AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

III Mi?dzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program III Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?
pod patronatem
Marsza?ka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji P?ockiej
(18-20 maja 2007)

PI?TEK, 18 MAJA
P?o?sk / Po?wi?tne,

- od godz. 10.00 ? Przyjazd do hotelu ?Po?wi?tne? w P?o?sku, zakwaterowanie
- godz. 10.00-13.00 ? Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami P?o?ska (I Liceum Ogólnokszta?cšce im. H. Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna), Przasnysza (Liceum im. KEN, Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych), Czernic Borowych (Zespó? Szkó?) i Rostkowa (Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki). W Dniach b?dš uczestniczy?: Józef Szostakowski (Wilno), Algin Krutkevicius (Kelme na ?mudzi), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), o. Wac?aw Oszajca, Janusz Maciejewski i Andrzej Zaniewski (Warszawa), ks. Eligiusz Dymowski (Kraków), Daniel Ratz (P?ock), ks. Jan Oleszko (Sierpc), Teresa Kaczorowska, Stanis?aw K?sik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (P?o?sk)
- godz. 13.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego O?rodka Doradztwa Rolniczego Oddzia?u ?Po?wi?tne?)
- godz. 17.00 - Rozstrzygni?cie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur Sarbiewskiego?. Wyniki og?osi jury: o. Wac?aw Oszajca (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Miko?ajczak (Pozna?), Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez laureatów ( ?Sienkiewiczówka?).
- godz. 18.00 ? Recital ?Tango d?Amore? w wykonaniu Artura Gotza z Teatru Rozrywki w Chorzowie zwišzanego równie? z ?Piwnicš pod Baranami? w Krakowie (?Sienkiewiczówka?)
- godz. 19.00 ? Uroczysta kolacja (restauracja ?Po?wi?tne?)
- godz. 20.00 ? Noc poetów (Sienkiewiczówka?)

SOBOTA , 19 MAJA
P?o?sk ? Sarbiewo - P?ock

- godz. 8.00 ? ?niadanie, przejazd do Sarbiewa, gm. Baboszewo, pow. P?o?sk (miejsca urodzenia ?Chrze?cija?skiego Horacego z Mazowsza?)
- godz. 9.00 ? Fina? III Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur Sarbiewskiego? (wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohozi?ski z AH im. A. Gieysztora w Pu?tusku (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu: pozna?skiego artysty Jacka Kowalskiego z zespo?em Klub ?w. Ludwika oraz poety i aktora Józefa Plessa
- godz.14.00 ? Spacer po Sarbiewie
- godz. 15.00 ? Obiadokolacja w Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego
- godz. 17.00 - Promocja ksiš?ki ?Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy? pod red. prof. Jakuba Zdzis?awa Licha?skiego (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 19.00 ? Wyjazd z Sarbiewa do P?o?ska

NIEDZIELA, 20 MAJA
P?o?sk? Przasnysz-Rostkowo ? Go?otczyzna pod Ciechanowem

- godz. 8.00 ? ?niadanie w restauracji ?Po?wi?tne?, przejazd do Przasnysza i Rostkowa (miejsca urodzenia ?w. Stanis?awa Kostki)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji dwóch s?awnych jezuitów z Pó?nocnego Mazowsza:
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ?w. Stanis?awa Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Jacka Kowalskiego z zespo?em Klub ?w. Ludwika oraz Józefa Plessa (Przasnysz)
- godz. 13.30 - Wspólne ognisko z udzia?em go?ci i miejscowego zespo?u folklorystycznego
- godz. 14.30 ? Spacer po Rostkowie
- godz. 16.00 - Przejazd do Go?otczyzny pod Ciechanowem
- godz. 17.00 ? ?Czy Maciej Kazimierz Sarbiewski jest poetš wspó?czesnym?? - odczyt prof. Jakuba Zdzis?awa Licha?skiego z Uniwersytetu Warszawskiego (Muzeum Pozytywizmu, Dworek A.Bškowskiej)
- godz. 18.00 ? Og?oszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy plastycznej o M.K.Sarbiewskim
- godz. 18.30 ? Koncert Zespo?u Muzyki Dawnej
- godz. 19.00 ? Kolacja i uroczyste zako?czenie III Mi?dzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego

Imprezy towarzyszšce:
- 19 maja, godz. 18.00 - Spotkanie literacko-muzyczne w Muzeum Mazowieckim w P?ocku. Wystšpiš Józef Pless (odczyt ?Maciej Kazimierz Sarbiewski w Niemczech, XVII-XXI w.?) i Jacek Kowalski z Poznania z zespo?em Klub ?w. Ludwika
- Konkurs dla liceów ogólnokszta?cšcych na Mazowszu pod patronatem Wojewody Mazowieckiego ?Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) ? poeta, teoretyk literatury, znawca kultury antycznej?
- Odczyty naukowo-literackie na P?n. Mazowszu
- Odwiedzanie Izby Pami?ci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w P?o?sku
- Wystawa o ?yciu i twórczo?ci ks. M. K. Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (Muzeum Historyczne w Przasnyszu, parafia Rostkowo)
- Akcja ?Pi?? minut z Sarbiewskim?: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie ?P?o?szczak Press?
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Plenerowa impreza florystyczna ?Kwiaty ogrodów? w Go?otczy?nie

Organizatorzy i sponsorzy:
- Zwišzek Literatów Polskich Oddzia? Ciechanów
- Urzšd Marsza?kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Muzeum Mazowieckie w P?ocku
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urz?dy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
- Starostwa Powiatowe: P?o?sk, Przasnysz, Ciechanów
- Urz?dy Miasta: P?o?sk, Przasnysz, Ciechanów
- Jezuici w Warszawie
- Biblioteki: P?o?sk, Ciechanów
- Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego Oddzia? ?Po?wi?tne? w P?o?sku
- Academia Europaea Sarbieviana
- Patronat medialny: TVP Kultura, ?Radio dla Ciebie? w Warszawie, P?o?szczak Press


Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2007-04-22

Ciechanowski Dzie? ?wiatowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, Ciechanów-Opinogóra, 20 kwietnia 20

Organizatorzy: Zwišzek Literatów Polskich O/Ciechanów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Program:
-godz. 10.00- powitanie go?ci w CKiS, z Warszawy przyb?dš literaci: El?bieta Olszewska, Andrzej Zaniewski, Andrzej Gnarowski oraz Hatif Janabi (Polska-Irak)
- godz. 11.00-13.00- spotkania autorskie w ciechanowskich liceach i Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- godz. 13.00-17.00 - zwiedzanie zabytków Ziemi Ciechanowskiej, w tym Muzeum Romantyzmu w Opingórze; obiad
- godz. 17.00-19.00 - Wieczór w Kawiarni Artystycznej CKiS, w programie: recytacja poezji w wykonaniu przyby?ych poetów, rostrzygni?cie konkursu "Z?ote Pióro" na najlepszš ksiš?k? 2006 roku ciechanowskich literatów, koncert po?wi?cony Boles?awowi Le?mianowi w wykonaniu Wojtka G?sickiego, lampka wina
2007-04-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja