. Paderewskim i powstanie ?Sali Paderewskiego? (Paderewski Room) Dr Teresa Kaczorowska Ciechanów
12.15 ? 12.30 Przerwa
12.30 ? 12.45 Kwestia polskiej mniejszo?ci na Litwie w my?li politycznej Unii demokratycznej Mgr Anna Lew Uniwersytet Szczeci?ski
12.45 ? 13.00 Polonia i emigracja w Niemczech w XX i na poczštku XXI wieku ? wybrane aspekty Prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson Instytut Zachodni w Poznaniu
13.00 ? 13.15 Polityka PRL wobec Polonii i emigracji Prof. n. dr hab. Piotr Kraszewski Instytut Wschodni UAM
13.15 ? 13.30 Dzia?alno?? wywiadu II RP w?ród Polaków w Niemczech Prof. n. dr hab. Henryk ?wi?k Akademia Polonijna w Cz?stochowie
13.30 ? 13.45 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 wrze?nia 1950 roku o Sšdach Obywatelskich jako element budowy pa?stwa bez terytorium Mgr Karol Siemaszko Uniwersytet Jagiello?ski
13.45 ? 14.45 Obiad

Cz??? II
Kraj i Polonia w walce o zachowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego na obczy?nie

15.00 ? 15.15 Ochrona polskiego dziedzictwa kultury w prawodawstwie Trzeciej Rzeczypospolitej Prof. n. dr hab. Dariusz Matelski Instytut Wschodni UAM Katedra Kulturoznawstwa AHE
15.15 ? 15.30 Dzia?alno?? polskiej s?u?by konsularnej w III RP na rzecz Polaków w Niemczech Dr Josefina Aleksik Niemcy
15.30 ? 15.45 Dziedzictwo kulturowe polskich Kresów Wschodnich i mo?liwo?ci ich ochrony w III Rzeczypospolitej Prof. n. dr hab. Barbara Kubis Uniwersytet Opolski
15.45 ? 16.00 Dziedzictwo i wspó?czesno?? polskiej diaspory kulturowej w Niemczech Prof. n. dr hab. Maria Kalczy?ska Uniwersytet ?lšski
16.00 ? 16.15 Dzia?alno?? artystyczna Polaków na Bia?orusi (1987-2005) jako przyk?ad zachowania i przekazu polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju Prof. n. dr hab. Ma?gorzata Stopikowska Szko?a Wy?sza ?Ateneum? w Gda?sku
16.15 ? 16.30 Co zosta?o z ?Polskiego Londynu?? (1940 ? 1990) Dr Joanna Py?at PUNO Londyn
16.30 ? 16.45 Powstanie i dzia?alno?? Zwišzku Kulturalno-O?wiatowego Polaków w Gruzji ?Polonia? Dr Anna Chudzi?ska-Parkosadze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
17.00 ? 17.15 Podsumowanie konferencji
2010-12-04

Odczyt na Mi?dzynarodowej Konferencji w ?arnowcu

MI?DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
W SETN? ROCZNIC? ?MIERCI MARII KONOPNICKIEJ
?arnowiec, 27-28 listopada 2010Program:

27 listopada (sobota)

9.45-10.00 Otwarcie Konferencji
10.00-10.30 Jan Bielecki (prawnuk Marii Konopnickiej, Zarzšd G?ówny Towarzystwa im. M. Konopnickiej
w Warszawie), Józef Ludwik Wasi?owski w cieniu znanej córki
10.30-11.00 mgr Maria Rojek (Warszawa), Zrozumie? Konopnickš ? komentarz do eseju
11.00-11.30 ks. dr Jacek Nowak (Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II w Krakowie), Marii Konopnickiej
relacje z podró?y
11.30-12.00 dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Zwišzki Marii Konopnickiej z Ciechanowem i Ziemiš
Ciechanowskš

12.00-12.30 ? przerwa na kaw?

12.30-13.00 doc. phdr. Libor Martinek, ph.dr. (Uniwersytet ?lšski w Opawie), Maria Konopnicka ? dzieje
recepcji w Czechach
13.00-13.30 dr Mariusz Chrostek (Uniwersytet Rzeszowski), Motyw syberyjskiego zes?ania w twórczo?ci
Marii Konopnickiej
13.30-14.00 prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Ma?opolska Wy?sza Szko?a Zawodowa im. Józefa Dietla
w Krakowie), Maria Konopnicka i jej wspó?praca z prasš
14.00-14.30 mgr Pawe? Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu), Kult Marii Konopnickiej
na ?amach prasy w 1910 roku

14.30-14.45 ? dyskusja

14.45-15.30 ? przerwa (obiad)

15.30-16.00 dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Biblioterapeutyczna funkcja
ba?ni Marii Konopnickiej
16.00-16.30 dr Maria Jazowska-Gumulska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Antropologia dziecka
i dzieci?stwa w twórczo?ci Marii Konopnickiej
16.30-17.00 mgr Barbara Bukowska (Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu), Edycje ksiš?ek
Marii Konopnickiej na rynku wydawniczym w latach 2000-2010

17.00-17.15 ? przerwa na kaw?


17.15-17.45 mgr Krzysztof Ko?tun (Che?m), Echa Romantyzmu i Pozytywizmu z Kresów w XXI w. (w ?wietle
twórczo?ci w?asnej ?Witra? Lwowski? i ?Anio? dwóch skrzyde??)
17.45-18.15 mgr Mariusz Olbromski (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), ?Lato w Krzemie?cu. Legendy
znad Ikwy? ? promocja z prezentacjš multimedialnš
18.15-19.00 Wieczór literacko-poetycki po?wi?cony Marii Konopnickiej w wykonaniu go?ci z Ukrainy:
Jaros?awa Pawluk (?ytomierz) ? inscenizacja teatralna
Marianna Bili?ska-Grod? (Borys?aw) ? recytacja
Julia So?omko (Lwów) ? recytacja

19.00 ? uroczysta kolacja
ok. 21.00 ? wyjazd do Hotelu w Kro?nie

28 listopada (niedziela)

10.00-10.30 prof. KUL, dr hab. Beata Obsulewicz-Niewi?ska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II),
?Ubi sunt??? wed?ug Marii Konopnickiej.Wst?pne uwagi
10.30-11.00 prof. UJ, dr hab. W?odzimierz Próchnicki (Uniwersytet Jagiello?ski), Co mówi ?Dym??
11.00-11.30 dr Kazimierz Macišg (Uniwersytet Rzeszowski), Mi?dzy dzie?em sztuki a sacrum. O kreacji ?wiata
przedstawionego w cyklu Madonny Marii Konopnickiej
11.30-12.00 mgr Joanna Kulczy?ska (Uniwersytet Jagiello?ski), Wizerunki Madonny w poezji
Marii Konopnickiej

12.00-12.30 ? przerwa na kaw?

12.30-13.00 dr Micha? Zi?ba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Duch Mickiewicza w poetyckim studium
biograficznym Marii Konopnickiej
13.00-13.30 mgr Bo?ena Weber (Kraków), Pi?kno muzyki Fryderyka Chopina w poetyckiej metaforze
Marii Konopnickiej
13.30-14.00 mgr Maria Stefanik (?arnowiec), Maria Konopnicka ? dzia?aczka spo?eczna, emancypantka

14.00-14.15 ? podsumowanie Konferencji

14.15-15.00 ? obiad

2010-11-25

Udzia? w XIX Targach Ksiš?ki Historycznej w Warszawie

Teresa Kaczorowska b?dzie go?ciem XIX Targów Ksiš?ki Historycznej 26 listopada (pištek), godz. 14.00, jako autorka "Dzieci Katynia" Zapraszamy na stoisko wydawnictwa Bellona SA, o godz. 14.00.

W dniach 25 ? 28 listopada 2010 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odb?dš si? XIX Targi Ksiš?ki Historycznej zorganizowane przez Porozumienie Wydawców Ksiš?ki Historycznej oraz Fundacj? Historia i Kultura przy wspó?pracy Muzeum Historii Polski.

W tegorocznej edycji we?mie udzia? 82 wydawców z ca?ego kraju. Dodatkowo po raz pierwszy w ramach Targów odb?dzie si? I Salon Ksiš?ki Muzealnej, do którego zg?osi?o swój udzia? prócz Muzeum Historii Polski ? 35 polskich muzeów.

Targi Ksiš?ki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym (odbywa si? co roku). Towarzyszš jej imprezy, spotkania autorskie, promocje ksiš?ek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych.

Dzi?ki bogatemu programowi imprez towarzyszšcych cieszy si? ona du?ym zainteresowaniem nie tylko w?ród osób pasjonujšcych si? historiš. W tym roku odb?dzie si? m.in. panel o obecno?ci historii w Internecie. Organizatorem jego jest www.historia.org.pl, a wydarzeniu patronuje Muzeum Historii Polski.

Ka?dego roku Targi sš nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale tak?e miejscem spotka? z wydawcami, wymiany do?wiadcze? i korzystnych zakupów. Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom wydawców oraz odwiedzajšcych organizatorzy rozszerzyli formu?? targowš o imprezy odbywajšce si? poza g?ównš siedzibš Targów ? mi?dzy innymi w Domu Spotka? z Historiš.

WST?P NA TARGI JEST BEZP?ATNY

Chcšc wyró?ni? wk?ad polskich autorów w popularyzacj? historii oraz doceni? wydawców literatury historycznej, niezale?ne Jury co roku w czasie Targów przyznaje Nagrod? KLIO w czterech kategoriach:
- autorskiej (indywidualny wk?ad autora w popularyzacj? historii),
- edytorskiej (dla wydawcy za wydawanie interesujšcych serii, cykli, itp.),
- monografii naukowej (merytoryczny wk?ad w poznawanie historii),
- innej, wed?ug uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

W sk?ad Jury wchodzš wybitni historycy i osoby popularyzujšce histori? w mediach:
prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Janusz Tazbir, red. Marian Turski (?Polityka?), red. Tomasz ?ubie?ski (?Nowe Ksiš?ki?).

Ka?dego roku na terenie sal targowych rozprowadzany jest Katalog Mi?o?ników Ksiš?ki Historycznej ? podstawowe ?ród?o wiedzy o nowo?ciach i wyjštkowych tytu?ach z obszaru historii.

Miejsce Targów:
Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie
Termin:
25 ? 28 listopada 2010 r.
Godziny otwarcia:
10:00 ? 18:00

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe
Muzeum Historii Polski
tel. + 48 22 211 90 14 (12, 13)
biuro.prasowe@muzhp.pl
www.muzhp.pl
2010-11-25

Odczyt na Chopin & Paderewski 2010 International Conference Loyola University Chicago, November 12-1

Chopin & Paderewski 2010 International Conference
Loyola University Chicago, November 12-13, 2010


PROGRAM
Friday, November 12
Lectures at Loyola Lake Shore Campus, Klarchek Information Commons, 4th floor

8:30 ? 9:00 Registration. Conference is open to the public and free of charge.

9:00 - 10:45 Dr. Boguslaw Raba, Musicologist, University of Wroclaw, Organist
Between Romanticism and Modernism, Ignacy Jan Paderewski?s
Compositional Oeuvre

Dr. Richard Dyer, Music Critic and Lecturer
Paderewski on the Radio ? Rare Recordings
10:45 ?11:00 Coffee break
11:00 -12:45 Dr. Maja Trochimczyk, Musicologist, Independent Scholar, Poet, Translator
The Image of Paderewski: An Archangel, Idol, Statesman

Dr. Irena Poniatowska, Institute of Musicology, University of Warsaw,
President of the Programming Board of The Fryderyk Chopin National Institute
Chopin and Paderewski ? Two Artistic and Patriotic Attitudes
1:00 ? 2:00 Lunch will be provided
2:00 ? 3:00 Dr. Anna Gasienica-Byrcyn, Lecturer, Visiting Research Assistant Professor, University of Illinois at Chicago
I. J. Paderewski and the Zakopane Connection

Dr. Malgorzata Perkowska, Musicologist, Jagiellonian University, Krakow
The Muses and Ladies of Ignacy Jan Paderewski
3:00 ? 3:15 Coffee break
3:15 ? 5:30 Documentary Film: Ignacy Jan Paderewski - zarys biografii. (I. J. Paderewski ? An Outline of His Biography), Andrzej Chiczewski, Director, 1999 (83 min.)
Introduction, commentary and Q&A session with Zbigniew Banas, Lecturer, Loyola University; Film Critic and Translator

7:00 ? 10:00 Benefit Piano Recital by Jan Milosz Lisiecki (Chicago Debut) and lecture by Dr. Richard Dyer; The Newberry Library, Chicago. Advance ticket purchase required. www.paderewski2010.org


Saturday, November 13
Lectures at Loyola Lake Shore Campus, Klarchek Information Commons, 4th floor

8:30 ? 9:00 Registration. Conference is open to the public and free of charge.

9:00 ? 10:45
Moderator: Malgorzata Kot, Head Librarian, The Polish Museum of America

Panelists: Dr. Teresa Kaczorowska, Author, Poet, Explorer; Academia Europaea Sarbieviana, Ciechanow
Relations Between Ignacy J. Paderewski and Mieczys?aw Haiman, Founder of the Polish Muzeum of America in Chicago; and the creation of the ?Paderewski Room?
Halina Misterka, Archivist, The Polish Museum of America
I. J. Paderewski Documents at the PMA Archives

Dr. Geraldine Balut Coleman, Secretary, the PMA Board of Directors
Renovation of the Paderewski Room at the PMA 2007-2009

11:00 ? 11:45 Paderewski in Chicago
Moderator: Dr. Dominik Pacyga, Urban Historian, Columbia College, Author

Audio-visual presentations on Paderewski in Chicago
Panelists: Victoria Granacki, Historic Consultant, Author of Chicago?s Polish Downtown
Daniel Pogorzelski, Author, Contributor to Forgotten Chicago

12:00 ? 12:30 Dr. Mira Creech, Historian, Author and Translater
Ignacy Jan Padarewski and His International Connection for the Service
of Poland and World Peace.

12:45 ? 1:15 Paderewski Artifacts in the Polish American History Depository
Andrzej Dajnowski, Director of Conservation of Historic Objects Studio
Stan Bernacki, Conservator and Founder of The Paderewski Association

1:15 ? 2:00 Lunch will be provided

2:00 ? 4:00 Chopin with Cherries: A Tribute in Verse
Reading of Poetry featuring Poets:
George Bodmer, Sharon Chmielarz, Diane DeCillis, David Ellis, Gretchen Fletcher, Katrin Talbot, Maja Trochimczyk, and Kathabela Wilson

7:30 PM Concert at Mundelein Center Auditorium, 1032 W. Sheridan Road
Presented by Loyola University Department of Fine & Performing Arts Faculty Members: Haysun Kang, Anthony Molinaro, Cameron Smith, and HingHuan Xu;
The LIRA Ensemble, Artists-in-Residence, Loyola University Chicago,
Dr. Pawel Checinski, Pianist
Sunday, November 14

Time TBA: Dr. Boguslaw Raba, Organist, University of Wroclaw
Organ Recital, Madonna della Strada Chapel at Loyola University

Conference organized by the Polish Studies Program, Modern Languages and Literatures, History Department, and Fine and Performing Arts Department at Loyola University Chicago.

2010-11-08

?Dzieci Katynia" na Krajowych Targach Ksiš?ki w Krakowie (4-7 listopada 2010)

Ksiš?ka Teresy Kaczorowskiej ?Dzieci Katynia" b?dzie prezentowana na Krajowych Targach Ksiš?ki w Krakowie (4-7 listopada 2010). Autorka b?dzie podpisywa? jš na stoisku wydawnictwa Bellona - w pištek, 5 listopada, w godz. 15-17.

Pó?niej, o godz. 18. - b?dzie mia?a spotkanie autorskie w Klubie RE, przy ul. ?w. Krzy?a 4 w Krakowie. Fragmenty ksiš?ki podczas tego wieczoru przeczyta krakowski aktor Rados?aw So?tys, za? koncert pie?ni autorskich oraz Bu?ata Okud?awy wykona Maria Lamers, przy akompaniamencie Wiktorii Lamers.
2010-10-27

Maria Konopnicka w stulecie ?mierci

Multimedialny odczyt Teresy Kaczorowskiej "Maria Konopnicka w stulecie ?mierci", wraz z prezentacjš jej najnowszej ksiš?ki "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska" odb?dzie si? 26 pa?dziernika, o godz. 11.00, dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w P?o?sku (Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku)
2010-10-14

"Dzieci Katynia" w Ksiš?nicy w Bielsko-Bia?ej

Teresa Kaczorowska zosta?a zaproszona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Bia?ej na promocj? jej ksiš?ki "Dzieci Katynia". Spotkanie odb?dzie si? w Ksiš?nicy w Bielsko-Bia?ej, ul. S?owackiego 15 - 28 wrze?nia 2010 r., o godz. 17.00. Organizowane jest dla uczczenia 70. rocznicy mordu na polskiej inteligencji w Katyniu. Zapraszamy!
2010-09-26

XV CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy
XV CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j š
w dniach 6-7 pa?dziernika 2010

PROGRAM:

6. X. 2010 (?roda) ? Ciechanów

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szko?ach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
13.00-14.00 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/

Obchody 100-lecia ?mierci Marii Konopnickiej, w programie:

14.00-17.00 - promocja po?wi?conych Marii Konopnickiej ?Ciechanowskich Zeszytów
Literackich? nr 12 pt. "Nie rzucim ziemi?" oraz ksiš?ki Teresy Kaczorowskiej
pt. "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska"
- prelekcje dyrektorów Muzeów M. Konopnickiej: w Suwa?kach /Magdaleny
Wo?owskiej-Rusi?skiej/ i ?arnowcu /Paw?a Bukowskiego/, Ewy Gryguc z
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Jana Bieleckiego
/prawnuka poetki/
- program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 im. M.
Konopnickiej w Ciechanowie
- wystawa bibliograficzna M. Konopnickiej /przygotuje Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Ciechanowie/
- ods?oni?cie Tablicy Pamištkowej, z?o?enie kwiatów pod pomnikiem poetki
w Parku im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, odwiedziny dworku w
Przedwojewie
18. 00 - 19.00 - kolacja /Klub Stara Le?akownia przy Browarze Ciechan/
19.00-24.00 - Noc Poetów /prowadzi T. Kaczorowska/, w tym:
- poezja w wykonaniu uczestników
- koncert barda Stanis?awa Klawe z Warszawy

7. X. 2008 (czwartek) ? Ciechanów-Opinogóra

9.00 - wyjazd do Opinogóry

W programie:

9.30-11.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-12.30 - VIII Spotkanie z Literaturš w Opinogórze /z Markiem Nowakowskim -
prowadzi dr Teresa Kaczorowska/
13.00 - Rozstrzygni?cie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Opina?
- koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów oraz Andrzeja
Kaluszkiewicza i Paw?a Sta?czaka
14.30 - pocz?stunek


Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Browar Ciechan w Ciechanowie
- Gimnazjum Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
- Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Ciechanowskiej
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Sponsorzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Prezydent Miasta Ciechanów
- Bank Spó?dzielczy w Ciechanowie
- Hotel Baron w Ciechanowie
- Urzšd Miasta i Gminy Glinojeck
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
2010-09-13

Spotkania ?Z bibliotecznej pó?ki?

Teresa Kaczorowska b?dzie go?ciem Spotka? ?Z bibliotecznej pó?ki?, które odbywajš si? raz w miesišcu w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasi?skiego w Ciechanowie. Temat prelekcji: ?Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska?. Spotkanie odb?dzie si? 15 wrze?nia, o godz. 17.00, w siedzibie Biblioteki Regionalnej, ul. Pu?tuska 20 A.
2010-09-13

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta dla Teresy Kaczorowskiej

Prezydent RP Bronis?aw Komorowski uhonorowa? dr Teres? Kaczorowskš Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta. Wr?czenie nastšpi w sobot?, 28 sierpnia 2010 r., na Placu Pi?sudskiego w Warszawie, przed startem X Mi?dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy?skiego. Zapraszamy na Plac Pi?sudskiego, o godz. 10.00.

2010-08-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja