AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Referat Teresy Kaczorowskiej na Międzynarodwej konferencji w Warszawie

Międzynarodowa konferencja naukowa

POLSKIE WYCHODŹSTWO I JEGO PRZYCZYNY
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

organizowana przez
Światową Radę Badań nad Polonią
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie
Klub Jagielloński w Londynie

pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji
Księdza prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego
Rektora UKSW

24-26 października 2019 r.

Sala 008, budynek nr 24 UKSW
Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

Czwartek, 24 października 2019

Godz. 9.00–10.00 – Msza św. sprawowana w kaplicy kampusu UKSW przy ul. K. Wóycickiego w intencji Ojczyzny oraz Polaków mieszkających poza granicami Kraju

Godz. 10.00–11.30 – Inauguracja konferencji:
– odśpiewanie polskiego hymnu narodowego
– mgr Walter Gołębiewski, prezes ŚRBnP – powitanie gości i uczestników konferencji
– wystąpienie gospodarza konferencji: Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego – rektora UKSW
– wystąpienia gości oficjalnych, przedstawicieli rządu i parlamentu
– komunikat na temat Komitetu Budowy Pomnika Polonii w Warszawie
– wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Reakcja mocarstw zachodnich na agresję sowiecką na Polskę 17 września 1939 r.

Godz. 11.30–12.00 – przerwa na kawę
Godz. 12.00-16.00 blok I: (moderator – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki):
1. godz. 12.00-12.20 – dr Anna Ambrochowicz-Gajownik: Uchodźcy cywilni i wojskowi na południu Francji – z perspektywy polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych w latach 1939-1940;
2. godz. 12.20-12.40 – ks. dr hab. Józef Szymański (ŚRBnP, Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku): Emigracja polska we Francji wobec nowych wyzwań (1939-1945);
3. godz. 12.40-13.00 – dr Joanna Pyłat (Światowa Rada Badań nad Polonią, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie): Wychodźstwo i działalność polskich naukowców poza granicami kraju podczas II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu;
4. godz. 13.00-13.20 – prof. dr hab. Jacek Knopek (Światowa Rada Badań and Polonią, UMK w Toruniu, PK Koszalin): Polscy wychodźcy w Grecji w latach II wojny światowej;
5. godz. 13.20-13.40 – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Polskie wychodźstwo wojenne w Kanadzie 1940-1945;
6. godz. 13.40-14.00 – dr hab. Janusz Wróbel (Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi): Uchodźcy polscy na Dalekim Wschodzie 1939-1957;
7. godz. 14.00-14.20 – dr Marta Milewska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora w Pułtusku): Niepewny nasz los - czyli o wysiedlonych i deportowanych do III Rzeszy w czasie drugiej wojny światowej w świetle wspomnień uczestników polsko-niemieckich spotkań biograficznych;
8. godz. 14.20-14.40 – dr Mirosław Kucharski (Światowa Rada Badań nad Polonią, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Wiesław Jelonek (Szwecja): Wojna i niepodległość widziana oczyma dziecka;
9. godz. 14.40-15.00 – mgr Mariusz Rutczyński (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Żołnierze, tułacze, emigranci – tropami pewnej rodziny.

Godz. 15.00-15.30 – dyskusja
Godz. 15.30-16.00 – przerwa na kawę

Godz. 16.00-18.00 blok II: (moderator – ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej):
10. godz. 16.00-16.20 – prof. PWSZ dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie): O sytuacji żołnierzy polskich we Francji 1940-1944;
11. godz. 16.20-16.40 – dr Tomasz Gajownik (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie): Gen. bryg. Juliusz Kleeberg – dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego we Francji w latach 1940-1943.
12. godz. 16.40-17.00 – mgr Aneta Hoffmann (Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW): Armia Polska w ZSRS – Armia Polska na Wschodzie – 2 Korpus Polski – Armia tułaczy;
13. godz. 17.00-17.20 – ks. dr Błażej Michalewski (Światowa Rada Badań and Polonią): Polscy zesłańcy w Armii gen. Władysława Andersa;
14. godz. 17.20-17.40 – dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Polskie Oddziały Wartownicze w Niemczech i ich rola w kształtowaniu powojennego ładu politycznego.
15. godz. 17.40-18.00 – dr Jacek Cholewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Brygada Strzelców Karpackich – „szczury Tobruku” w Polsce i Australii oraz ich losy.

Godz. 18.00-18.20 – dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad
Godz. 18.20-21.00 – Walne Zebranie Światowej Rady Badań nad Polonią (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1 B)

Piątek, 25 października 2019

Godz. 9.00-12.00 blok III: (moderator – mgr Walter Wiesław Gołębiewski, Prezes ŚRBnP):
16. godz. 9.00-9.20 – ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Światowa Rada Badań nad Polonią, UAM w Poznaniu): Duszpasterstwo Chrystusowców w obozach przejściowych oraz wśród wywożonych na roboty do Rzeszy;
17. godz. 9.20-9.40 – mgr Monika Plata (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Niepublikowana korespondencja Ksawerego Rutczyńskiego z obozu pracy przymusowej w Neersen;
18. godz. 9.40-10.00 – mgr Beata Howe (Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie): Organizacja szkolnictwa polskiego na szlaku wychodźstwa polskiego w czasie II wojny światowej wiodącego do Wielkiej Brytanii;
19. godz. 10.00- 10.20 – mgr Dorota Hrycak -Krzyżanowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Powstanie i działalność Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu i jej wpływ na myśl i trendy architektoniczne w Wielkiej Brytanii i świecie;
20. godz. 10.20-10.40 – s. dr Monika Wiśniewska (Instytut Historii Nauki PAN): Edukacja polonijna po II wojnie światowej – stan badań;
21. godz. 10.40-11.00 – dr Teresa Kaczorowska (Światowa Rada Badań nad Polonią): Misja Polskiego Muzeum w Ameryce (z siedzibą w Chicago) podczas II wojny światowej;
22. godz. 11.00 – 11.20 – dr hab. Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Światowa Rada Badań nad Polonią): „Lwowska Fala” na emigracji w Kolekcji Leopolis w zbiorach Muzeum Niepodległości.

Godz. 11.20-12.00 – dyskusja i przerwa na kawę

Godz. 12.00-18.00 blok IV: (moderator – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński):
23. godz. 12.00-12.20 – prof. dr hab. Bogusław Polak (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej): Gen. Władysław Anders - przywódca Polskiego Państwa na Uchodźstwie 1946-1970;
24. godz. 12.20-12.40 – prof. PK dr hab. Michał Polak (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej): Wkład polskiego uchodźstwa niepodległościowego w działalność wybranych organizacji międzynarodowych po 1945 roku;
25. Godz. 12.40-13.00 – dr Norbert Wójtowicz (Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Pamięci Narodowej): Polityka odznaczeniowa, orderowa i awansów wojskowych prowadzona przez alternatywnego Prezydenta RP Juliusza Nowina Sokolnickiego wobec weteranów i środowisk kombatanckich.
26. godz. 13.00-13.20 – mgr Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku): Geneza powstania i pierwsza dekada działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii;
27. godz. 13.20-13.40 – mgr Agnieszka Bogucka (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Światowa Rada Badań nad Polonią): Gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf. Nietypowy emigracyjny los „Do wolnej Polski nam powrócić daj..”;
28. godz. 13.40-14.00 – mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Losy polskich emigrantów II wojny światowej na przykładzie śp. gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego ps. „Gryf” oraz śp. prof. Iwo Pogonowskiego.

Godz. 14.00-14.30 – dyskusja i zakończenie obrad

Sobota, 26 października

Uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy urodzin
Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego
Tatr Polski w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2
(szczegóły dotyczące koncertu przekazane zostaną podczas obrad konferencyjnych)
2019-10-16

XXIV CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy

z a p r a s z a j ?
na
XXIV CIECHANOWSK? JESIENI POEZJI

9-10 pa?dziernika 2019 r.


PROGRAM:

9. X. 2019 (?roda) ? Ciechanów-Pu?tusk

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szko?ach i uczelniach,
równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znana literatka Marta Berowska/
12.30-14.00 - obiad, zakwaterowanie
14.00 - wyjazd do Pu?tuska
-15.30 ? 17.00 - promocja 21. numeru ?Ciechanowskich Zeszytów Literackich? Wiktor
Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najwa?niejszych twórców
pozytywizmu / Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela/.
W programie: prezentacja multimedialna ?Wiktor Gomulicki wpisany w
histori? Pu?tuska?, wystawa ?Wiktor Gomulicki ? piewca
nadnarwia?skiego grodu?, prelekcja prof. Joanny Zajkowskiej,
w?drówka pu?tuskimi ?ladami Wiktora Gomulickiego
17. 30 - kolacja w Domu Polonii w Pu?tusku
18.30-19.00 ? wyjazd do Ciechanowa /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/
19.00-23.00 - Noc Poetów, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert Trio
Brzoska/Marciniak/Markiewicz /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/

10. X. 2019 (czwartek) ? Ciechanów-Opinogóra

9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i kustosza Janusza
Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XXI Spotkanie z Literatur? w Opinogórze ? go?ciem b?dzie Konrad
Sutarski z Budapesztu, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - rozstrzygni?cie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
?O Laur Opina?
- wr?czenie Medali Zygmunta Krasi?skiego
- koncert poetycko-fortepianowy. Wykonawcy: pianista i poeta Ares
Chadzinikolau oraz laureaci konkursu ?O Laur Opina?.
Uroczyste zako?czenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /Organizatorzy:
- Zwi?zek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy i sponsorzy:
- Urz?d Marsza?kowski Woj. Mazowieckiego
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urz?d Miasta w Ciechanowie
- Pu?tuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
- Dom Polonii w Pu?tusku

*** ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie? maj? swoj? premier? zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazuj?cy si? od 21 lat periodyk ma co roku swój tytu? i wiod?cy temat dot. znanego pisarza, który ma zwi?zki z regionem (do tej pory rocznik by? po?wi?cony m.in. Zygmuntowi Krasi?skiemu, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu, Stefanowi ?eromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Boles?awowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanis?awowi Che?chowskiemu, Brunonowi D. hr. Kici?skiemu, Bronis?awie W?odkównie. W 2019 r. b?dzie nosi? tytu? Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najwa?niejszych twórców pozytywizmu.
*** Wiktor Teofil Gomulicki, ps. ?Fantazy? (ur. 17 pa?dziernika 1848 r. w Ostro??ce, zm. 14 lutego 1919 r. w Warszawie) ? poeta, powie?ciopisarz, eseista, publicysta, badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Jeden z najwa?niejszych twórców polskiego pozytywizmu. Dzieci?stwo, upami?tnione pó?niej w powie?ci dla m?odzie?y Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906), sp?dzi? w Pu?tusku, gdzie ucz?szcza? do gimnazjum przy klasztorze oo. benedyktynów. Od 1864 r. zamieszka? w Warszawie, gdzie uko?czy? gimnazjum i w 1866 r. rozpocz?? studia prawnicze w Szkole G?ównej. W trakcie ich trwania zadebiutowa? jako poeta na ?amach ?Tygodnika Ilustrowanego?. Pracowa? w kilku redakcjach, jest autorem licznych tomów poezji, powie?ci, tekstów krytycznych i encyklopedycznych. Zmar? w wieku 70 lat, zosta? pochowany na Starych Pow?zkach.

2019-09-14

VIII Le?ne Impresje

Ta plenerowa impreza Zwi?zku Literatów na Mazowszu, organizowana od 8 lat na zako?czenie letnich wakacji, odb?dzie si? w tym roku u inicjatora Impresji, poety le?nika S?awka Zduna i jego ?ony Anny, blisko le?niczówki gdzie mieszkaj? ? na uroczysku w O?cis?owie pod Ciechanowem.

Zapraszamy poetów z ca?ego regionu, zrzeszonych i niezrzeszonych, ze swoimi wierszami ? a tak?e ich przyjació? i znajomych oraz wszystkich mi?o?ników poezji! Towarzyszy? nam b?dzie nie tylko poezja, ale i ciekawa muzyka w wykonaniu Piotra Rzeczkowskiego, lidera zespo?u ??ywio?y Art.? z Ciechanowa.
Jak zwykle Impresje odb?d? si? przy wsparciu organizacyjnym PCKiSz i Nadle?nictwa Ciechanów.
Prosz? zabra? dobry humor i ma?e co nieco!

Przybywajcie, zapro?cie przyjació?, w ostatni? sobot? wakacji, 31 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00. Zapraszamy!

Teresa Kaczorowska
2019-08-19

JADWIGA CHCIAŁA POMŚCIĆ MĘŻA

Z kart IPN w Białymstoku: Ojca nie poznała nigdy. Zginął w Auschwitz-Birkenau. Matkę zabrali Sowieci już po wojnie, w lipcu 1945 roku. Ona sama, jako kilkuletnie dziecko, szykanowana była przez milicję i UB. Przetrwała, przerzucana w czasach stalinizmu z jednej miejscowości do kolejnej.
.Czytaj dalej
2019-07-22

Obława Augustowska okiem kobiety. Spotkanie autorskie z Teresą Kaczorowską

Podczas lipcowego spotkania z cyklu Muzealne Środy pani Teresa Kaczorowska przedstawi efekty własnych badań nad losami ofiar Obławy Augustowskiej – największej, niewyjaśnionej do dziś zbrodni komunistycznej w powojennej Polsce. Wśród jej ofiar znalazło się wiele młodych dziewcząt i kobiet, którym Teresa Kaczorowska poświęciła jedną ze swoich książek.
Między 12 a 19 lipca 1945 r. oddziały sowieckie zatrzymywały na Suwalszczyźnie osoby podejrzane o kontakty z partyzantką niepodległościową, jak również osoby zupełnie przypadkowe. Celem operacji NKWD było rozbicie dobrze zorganizowanych i licznych oddziałów partyzanckich operujących w Puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyległych. Dodatkową przyczyną sowieckiej operacji mogło być zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie.
W czasie obławy zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, z których większość po przesłuchaniu wypuszczono, jednak blisko 600 Polaków nigdy nie wróciło do domów. Miejsca ich pochówku nadal nie są znane.
Wykładowi będzie towarzyszyła wystawa Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”, którą będzie można obejrzeć od godz.17.30 na placu przed muzeum.
Dr Teresa Kaczorowska – dziennikarka, poetka, prozaik, animator kultury. Jej twórczość literacka i działalność społeczna koncentrują się wokół zagadnień historii, dziedzictwa i tożsamości. Jest autorką książek: „Obława Augustowska” (2015, uhonorowana Nagrodą Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich) oraz „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” (2017).

Na spotkanie z Teresą Kaczorowską zapraszamy 3 lipca o godzinie 18.00 do muzeum przy ul. Traugutta 19.
2019-07-07

XXX WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE


Gołotczyzna - Sońsk - Gąsocin – Ciechanów
13-14 czerwca 2019


Czwartek, 13 czerwca 2019 r.
Gołotczyzna - Sońsk - Gąsocin

- od godz. 10.00 – Przyjazd gości do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – Spotkania autorskie pisarzy w: Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Mariusz Olbromski, Piastów), w Szkole Podstawowej w Sońsku im. Sz. Dobosza (Zbigniew Dmitroca, Lublin), w Szkole Podstawowej w Gąsocinie (Wiktor Golubski, Ciechanów)

- godz. 12.30 – Złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-15.30 – Sesja z okazji 170. rocznicy urodzin Aleksandra Świętochowskiego
(salonik szlachecki Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

W programie odczyty (po pół godziny dla prelegenta):
- dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski): Aleksander Świętochowski i światy literatury
- dr Teresa Kaczorowska (PCKiSz w Ciechanowie): Współpraca Marii Konopnickiej z
Aleksandrem Świętochowskim
- dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Wiktor Gomulicki w „Prawdzie” Aleksandra Świętochowskiego
- Jarosław Wałaszyk (Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie): Aleksander Świętochowski - osiągnięcia codzienne. Opowieść o życiu pozytywisty

- godz. 15.30- 16.00 - Koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Ciechanowie

- godz. 16.00- 18.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)

- godz. 18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku, w programie również występ Zespołu Wokalno-Instrumentalnego ze Szkole Podstawowej im. Sz. Dobosza w Sońsku
(dla zainteresowanych nocleg w gościnnych pokojach Muzeum)Piątek, 14 czerwca 2019 r.
Ciechanów

godz. 00 - XXXI Spotkanie z Książką w Galerii – gościem będzie prof. Zofia Chyra-Rolicz (Warszawa) ze swoją książką Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie. W programie również występ młodych wokalistów ze Studium Piosenki „dEs” Grzegorza Chodkiewicza (PCKiSz)
(Galeria im. B. Biegasa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)

Organizatorzy i sponsorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego

2019-06-09

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program XV Międzynarodowego Festiwalu
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(10-12 maja 2019)

PIĄTEK, 10 MAJA 2019

Dłużniewo–Sarbiewo-Polesie-Baboszewo-Płońsk

od godz. 10.00 – Przyjazd do Dworku w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
godz. 11.00-13.00 – Spotkania z pisarzami w szkołach (Baboszewo, Polesie) oraz prelekcja o M.K.
Sarbiewskim prof. Libora Martinka z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
(Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)
godz. 11.00-13.00 – Rozstrzygnięcie XV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” - wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Prowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz XIII Konkursu Recytatorskiego dla szkół gm.
Baboszewo (SP im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- Rozstrzygnięcie I Konkursu na prezentację multimedialną o ks. M. K.
Sarbiewskim „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego
w Płońsku)
godz. 13.00-14.00 – zwiedzanie Sarbiewa, modlitwa w kościele pw. św. Antoniego
godz.15.00 – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana
(Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa)
godz. 18.00 – Inauguracja XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk).
W programie:
- Rozstrzygnięcie XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim). Prezentacja nagrodzonych wierszy
przez aktora Macieja Gąsiorka
- Koncert Beaty Rybotyckiej z zespołem
godz. 21.00 – Noc Poetów (MCK Płońsk), recital Sławomira Zygmunta /śpiew, harmonijka ustna/,
Krzysztof Domański /gitara/


SOBOTA-NIEDZIELA, 11-12 MAJA 2019

Dłużniewo-Wilno

Sobota, 11 maja 2019 r.
godz. 7.00 – Wyjazd
od godz. 16.00 – Zakwaterowanie (hotel Domus Maria w Wilnie)
godz. 17.00 - Uroczysta sesja z okazji 15-lecia Festiwalu w Wilnie. W programie:
- dr Teresa Kaczorowska (prezes AES): „15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K.
Sarbiewskiego”
- kustosz Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): „U boku króla. M.K. Sarbiewski na Zamku Królewskim w Warszawie”
- doc. Živilė Nedzinskaitė (Uniwersytet Wileński): „Działalność M.K. Sarbiewskiego na Litwie”
- prof. Ona Daukšienė (Uniwersystet Wileński): „Recepcja dzieła M. K. Sarbiewskiego na Litwie,
badania, przekłady i wydania“
- kolacja (bufet)

Niedziela 12 maja 2019 r.

godz. 9.00 – msza św. w kościele św. Kazimierza (homilia ks. dr. Krzysztofa Dorosza SJ)
godz. 10.00-12.00 – poznawanie śladów M.K. Sarbiewskiego w Wilnie z przewodnikiem
godz. 13.00 – obiad w wileńskiej restauracji Budulia
godz. 14.00 – wyjazd do Polski


Imprezy towarzyszące:
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 21//2019

Organizatorzy i partnerzy:
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urząd Miasta Płońsk
- Starostwo Powiatowe w Płońsku
- Urząd Gminy w Baboszewie
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne w Baboszewie
- Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Związek Literatów na Mazowszu
- Zamek Królewski w Warszawie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Wileński Odział Academia Europaea Sarbieviana

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka), „Kurier Wileński”

Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl


2019-03-26

XIX ciechanowska edycja Światowego Dzień Poezji ustanowionego przez UNESCO „Poezja terapią jest”

Organizatorzy zapraszają
na
XIX ciechanowską edycję
Światowego Dzień Poezji ustanowionego przez UNESCO
„Poezja terapią jest”
20 marca / środa/, 2019 r.

W programie:

20 marca /środa/ 2019 r.

- W ciągu dnia potkania zaproszonych poetów w ośrodkach: DPS „Kombatant” w Ciechanowie (Wiktor Golubski), DPS Krubin (Zdzisław Zembrzycki), GOK Krasne (Lam Quang My)
- 17.00-19.00 - Spotkanie literackie w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie. W
programie:
- rozstrzygnięcie XVI Konkursu na Książkę Roku 2018 Związku
Literatów na Mazowszu i wręczenie statuetki „Złote Pióro”
(ocenę wydanych w 2018 r. przez ciechanowskich literatów książek
przedstawi jury pod przewodnictwem Janiny Osewskiej)
- koncert poetycki „Przyjmij życia wezwanie”, w wykonaniu Barbary
Białowąs z zespołem „A MY TACY” z Warszawy
- otwarcie wystawy fotografii z Nowej Zelandii „Te Wai Pounamu – obrazy
znalezione” autorstwa Janiny Osewskiej
- poczęstunek
Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Partnerzy:
- DPS „Kombatant” w Ciechanowie
- DPS Krubin w Ciechanowie
- GOK Krasne, pow. Przasnysz
- SPP O/Olsztyn
2019-03-02

X Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dział Oświatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie Jezuici w Warszawie
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie

zapraszają na

X Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ
w Warszawie


Polskich Horacych dwóch.
Maciej K. Sarbiewski i Adam NaruszewiczSobota, 27 października 2018 r.

Część I - Zamek Królewski w Warszawie


- godz. 12.00 - Spotkanie literackie: Polskich Horacych dwóch.
Maciej K. Sarbiewski i Adam Naruszewicz

Słowo wstępne: Daniel Artymowski
Teksty zaprezentują aktorzy: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie

Spotkanie odbywa się o godz. 12.00 w Cafe Zamek
Wstęp:bon konsumpcyjny w cenie 10 zł.do nabycia w Cafe ZamekCzęść II - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
ul. Świętojańska 10 /obok Katedry św. Jana/

- godz. 20.00 - Msza św. z homilią
o. dr Krzysztof Dorosz SJ: „Pomiędzy świetne zaliczon niebiany”. Maciej K. Sarbiewski o św. Stanisławie Kostce

Prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej:
O działalności Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana

Ok. godz. 21.00 - Program poetycko-muzyczny:
Wybrane utwory Macieja K. Sarbiewskiego zaprezentuje Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa. Na organach zagra Szymon Sobutkowski

Zapraszamy serdecznie na obie części programu
X Dnia Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie!
2018-10-15

XXIII CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy
XXIII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j ą
10-11 października 2018 r.

PROGRAM:

10. X. 2018 (środa) – Ciechanów

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znana literatka Marta Berowska/
13.00-14.00 - obiad, zakwaterowanie
16.00-18.00 - promocja jubileuszowego 20. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”, prelekcja Barbary Bielastej o B. Włodkównie oraz Janusza Termera o 20 latach CZL” /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/
18.00-19.00 - kolacja
19.00-22.00 - Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert „Biała lokomotywa” w wykonaniu Sławomira Zygmunta z zespołem

11. X. 2017 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

09.00-10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XX Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie prezes polskiego PEN Clubu dr Adam Pomorski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - rozstrzygnięcie XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”
- promocja jubileuszowego almanachu „Laur Opina” oraz „Jednodniówki poetyckiej”
- koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz pianistów: Michała Kwiatkowskiego i Piotra Żandarskiego /PSM II st. w Mławie II w Mławie filia w Ciechanowie z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk Eichler/ i uroczyste zakończenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze/

Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Ciechanowie

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 20 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu. W 2018 r. nosi tytuł „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”.

czl

*** Bronisława Włodkówna (urodziła się 19 sierpnia 1882 r. we wsi Nużewko, pow. ciechanowski – zmarła 4 września 1950 r. w Olsztynie). Jej rodzice Józef i Zofia Włodkowie mieli własny majątek w Nużewku. Po jego sprzedaży objęli w dzierżawę od ordynacji Krasińskich majątek w Lekowie. Bronisława uczyła się najpierw w domu w Lekowie, a potem na pensji w Warszawie. Przed I wojną światową nauczała dzieci j. francuskiego na dworach szlacheckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracowała w konsulacie odrodzonej RP w Monachium. W 1922 r. zamieszkała w Warszawie i poświęciła się twórczości literackiej dla młodzieży, prowadząc ożywione życie literackie.

Autorka wielu książek, głównie dla młodzieży, m.in. Orlińscy (1911), Julcia (1912), Stracone szczęście (1913), Proste dzieje (1913), Na własnym zagonie (1914), Opowiadania (1917). Najbardziej płodny jej okres twórczości przypada na lata Polski międzywojennej, kiedy ukazały się: W obłokach (1919, 1925), Zbratani (1920), Bonar piękny i Bonar garbaty (1921), Cierpienie i radość (1927), Księżniczka Wanita (1928,1936), Dzielne rodzeństwo (1930), Przeciw złej doli: Opowiadania dla młodzieży (1923), Tajemnica pana Kosty (1938).
Po wybuchu II wojny światowej Bronisława Włodkówna tułała się po różnych domach i majątkach (kuzynów i przyjaciół, aby uniknąć deportacji). Od 1 listopada 1946 r. podjęła pracę w tworzącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zmarła nagle w wyniku wylewu krwi do mózgu.
Wspominana jest jako osoba bardzo kulturalna, oczytana, znająca języki obce, również towarzyska, z dużym poczuciem humoru. Jej książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem.
2018-10-05

Kulturni noviny

Wiersze Teresy Kaczorowskiej pokazały się w czeskim piśmie "Kulturni noviny" - w przekładzie prof. Libora Martinka z uniwersytetu w Opawie.


Cytaj po Czesku, czemu nie...2018-06-26

XXIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

W programie:
- godz. 10.30–12.00 – Spotkania autorskie pisarzy w Szkołach gm Sońsk
- godz. 12.30 – Złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku
- godz. 13.00-14.30 – Spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie - wykład dr Dawida Osińskiego „Aleksander Świętochowski i dzieło niemożliwe. Poseł Prawdy o literaturze, historii, poznaniu i życiu”, rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”przez jury pod przewodnictwem Bernarda Nowaka, koncert uczniów PSM I st. w Ciechanowie, stoisko z wydawnictwami
- godz. 15.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)
- godz. 16.00–18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku

Organizatorzy: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.
2018-06-07

DZIEWCZYNY OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ

„Dziewczyny Obławy Augustowskiej” to najnowsza książka dr Teresy Kaczorowskiej. Opowiada o losach młodych kobiet - ofiar przemilczanej zbrodni stalinowskiej z 1945 r. Ostatnie spotkania z autorką zaplanowano:
- we wtorek, 5 czerwca o godz. 18 w Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5, w ramach cyklu imprez „Maj na Foksal”.- w środę, 6 czerwca 6 czerwca 2018 r., godz. 17.00, w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

2018-05-26

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego


Program XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(11-12 maja 2018)


PIĄTEK, 11 MAJA 2018
Płońsk


od rana – Przyjazd do hotelu „Martex” w Płońsku, zakwaterowanie. Będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy


godz. 10.00-14.00 – Rozstrzygnięcie XIV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” - wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz II Konkursu Literackiego o ks. M. K. Sarbiewskim „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku)


godz. 11.00– Równolegle: prelekcja dr Dariusza Lebiody „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski” (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)


godz. 14.00 – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (hotel „Martex” w Płońsku)


godz. 16.00 – prelekcja prof. Juliusza A. Chrościckiego „Silviludia” M.K. Sarbiewskiego, jako znawcy ówczesnego teatru i dramma per musica” (hotel „Martex” w Płońsku)


godz. 18.00 – Inauguracja XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk).


W programie:
- Rozstrzygnięcie XIV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gąsiorka
- Koncert Janusza Radka z zespołem


godz. 21.00 – Noc Poetów (MCK Płońsk), recital Wojtka Gęsickiego (śpiew) i Rafała Grząki (akordeon)


SOBOTA, 12 MAJA 2018
Płońsk-Sarbiewo--Rostkowo-Przasnysz-Ciechanów


godz. 9.00 – Wyjazd


godz. 9.30 – Odwiedziny rodzinnego Sarbiewa „polskiego Horacego”, modlitwa w kościele w Sarbiewie


godz. 12.00 – 15.00 – Pobyt w Rostkowie, miejscu urodzenia św. Stanisława Kostki (1550-1568).


W programie: msza św. w intencji dwóch ks. jezuitów: św. St. Kostki i M.K Sarbiewskiego w kościele św. St. Kostki, inscenizacja o życiu patrona dzieci i młodzieży w wykonaniu uczniów SP im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie, zwiedzanie, piknik w plenerze


godz. 15.00-16.00 – Wizyta w kościele farnym św. Wojciecha (miejsce chrztu św. St. Kostki) oraz w klasztorze o. pasjonistów w Przasnyszu (zbudowanym na jego cześć)


godz. 16.00 - Wyjazd do Ciechanowa (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)


godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie IX Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”


godz. 17.30 - referat dr. hab. Michała Wardzyńskiego (MIK w Warszawie i IHS UW) „Renesansowa polichromia w kościele w Sarbiewie z XVI wieku oraz dekoracje malarskie w kościołach grupy pułtuskiej”


godz. 18.30 - Koncert „Barok w muzyce świata" w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z zespołem


godz. 20.00 – zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)


Imprezy towarzyszące:
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 20//2018


Organizatorzy i partnerzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki SJ w Rostkowie
- Parafia św. Stanisława Kostki w Rostkowie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Urząd Gminy w Czernicach Borowych
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Urząd Miasta Płońsk
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Starostwo Powiatowe w Płońsku
- Muzeum Historyczne w Parzsnyszu
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Związek Literatów na Mazowszu
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Hotel „Martex” w Płońsku
- Zamek Królewski w Warszawie


Patronat medialny:
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)


Dyrektor Festiwalu:
dr Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl

2018-04-23

Spotkanie literackie w Bydgoszczy

Spotkanie literackie z Teresą Kaczorowską - Salon Literacki Klubu "Orion" w Bydgoszczy, 8 marca 2018 r., godz. 17.30. Prowadzi dr Dariusz Lebioda
2018-03-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja