AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

W Domu Dziennikarza w Warszawie

Teresa Kaczorowska zosta?a zaproszona z prezentacjš jej najnowszej ksiš?ki ?Dzieci Katynia? przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie. B?dzie go?ciem Klubu Publicystyki Kulturalnej - 1 wrze?nia 2010 r. (?roda), o godz. 16.00, w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, I pi?tro. Zapraszamy!
2010-08-24

Adam Zagajewski go?ciem VII Spotka? z Literaturš w Opinogórze

W ramach VII Spotka? z Literaturš w Opinogórze zapraszamy na spotkanie z Adamem Zagajewskim z Krakowa ? jednym z najbardziej wybitnych poetów polskich, eseistš, prozaikiem, t?umaczem. Spotkanie odb?dzie si? w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 16 czerwca, godz. 13.00. Prowadzi dr Teresa Kaczorowska.
2010-06-02

Promocja ksiš?ki "Dzieci Katynia"

Promocja ksiš?ki "Dzieci Katynia", wydanej w kwietniu 2010 r. przez wydawnictwo Bellona w Warszawie:

- P?o?sk, Miejskie Centrum Kultury, 24 kwietnia 2010, godz. 11.00
- Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego, 27 kwietnia 2010, godz. 15.00
- Przasnysz, Miejski Dom Kultury, 28 kwietnia 2010, godz. 13.00
- Warszawa, Polskie Radio Program I, 6 maja 2010, godz. 20.00
- Augustów, Kawiarnia Literacka, 13 maja 2010, godz. 18.00
- Warszawa, Mi?dzynarodowe Targi Ksiš?ki, Pa?ac Kultury i Sztuki, stoisko Bellony, 16 maja, godz. 12.00
- Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 18 maja, godz. 17.00
- Warszawa, Fundacja Polskiego Pa?stwa Podziemnego
?wiatowy Zwišzek ?o?nierzy Armii Krajowej - Centrum Edukacji Historycznej, Budynek PASTY w Warszawie, ul. Zielna 39 - 23 czerwca 2010, godz. 12.00
2010-05-06

VI Mi?dzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?

Program:

PI?TEK, 7 MAJA
P?o?sk
- od godz. 10.00 ? Przyjazd do hotelu ?Po?wi?tne? w P?o?sku, zakwaterowanie

- godz. 11.00-13.00 ? Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami P?o?ska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza), I Liceum Ogólnokszta?cšce im. H. Sienkiewicza, gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespó? Szkó?) i Rostkowa (Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki). W Dniach b?dš uczestniczy? pisarze i uczeni z Polski i zagranicy, m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, USA.

- godz.13.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Academia Europaea Sarbieviana (Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? ?Po?wi?tne?)
- godz. 16.30 ? otwarcie wystawy malarstwa Stanis?awa Prokopczyka ?Sarbiewo i okolice? (?Sienkiewiczówka?, P?o?sk-Po?wi?tne)

- godz. 18.00 ? Inauguracja VI Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (sala kina MCK P?o?sk)
- Rozstrzygni?cie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Sarbiewskiego?. Wyniki og?osi jury: prof. dr hab. Aleksander W. Miko?ajczak,
ks. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toru?), (Pozna?), dr Teresa Kaczorowska
(Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy
- Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespo?em
- Uroczysta kolacja
- godz. 21.00 ? Noc poetów (prowadzi Teresa Kaczorowska), spektakl teatralno-muzyczny z Krakowa ?Nie porzucaj
nadziei"; wykonawcy: Barbara i Szcz?sny Wro?scy, Janusz Grze? (gitara, ?piew),
(ODR Po?wi?tne, Sienkiewiczówka?)

SOBOTA, 8 MAJA

P?o?sk-Sarbiewo
- godz. 8.00 ? ?niadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia ?Chrze?cija?skiego Horacego z
Mazowsza?)
- godz. 9.00 ? Fina? VI Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur Sarbiewskiego?
(wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohozi?ski
z AH im. A. Gieysztora (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa B. i M.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Stanis?awa Jasku?ki (recytacja) i zespo?u
?Canor Anticus? z Warszawy
- godz.14.00 ? Spacer po Sarbiewie, posadzenie D?bu Pami?ci ?p. Senator RP dr Janiny Fetli?skiej
- godz. 14.30 ? Obiad (Szko?a Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
- godz. 16.00 ? Salonik literacki z prof. Kazimierzem Braunem (USA). Degustacja przysmaku
regionalnego (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku)
- godz. 19.00 ? Fina? III Festiwalu Muzyki Barokowej ? (ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a w
P?o?sku). Koncert w wykonaniu zespo?u ?Canor Anticus? z Warszawy

NIEDZIELA, 9 MAJA
P?o?sk- Warszawa-Ciechanów

- godz. 8.00 ? ?niadanie, przejazd do Warszawy - zwiedzanie miejsc zwišzanych z M.K.
Sarbiewskim: Zamku Królewskiego, katedry ?w. Jana, ko?cio?a Jezuitów
- godz. 15.00 - Wyjazd z Warszawy do Ciechanowa
- godz. 17.00 ? Wyk?ad kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie Daniela
Artymowskiego: Przyjaciele czy rywale - Maciej Kazimierz Sarbiewski na
dworze Papie?a Urbana VIII w Rzymie, koncert poetycko-muzyczny:
Barbara i Jacek Bursztynowiczowie (recytacja utworów M.K.
Sarbiewskiego), prof. Marek Zalewski (muzyka i wykonanie na lutni) ?
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- godz. 19.00 ? Og?oszenie wyników V Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy
nagrodzonych prac, kolacja i uroczyste zako?czenie VI Mi?dzynarodowych Dni M. K.
Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)


Imprezy towarzyszšce:
- Zwiedzanie wystawy po?wi?conej M.K. Sarbiewskimu w Miejskim Centrum Kultury w P?o?sku
- Festiwal Muzyki Barokowej w P?o?sku (kwiecie? ? maj 2010, ko?cio?y w P?o?sku)
- Akcja ?Pi?? minut z Sarbiewskim?: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wyg?oszonych wyk?adów w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich? Nr 12/.2010

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Miejska Biblioteka Publiczna w P?o?sku
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Zamek Królewski w Warszawie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzia? ?Po?wi?tne? w P?o?sku
- Parafia Sarbiewo
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Jezuici w Warszawie
- Urz?dy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Urzšd Miasta P?o?sk
- Starostwa Powiatowe: P?o?sk, Ciechanów
- Urzšd Marsza?kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, ?P?o?szczak Press?, ?Czas Ciechanowa?, ?Go?? Niedzielny?

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2010-04-28

X ?wiatowy Dzie? Poezji

X ?wiatowy Dzie? Poezji pod patronatem UNESCO
22 kwietnia /czwartek/, 2010 r.


W programie:
11.30-13.00 ? Spotkania autorskie w szko?ach ponadgimnazjalnych w
Ciechanowie. Udzia? biorš: Alicja Bykowska-Salczy?ska
/Olsztyn/, Barkas Dorj /Mongolia/, Christophe Je?ewski /Francja/,
Janusz Termer /Warszawa/ oraz pisarze Zwišzku Literatów na
Mazowszu

14.00-16.00 ? Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

17.00 - Rozstrzygni?cie konkursu na Ksiš?k? Roku 2009 Zwišzku
Literatów na Mazowszu /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/.
Wr?czenie statuetki ?Z?ote Pióro?. Koncert poetycko-muzyczny w
wykonaniu go?ci oraz Andrzeja Kaluszkiewicza /utwory
Fryderyka Chopina/

2010-04-16

Promocja ksiš?ki "Dzieci Katynia"

Miejskie Centrum Kultury w Przasnyszu, 20 kwietnia, godz. 12.00 - promocja ksiš?ki Teresy Kaczorowskiej "Dzieci Katynia" (Bellona, Warszawa 2010). Jest to druga edycja, poprawiona i uzupe?niona, ksiš?ki "Kiedy jeste?cie, mnie boli..." (Gdynia 2003), która ukaza?a si? te? w Stanach Zjednoczonych w j. angielskim jako "Children in the Katyn Massacre" (McFarland, USA 2006).
2010-04-13

70. ROCZNICA ZBRODNI KATY?SKIEJ

Program uroczysto?ci w Ciechanowie:

11.04.2010 r. /niedziela/

godz. 11:30
- Msza ?w.
- Apel Pami?ci
- Salwa honorowa
- Z?o?enie kwiatów pod Krzy?em Katy?skim
- W uroczysto?ci uczestniczš poczty sztandarowe
(Ko?ció? NMP przy parafii pw. ?w. Józefa /Fara / i plac przy ko?ciele, ul. Ks. Piotra ?ciegiennego 11)

godz. 14:00
- spotkanie z uczestnikami Mi?dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy?skiego
Prelekcja Komandora Rajdu Wiktora W?grzyna

(Klub Garnizonowy przy jednostce wojskowej, ul. Wojska Polskiego 54).

12.04.2010 r. /poniedzia?ek/

godz. 17:00
- pokaz filmu Katy? Andrzeja Wajdy (wst?p wolny)
- film poprzedzi rozmowa Teresy Kaczorowskiej z dzie?mi pomordowanych oficerów /z jej nowej ksiš?ki "Dzieci Katynia"/

(sala kinowa Centrum Kultury i Sztuki, ul. Stra?acka 5).

Filmowi towarzyszy? b?dzie wystawa po?wi?cona Zbrodni Katy?skiej

13.04.2010 r. /wtorek/

godz. 12:00
- wyk?ad na temat Zbrodni Katy?skiej ? dr Piotr ?ysakowski, IPN

(Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61)

godz. 19:00
- spotkanie przy Krzy?u Katy?skim
- modlitwa
- zapalenie zniczy
(plac przy ko?ciele NMP parafii pw. ?w. Józefa / Fara /, ul. Ks. Piotra ?ciegiennego 11)

2010-04-08

VI Spotkania z Literaturš w Opinogórze

- 25 marca 2010, godz. 12.00, Dwór Krasi?skich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z reporterkš Ma?gorzatš Szejnert, laureatkš I Nagrody Mediów Publicznych COGITO, prowadzi Teresa Kaczorowska
2010-03-10

Wywiad o Polonii w Brazylii

Wywiad z Teresš Kaczorowskš nt. Polonii w Brazylii na:

http://polonia.wp.pl/

Tytu?:Jak-Polacy-Brazylijczykom-pokazali-cztery-kola
2010-02-16

Spotkanie autorskie w Domu Dziennikarza w Warszawie, 3 lutego 2010

Teresa Kaczorowska b?dzie go?ciem miesišca Klubu Publicystyki Kulturalnej, który dzia?a w Domu Dziennikarza w Warszawie, przy ul Foksal 3/5. Spotkanie autorskie odb?dzie si? tam 3 lutego 2010, o godz. 16.00. Poprowadzi je publicysta Wies?aw Stradomski.
2010-01-12

Sesja naukowa ?Kazimierz Pu?aski w 230. rocznic? ?mierci? (Warszawa)

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Niepodleg?o?ci zapraszajš na sesj? naukowš ?Kazimierz Pu?aski w 230. rocznic? ?mierci?
(7 grudnia 2009, Muzeum Niepodleg?o?ci w Warszawie)

Program sesji;

godz. 9.45 - Poczštek sesji. Otwarcie obrad.

Referaty:
1. prof. dr hab. W. Majewski - Kazimierz Pu?aski jako wódz i przywódca w okresie konfederacji barskiej.
2. mgr A. Cortez - Za wiar? i wolno??. ? Rzymskokatolickie duchowie?stwo Rzeczpospolitej wobec konfederacji barskiej.
3. dr M. Wojty?ski - Kartografia polska w czasach stanis?awowskich.
4. prof. Rawski - Ma?a wojna

godz. 11.30- 12. 00 - przerwa

5. prof. I. Rusinowa - Kazimierz Pu?aski w ameryka?skiej wojnie o niepodleg?o??.
6. dr T. Kaczorowska - Historyk polonijny M. Haiman o Kazimierzu Pu?askim
7. prof. dr S. Ciara - Historiografia polska o Kazimierzu Pu?askim.
8. mgr K. Kucharski - Kazimierz Pu?aski w ?wiadomo?ci Polaków po 1989 r.
9. dr A. Marczewska ?Zagna?ska - Kazimierz Pu?aski a Kongres ameryka?ski.
10 . mgr I. Stefaniak - Muzeum im. Kazimierza Pu?askiego w Warce - historia i perspektywy rozwoju.

Dyskusja

Zako?czenie obrad oko?o godz. 16.-tej
2009-11-24

V Opinogórskie Spotkania z Literaturš

- 3 grudnia 2009, godz. 12.00, Dwór Krasi?skich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z poetkš Juliš Hartwig prowadzi Teresa Kaczorowska
2009-11-09

Spotkania autorskie w Augustowie

W pištek, 30 pa?dziernika 2009 r., Teresa Kaczorowska spotka si? dwukrotnie z m?odymi czytelnikami Augustowa, nad pi?knym Jeziorem Necko.

- o godz. 11.00 - w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej,ul. Tartaczna 21

- o godz. 13.00 - w II LO im. Polonii i Polaków na ?wiecie, ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1

2009-10-29

Poeta Maciej Kazimierz Sarbiewski na Zamku Królewskim w Warszawie

Pracownia Dzia?a? Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie


zaprasza na spotkanie z cyklu

Tu tak?e inni godni naszej pami?ci...
S?awne postaci z zamkowych komnat i obrazów


Poeta Maciej Kazimierz SarbiewskiW Sobot?, 17 pa?dziernika 2009 zapraszamy na spotkania

o godz. 10.00 Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu.
Wyk?ad wyg?osi: dr Teresa Kaczorowska:

o godz. 11.00 Do mojej lutni...Poeta i jego t?umacz.
Wyk?ad wyg?osi: mgr Lech Bobiaty?ski
Oprawa muzyczna: prof. Marcin Zalewski (lutnia)

o godz. 12.00 Laureaci. Od Sarbiewskiego do Mi?osza
Wst?p: dr Katarzyna Buczek
prezentacja tekstów literackich w wykonaniu aktorów Teatru Atlantis:
Barbary i Jacka Bursztynowiczów


Zbiórka w Sieni G?ównej.
Wst?p wolny
Liczba miejsc ograniczona.

Informacja dla publiczno?ci: tel. (022) 35 55 170
2009-10-08

Spotkania autorskie w Lublinie

15 pa?dziernika 2009
- godz. 16.30 - Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4. Spotkanie prowadzi Adam W. Kulik
- godz. 18.30 - Galeria Ruta Lublin,ul Ró?ana 8
2009-10-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja