AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

XXVI MI?DZYNARODOWE SYMPOZJUM KO?CIUSZKOWSKIE

PROGRAM

9.X.2009 (pištek)

IX Mi?dzynarodowa M?odzie?owa Konferencja Ko?ciuszkowska w Garwolinie, Sobolewie, ?elechowie
Wyst?p Zespo?u Artystycznego z Bia?orusi

10.X.2009 (sobota) Maciejowice

10.00 Zjazd Delegacji Szkó? Ko?ciuszkowskich z Mazowsza
- zwiedzanie muzeum i pola bitwy
- uroczyste pobranie ziemi pola bitwy
12.00 Fina? Mi?dzynarodowego Konkursu Recytatorskiego
14.00 Fina? II Mi?dzynarodowego Konkursu Strojów Historycznych
15.00 JARMARK KOSYNIERSKI I KIERMASZ SZTUKI
17.00 Uroczysta Msza ?w. za poleg?ych 10.X.1794 r.
18.00 Apel poleg?ych i z?o?enie kwiatów przy pomniku T. Ko?ciuszki
18.45 Koncert zespo?ów artystycznych z Bia?orusi i M?odzie?owej Orkiestry D?tej ze Zwierzy?ca.
20.30 Wieczór poezji

11.X.2009 (niedziela)

10.00 Recital artystyczny - Zespo?y z Bia?orusi i Zwierzy?ca
SESJA KO?CIUSZKOWSKA
11.00 Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski - ?Rola tradycji ko?ciuszkowskiej w 90 letnich stosunkach polsko ? ameryka?skich?
11.30 Dr Teresa Kaczorowska ? ?Mieczys?aw Haiman ? badacz ameryka?skich dziejów Ko?ciuszki?
11.50 Dr Leszek Marek Krze?niak ? ?40 lat Towarzystwa Mi?o?ników Maciejowic?
12.10 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski ? ?Kancelaria dywizji Karola Sierakowskiego?
12.30 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa ? ?O ksiš?ce Alexa Storo?y?skiego - The Peasant Prince. Thaddeus Ko?ciuszko and Tha Age of Revolution?
12.50 Dr Leonid Niestarczuk ? Prezentacja ksiš?ki ? ?Napoleon Orda?
13.10 Mgr Longina Ordon ? ?Legenda Tadeusza Ko?ciuszki w twórczo?ci Ignacego Józefa Kraszewskiego?
13.30 Dr Miros?aw Matosek ? ?Wychowanie patriotyczne ?o?nierzy insurekcji?
13.50 Mgr Marcin Gomó?ka ? ? Sprawa gen. Adama Poni?skiego ?
14.10 Mgr W?odzimierz Kostecki ? ?Kap?ani 4 parafii Maciejowice, ?askarzew, Wróble-Wargocin, Go?czyce w walce o wolno?? ko?cio?a i ojczyzny w latach 1861-1915 ?
14.30 Mgr Tadeusz Kostecki ? ?100 lat OSP Maciejowice?
14.50 Dyskusja
16.00 Zwiedzanie pola bitwy, ognisko

IMPREZY TOWARZYSZ?CE
8-9.X.2009
Mi?dzynarodowy Rajd Ko?ciuszkowski ?Szlakami bitwy maciejowickiej?
8-9.X.2009 Konkurs wiedzy ko?ciuszkowskiej

10-12.X.2009
Wystawy fotografii Stefana Dmochowskiego ? WOKÓ? KO?CIUSZKI?,
? BIA?ORUSINI KO?CIUSZCE?, ?OBCHODY 100 LECIA OSP MACIEJOWICE?
Wystawa ? 40 LAT TOWARZYSTWA MI?O?NIKÓW MACIEJOWIC?
Wystawa grafik Piotra Sza?kowskiego - Ilustracje do poematu ?Dokšd tak ?pieszysz, Panie Generale?
Wystawa obrazów Gra?yny Kostawskiej
Wystawa prac m?odzie?y z Ko?a Plastycznego przy GOK w Maciejowicach


2009-09-07

XIV CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

PROGRAM:


7. X. 2009 /?roda/ - Ciechanów-Opinogóra

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/. Poza literatami z P?n. Mazowsza przyb?dš m.in.: Dorota Jaworska (Ukraina), Surender Bhutani (Indie), prof. Bogus?aw Dopart (Kraków), Bogus?aw Zakrzewski (Warszawa), Aarne Puu (Estonia-Kraków), Maria Szonert (USA), Adam Kulik (Lublin),Janina Osewska (Augustów), Marcin Ha?a? (Bytom), dr Kazimierz ?wiegocki (Warszawa-M?awa).


11.00-13.00 - spotkania autorskie w szko?ach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
/prowadzi dr Kazimierz ?wiegocki, Kawiarnia Artystyczna /
13.00-14.00 - obiad / Kawiarnia Artystyczna /
14.00 - wyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

W programie:
- promocja Ciechanowskich Zeszytów Literackich nr 11 "Przyja?? dwóch
wieszczów" /prowadzenie red. Tereas Kaczorowska/
- wystšpienie prof Bogus?awa Doparta nt. relacji dwóch wieszczów Juliusza S?owackiego i Zygmunta Krasi?skiego
- wystšpienie kustosza Romana Kochanowicza: ?Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze dzi? i jutro?
- zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- odwiedziny i z?o?enie kwiatów na grobie Zygmunta Krasi?skiego w ko?ciele
19.00 - kolacja
20.00-23.00 - Noc Poetów i koncert ?Drewniana dusza? w wykonaniu Tomasza Saleja
z Olsztyna

8. X. 2009 /czwartek/ ? Opinogóra

9.00 - ?niadanie
10.00 - spotkanie literackie z poetš krakowskim Ryszardem Krynickim w ramach
kwartalnych Spotka? Literackich w Opinogórze /Dwór Krasi?skich, prowadzenie
Teresa Kaczorowska/
12.00-13.30 - rozstrzygni?cie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur Opina?, Jury: prof. Zbigniew Chojnowski (UWM w Olsztynie), Stefan Pastuszewski (Bydgoszcz),Stanis?aw K?sik (Ciechanów)

koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów i Andrzeja
Kaluszkiewicza
13.30 - pocz?stunek

2009-09-07

III Opinogórskie Spotkania z Literaturš

- 24 wrze?nia 2009, godz. 12.00, Dwór Krasi?skich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z poetš Ernestem Bryllem prowadzi Teresa Kaczorowska
2009-09-07

Spotkanie poetyckie z Teresš Kaczorowskš

Spotkanie poetyckie z dr Teresš Kaczorowskš, z prezentacjš utworów z jej dwóch ostatnich zbiorów poezji: "Cztery wiosny" (2008) i "Dla Wandy" (2009) - 28 czerwca, godz. 17.00, Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.
W programie: laudacja dr El?biety Juszczak (poetki, dr nauk humanistycznych, wyk?adowcy Politechniki w Koszalinie), koncert Estery Lewickiej i Andrzeja Kaluszkiewicza, pocz?stunek regionalny (z doskona?ym piwem Ciechan).
2009-06-21

XX WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE

CZWARTK, 4 CZERWCA 2009
Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), gm. So?sk, pow. Ciechanów

- godz. 9.00 - przyjazd go?ci, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne z przyby?ymi pisarzami badaczami epoki pozytywizmu, uczestniczš m.in. Tadeusz Witkowski (USA), Mira Niewi?ska (Francja), Marcin Ha?a? (Katowice), Adam Wies?aw Kulik (Lublin), Teresa Kaczorowska, Alfred Borkowski, Stanis?aw K?sik (Ciechanów)

- godz. 11.30 ? 15.00 ? spotkania autorskie w szko?ach gminy So?sk

- godz. 15.00-16.00 ? obiad

- godz. 16.00 ?17.30 - zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu, oprowadza starszy kustosz - Jaros?aw Wa?aszyk

- godz. 18.00 ? msza ?w. w intencji A. ?wi?tochowskiego w ko?ciele pw. ?w. Wita Modesta Crescenci w So?sku

? godz. 19.00 - spacer po Go?otczy?nie, z?o?enie kwiatów na grobie Aleksandra ?wi?tochowskiego

- godz. 20.00 ? Kolacja przy ognisku, koncert folkowy
PI?TEK, 5 CZERWCA 2009

- godz. 9.00 ? ?niadanie

- 10,00 - koncert chóru z Ukrainy

- godz. 10.00-13.00 - rozstrzygni?cie IV Konkursu Literackiego ?O Laur Pos?a Prawdy? (w dwóch kategoriach: dla m?odzie?y i doros?ych) - jurorzy: Teresa Kaczorowska, Marek Piotrowski, Darek Foks. Równolegle prowadzone warsztaty literackie dla m?odzie?y

- godz. 13,00 ? 13,40 - odczyt biograficzny o Aleksandrze ?wi?tochowskim

- godz. 14,00 ? 15,00 - Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu przez laureatów konkursu

- godz. 15.00-16.00 ? obiad i po?egnanie go?ci.

2009-05-29

Promocja ksiš?ki"Herodot Polonii Ameryka?skiej

Stowarzyszenie ?Wspólnota Polska?
zaprasza na promocj? ksiš?ki

Teresy Kaczorowskiej

"Herodot Polonii Ameryka?skiej
Mieczys?aw Haiman (1888-1949)"

28 maja (czwartek) g. 18.00 ? Dom Polonii w Warszawie, Krakowskie Przedmie?cie 64

2009-05-26

Majowe spotkanie z cyklu "Czwartki literackie" w Augustowie

Go?ciem spotkania z cyklu "Czwartki literackie" w Augustowie b?dzie w maju dr Teresa Kaczorowska z Ciechanowa, prozaik, poetka, dziennikarka, redaktorka "Ciechanowskich Zeszytów Literackich", wyk?adowca na Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pu?tusku, znawczyni i propagatorka twórczo?ci poety epoki baroku - Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i pisarza Polonii ameryka?skiej, Mieczys?awa Haimana.
Organizatorami spotkania tradycyjnie sš Augustowskie Placówki Kultury: Miejski Dom Kultury i Centrum Edukacji Nauczycieli (Biblioteka Pedagogiczna) w Augustowie. Odb?dzie si? ono, jak zawsze, w sali Miejskiego Domu Kultury w Augustowie (Rynek Zygmunta Augusta 9) w czwartek, 21 maja b.r., o godz. 18.00. Spotkanie prowadzi Józefa Drozdowska.
2009-05-18

V Mi?dzynarodowe Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego

Program:

PI?TEK, 8 MAJA
P?o?sk
- od godz. 10.00 ? Przyjazd do hotelu ?Po?wi?tne? w P?o?sku, zakwaterowanie

- godz. 11.00-13.00 ? Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami P?o?ska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokszta?cšce im. H. Sienkiewicza)), Przasnysza (Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespó? Szkó?) i Rostkowa (Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki). W Dniach b?dš uczestniczy? autorzy z Polski, Litwy, USA, Niemiec (m.in. Birute Jonuskaite, Tadeusz Witkowski, Krzysztof Karasek, Jan Daniel Artymowski, ks. Eligiusz Dymowski, Teresa Kaczorowska, Stanis?aw K?sik i inni.

- godz.13.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Academia Europaea Sarbieviana (Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? ?Po?wi?tne?)
- godz. 16.30 ? otwarcie wystawy fotograficznej z poprzednich edycji Mi?dzynarodowych Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (?Sienkiewiczówka?, P?o?sk-Po?wi?tne)

- - godz. 18.00 ? Inauguracja V Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (sala kina MCK P?o?sk)
- Rozstrzygni?cie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Sarbiewskiego?. Wyniki og?osi jury: o. dr Stanis?aw Opiela SJ (Warszawa), prof.
dr hab. Aleksander W. Miko?ajczak (Pozna?), dr Teresa Kaczorowska
(Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy
- Recital Grzegorza Turnaua z Krakowa
- Uroczysta kolacja
- godz. 21.00 ? Noc poetów, koncert fortepianowy Ireny Podobas - utwory Mikolojusa Konstantinasa
Ciurlionisa (MCK P?o?sk)

SOBOTA, 9 MAJA

P?o?sk-Sarbiewo
- godz. 8.00 ? ?niadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia ?Chrze?cija?skiego Horacego z
Mazowsza?)
- godz. 9.00 ? Fina? V Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur Sarbiewskiego?
(wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohozi?ski
z AH im. A. Gieysztora (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa B. i M.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespo?u Pro Musica Antiqua z Olsztyna,
recytacja Józef Pless
- godz.14.00 ? Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 ? Obiad (Szko?a Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
- godz. 18.00 ? Otwarcie wystawy ??ladami naszych ojców - wie? w czarno-bia?ej fotografii" (z
degustacjš przysmaku regionalnego, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku)
- godz. 20.00 ? Fina? II Festiwalu Muzyki Barokowej ? koncert zespo?u Pro Musica Antiqua z Olsztyna (ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a w P?o?sku)

NIEDZIELA, 10 MAJA
P?o?sk- Rostkowo-Ciechanów

- godz. 8.00 ? ?niadanie, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca
urodzenia ?w. Stanis?awa Kostki)
- godz. 11.00 ? Msza ?w. w intencji dwóch s?awnych jezuitów z P?n. Mazowsza: ks. M. K.
Sarbiewskiego i ?w. Stanis?awa Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w
wykonaniu zespo?u Pro Musica Antiqua z Olsztyna, recytacja Józef Pless
- godz. 12.00 ? Spacer po Rostkowie
- godz. 14.00 - Wspólne ognisko z udzia?em go?ci i zespo?u folklorystycznego
- godz. 16.00 - Przejazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 ? wyk?ad prof. Jana Dzi?gielewskiego ?Maciej Kazimierz Sarbiewski o
Rzeczypospolitej i rodakach? oraz koncert wokalno-instrumentalny w wyk. uczniów i
nauczycieli Pa?stwowej Szko?y Muzycznej II stopnia w M?awie i Filii w Ciechanowie
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 19.00 ? Og?oszenie wyników IV Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy
nagrodzonych prac, kolacja i uroczyste zako?czenie V Mi?dzynarodowych Dni M. K.
Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)
Imprezy towarzyszšce:
- Zwiedzanie Izby Pami?ci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w P?o?sku
- Festiwal Muzyki Barokowej w P?o?sku (19 kwietnia - 9 maja 2009, ko?cio?y w P?o?sku)
- Akcja ?Pi?? minut z Sarbiewskim?: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wyg?oszonych wyk?adów w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich?/ nr 11.2009/
- wystawa ??ladami naszych ojców - wie? w czarno-bia?ej fotografii" (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku, 8 maja-30 czerwca 2009)

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Miejska Biblioteka Publiczna w P?o?sku
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
- Zwišzek Literatów Polskich Oddzia? Ciechanów
- Urz?dy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Urzšd Marsza?kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Urzšd Miasta P?o?sk
- Starostwa Powiatowe P?o?sk, Ciechanów
- Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzia? ?Po?wi?tne? w P?o?sku
- Zamek Królewski w Warszawie
- Jezuici w Warszawie

Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, ?P?o?szczak Press?, ?Czas Ciechanowa?, ?Niedziela?

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2009-04-26

IX ?wiatowy Dzie? Poezji pod patronatem UNESCO ? w Ciechanowie i Opinogórze

Podczas IX ?wiatowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, 22 kwietnia, rozstrzygni?to w Ciechanowie doroczny konkurs ?Z?OTE PIÓRO " na najlepszš ksiš?k? 2008 ciechanowskiego literata. Jury pod przewodnictwem dra Bohdana Urbankowskiego nominowa?o - jako jednš z trzech ksiš?ek - tom poezji Teresy Kaczorowskiej pt. "Cztery wiosny" . Uroczysto?? wr?czenia statuteki "Z?ote Pióro" by?a pi?kna, poeci dzielili si? z mieszka?cami Ciechanowa poezjš, a Norwidowski spektakl poetycki ? ?I dlatego jest jak jest??, w wykonaniu Stanis?awa Zat?oki z Warszawy, zrobi? furor?.

2009-04-26

Promocja ksiš?ki "Córka mazowieckich równin, Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza"

23 kwietnia, godz. 16.00, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechnaowie (sala Wydz. Turystyki Akademii Huamnistycznej, przy ul. 17 Stycznia)
2009-04-01

Udzia? w sesji "215. rocznica Insurekcji Ko?ciuszkowskiej" w Warszawie, z odczytem

18 kwietnia, godz. 13.30, Muzeum Niepodleg?o?ci w Warszawie, Al. Solidarno?ci 62 - na sesji naukowej w 215. rocznic? Insurekcji Warszawskiej 1794 r., Teresa Kaczorowska wyg?osi odczyt "Mieczys?aw Haiman - badacz ameryka?skich dziejów Tadeusza Ko?ciuszki".

2009-04-01

Promocja ksiš?ki Teresy Kaczorowskiej "Córka mazowieckich równin, Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza"

3 kwietnia, godz. 18.00, Muzeum Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie, ul. Freta 16
2009-03-20

Promocja ksiš?ki Teresy Kaczorowskiej "Córka mazowieckich równin, Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza"

21 marca 2009, godz. 11.00, Uniwersytet Trzeciego Wieku, MCK w P?o?sku, ul. P?ocka 50
2009-03-13

II Opinogórskie Spotkania z Literaturš

- 12 marca 2009, godz. 12.00, Dwór Krasi?skich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z pisarkš Joannš Siedleckš prowadzi Teresa Kaczorowska
2009-01-07

Promocja ksiš?ki "Herodot Polonii ameryka?skiej...." w USA i Argentynie

- 27 lutego 2009, godz. 6.30 PM - Biblioteka Ignacego Domeyki, Buenos Aires, Argentyna

- 7 lutego 2009, godz. 7.00 PM - Art Gallery Kafe, 127 Front St., Wooddale, Illionis, USA

- 5 lutego 2009, godz. 8.00 PM - Jezuickie Centrum Milenijne, Chicago, Illinois, USA

- 1 lutego 2009, godz. 2:00 PM - Centrum Polsko-Ameryka?skie, Cleveland, Ohio, USA

- 31 stycznia 2009, godz. 2:00 PM, State College Library, Fronczak Room, Buffalo, NY, USA.

- 24 stycznia 2009, godz. 2:00 PM - Ksi?garnia Polonia, 4738 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il. USA

- 23 stycznia 2009, godz. 7:00 PM - Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il., 60622-4101, USA

- 13 stycznia 2009, godz. 17.00 - Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ul. Wiejska 6, Polska


2009-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja