AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Ob?awa Augustowska

Na prze?omie czerwca i lipca 2015, nak?adem wydawnictwa Bellona SA w Warszawie, wydano ksiš?k? Teresy Kaczorowskiej "Ob?awa Augustowska" (jest dost?pna w ksi?garniach i przez Internet).

W Polsce 12 lipca 2015 by? obchodzony, po raz pierwszy, jako Dzie? Pami?ci Ofiar Ob?awy Augustowskiej - Sejm RP uchwali? to Ustawš 9 lipca br. W weekend, 18-19 lipca 2015, odby?y si? w Augustowie i Gibach g?ówne obchody 70. rocznicy tej stalinowskiej zbrodni.


Promocje ksiš?ki Teresy Kaczorowskiej "Ob?awa Augustowska":

- w Klubie Ronina, Dom Dziennikarza w Warszawie, 17 sierpnia 2015, o godz. 20.00.

- w Galerii B.Biegasa PCKiSz w Ciechanowie, 16 wrze?nia, 2015, godz. 18.00

- na VII Festiwalu "Niepokorni Niez?omni Wykl?ci" w Gdyni, Gdy?skie Centrum Filmowe (kino Goplana), 25 wrze?nia 2015, godz. 11.00

- w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Weso?a m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu?ku 31, 13 pa?dziernika 2015, godz.19.00

- w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bia?o??ka m.st. Warszawy, Czytelnia Naukowa nr XX, ul. Van Gogha 1, 14 pa?dziernika 2015, godz.19.00

- na XXIV Targach Ksiš?ki Historycznej w Zamku Królewskim w Warszawie, 29 listopada 2015 r., godz. 12.00-14.00, Teresa Kaczorowska podpisuje swojš ksiš?k? "Ob?awa Augustowska" na stoisku Wydawnictwa Bellona S.A.

- Stany Zjednoczone; 3-19 marca 2016 r. - na zaproszenie Kongresu Polonii Ameryka?skiej, Polonii for Poland oraz klubów „Gazety Polskiej” - przemierzy?a 5 stanów USA (New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Massachusetts). Odby?a 12 spotkaniach z ameryka?skš Poloniš (zaliczy?a 5 startów i 5 lšdowa?, setki kilometrów samochodami, wiele wywiadów w mediach polonijnych).

- 23 kwietnia 2016 r., na V Mi?dzynarodowych Targach Ksiš?ki w Bia?ymstoku i towarzyszšcemu festiwalowi literackiemu „Na pograniczu kultur”, na stoisku Bellony SA (nr 9)w Operze i Filharmonii Podlaskiej, w godz. 12.00-14.00, podpisywa?a swoje ksiš?ki: „Ob?awa Augustowska” oraz „Dzieci Katynia„ .

- 11 maja 2016, godz. 16.00 - w ramach czwartej dorocznej edycji "Maj na Foksal", Dom Dziennikarza, Warszawa, ul. Foksal 3/5

-19 maja 2016, godz.18.00 - Muzeum Okr?gowe w Suwa?kach

- 2 czerwca 2016, godz. 14.00 - Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie (spotkanie w sali teatralnej I LO)

- 13 pa?dziernika 2016 - Archiwum Pa?stwowe w Suwa?kach, w ramach konferencji "Ob?awa Augustowska. Fakty, kontesty, postulaty badawcze"

- 11 listopada 2016, godz. 20.00 - Centrum Polskie im.Jana Ignacego Paderewskiego w Brukseli, Rue du Croisssant, 68 (Belgia)

- 12 listopada 2016, godz. 14.30 - Salon Kultury Polskiej w Liege (Belgia)


Poni?ej Info o tej ksiš?ce.

OD AUTORKI:

Ksiš?ka „Ob?awa Augustowska” przybli?a ma?o znanš, a najwi?kszš „w wyzwolonej Polsce” i zupe?nie do dzi? niewyja?nionš zbrodni? stalinowskš z lipca 1945 roku, nazywanš Ob?awš Augustowskš, Ob?awš Lipcowš, albo „ma?ym Katyniem” czy „kolejnym Katyniem”. Dokona?y jej liczšce ok. 45 tysi?cy regularne oddzia?y Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewn?trznych NKWD, wspomagane przez UB, MO oraz 160 polskich ?o?nierzy 1. Praskiego Pu?ku Piechoty. Si?y te wkroczy?y w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej oraz jej obrze?a i przeprowadzi?y szeroko zakrojonš akcj? pacyfikacyjnš. Zatrzymano ponad 7 tysi?cy ludzi podejrzanych o dzia?alno?? w podziemiu niepodleg?o?ciowym, których uwi?ziono w kilkudziesi?ciu miejscach na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejne?skiego, a tak?e sokólskiego. Sowieci utworzyli dla nich tzw. obozy filtracyjne: w stodo?ach, chlewach, magazynach i szopach miejscowych gospodarzy. Przes?uchiwano w nich zatrzymanych, bito i torturowano - metodami wyprodukowanymi w stalinowskim aparacie okrucie?stwa i terroru.

Do dzi? nie wiadomo co sta?o si? z du?š liczbš zaginionych bez wie?ci Polaków - jak ich zlikwidowano, gdzie, w jakich miejscach zosta?y zakopane zw?oki. Do tej pory podawano, ?e liczba ofiar Ob?awy Augustowskiej wynosi 592 osoby - Odzia? IPN w Bia?ymstoku prowadzi te? w takim kierunku ?ledztwo. Jednak w ?wietle ostatnich bada?, a szczególnie od czasu ujawnienia tajnych szyfrogramów - przez Nikit? Pietrowa ze Stowarzyszenia „Memoria?” w Moskwie - wiadomo, ?e ofiar Ob?awy by?o wi?cej, nawet oko?o 2 000.

T? dopiero teraz odkrywanš zbrodni? stara?am si? przybli?y? za pomocš dokumentalnych reporta?y o siedmiu osobach z powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejne?skiego. Wszystkie one ?yjš, spotyka?am si? z nimi osobi?cie, czasem wielokrotnie. Jest w?ród nich ?o?nierz podziemia niepodleg?o?ciowego z Puszczy Augustowskiej, by?y m?odociany partyzant Marian Tananis z Sejn (rocznik 1929), skazany po wojnie na 15 lat komunistycznych wi?zie?, ale ocalony z Ob?awy. Pozostali moi bohaterowie to cz?onkowie rodzin ofiar Ob?awy ? córki i synowie oraz rodze?stwo pomordowanych.

Siedem dokumentalnych reporta?y, opatrzonych zdj?ciami, dokumentami archiwalnymi, a tak?e fotografiami wspó?czesnymi, oparte na faktach i autentycznych prze?yciach konkretnych ludzi - sprawdzone tak?e w ?ród?ach historycznych, archiwaliach lokalnych, materia?ach rodzinnych ? majš niezwyk?š wymow?. Ksiš?ka u?wiadamia nam jednoczenie, ?e mieszka?cy regionu dotkni?tego zbrodniš wciš? pami?tajš, cierpiš i czekajš na jej wyja?nienie oraz na ujawnienie do?ów ?mierci ich najbli?szych.


Fragmenty tekstów znanych historyków z tej ksiš?ki:

Nikita Pietrow, „Memoria?”, Moskwa.

Na poczštku lat 90. XX wieku G?ówna Prokuratura Wojskowa Rosji zbiera?a materia?y i prowadzi?a w?asne dochodzenie w sprawie tej stalinowskiej zbrodni, ale niestety nie zdecydowa?a si? og?osi? prawdy. W oficjalnej odpowiedzi, przekazanej Polsce w styczniu 1995 roku, G?ówna Prokuratura Wojskowa wstydliwie przemilcza?a to zabójstwo bez jakiegokolwiek sšdu cz??ci zatrzymanych podczas Ob?awy, mimo i? potwierdzi?a fakt aresztowania przez organy kontrwywiadu SMIERSZ 592 polskich obywateli. Do tej pory rosyjscy przywódcy oficjalnie nie przyznali si? do pope?nienia zabójstwa i nie nazwali Ob?awy zbrodniš. Nie by?o rzetelnego ?ledztwa, z wyra?nymi i jasnymi odpowiedziami gdzie znikn?li aresztowani Polacy. Zbrodni? t? postanowiono przemilcze?. Stronie polskiej, ani rodzinom ofiar Ob?awy Augustowskiej, Rosja nie przedstawi?a kompletnych list tych, którzy „znikn?li” i nie poda?a ?adnych informacji o miejscu ka?ni.


Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, historycy z Augustowa:
Pami?? o Ob?awie Augustowskiej trzeba ponie?? dalej, uczyni? ogólnonarodowš. Wierzymy, ?e reporta?e Teresy Kaczorowskiej przyczyniš si? do tego. Talent literacki, ch?? skorzystania z ustale? historyków, zmys? bystrego obserwatora, powišzany z wyczuciem psychologicznym i, nade wszystko, z wra?liwo?ciš, pozwoli?y autorce stworzy? ciekawe portrety ?wiadków historii i nada? wys?uchanym opowie?ciom interesujšcš form?.


Teresa Kaczorowska - dr nauk humanistycznych, badacz dziedzictwa kulturowego, dziennikarka (prezes Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie), prozaik i poetka, animatorka kultury (prezes Zwišzku Literatów na Mazowszu). Jest autorkš kilkunastu ksiš?ek (w tym trzykrotnie wznawianej "Dzieci Katynia", wydanej tak?e w j. angielskim w Stanach Zjednoczonych pt. "Children of the Katyn Massacre") oraz wielu artyku?ów prasowych i naukowych, uczestniczkš licznych spotka? autorskich i konferencji na obydwu pó?kulach ?wiata. Uhonorowana wa?nymi nagrodami i odznaczeniami, ostatnio Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010) oraz Bršzowym Medalem „Zas?u?ony Kulturze „Gloria Artis” (2014).
2015-07-16

XXVI WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE

XXVI WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE
(9 czerwca 2015 r.)


- godz. 10.00 ? przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 ? 12.00 ? spotkania autorskie zaproszonych pisarzy: w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. ?wi?tochowskiego w Go?otczy?nie oraz w Gimnazjum w So?sku

- godz. 12.30 ? z?o?enie kwiatów na grobach Aleksandra ?wi?tochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w So?sku

- godz. 13.00-14.30 ? Spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie. W programie:

- promocja nowej poetyckiej ksiš?ki Stefana Chojnowskiego pt. Modl? si? polskiego zbo?a ?anem (ze wst?pem Donalda Niewiadomskiego, sekretarza Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie)
- koncert uczniów z Zespo?u Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. ?wi?tochowskiego w Go?otczy?nie
- stoisko z wydawnictwami

- godz. 15.00 ? spotkanie towarzyskie przy ognisku


Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Wspó?praca:
- Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. ?wi?tochowskiego w Go?otczy?nie

2015-05-23

XVI SPOTKANIE Z KSI??KA W GALERII

W ?rod? 13 maja 2015 r., o godz. 18.00, dr Teresa Kaczorowska poprowadzi kolejne, ju? XVI SPOTKANIE Z KSI??KA W GALERII.
Tym razem spotkanie b?dzie po?wi?cone ksiš?ce ?Dziewcz?ta w maciejówkach? Stanis?awa Marii Jankowskiego (wydawnictwo Trio, Warszawa 2012).
To ksiš?ka o dziewcz?tach, które od dziecka marzy?y, by walczy? o wolnš Polsk?, jak czynili to w powstaniach narodowych ich dziadowie i ojcowie. Autor przedstawia niemal zupe?nie nieznanš dzia?alno?? kobiet w konspiracji, które kapelusze zamieni?y na ?maciejówki?, a suknie na ?o?nierskie mundury.

Spotkaniu towarzyszy? b?dzie gaw?da Krzysztofa Jab?onki z Muzeum Józefa Pi?sudskiego w Sulejówku. Spotkanie odbywa si? z okazji 80. rocznicy ?mierci Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. (Galeria im. Boles?awa Biegasa PCKiSz w Ciechanowie).
2015-05-11

?Dzieci Katynia? na Targach w Warszawie

W niedziel?, 19 kwietnia 2015 r., na XXI Targach Ksiš?ki Katolickiej w Warszawie, na stoisku wydawnictwa Bellona, Teresa Kaczorowska b?dzie podpisywa? swojš ksiš?k? ?Dzieci Katynia?. Jest to trzecie wydanie polskie tej ksiš?ki opowiadajšcej zbrodni? katy?skš poprzez losy 20 dzieci-sierot po zamordowanych w 1940 oficerach polskich. By?y te? dwa wydania w j?zyku angielskim, gdy? w USA ukaza?a si? ta ksiš?ka jako ?Children of the Katyn Massacre? (2006) ? najpierw drukiem, a dwa lata pó?niej w wersji e-book. Podobnie jak drugie polskie wydanie z 2010 r., ?Dzieci Katynia? ukaza?y si? teraz nak?adem warszawskiej Bellony.

Targi Ksiš?ki Katolickiej w Warszawie to jedyne tego typu wydarzenie w Europie. Przez cztery dni trwania, odwiedza je tysišce ludzi. W tym roku w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim go?ci?o ju? na Targach ponad 160 wystawców, t?umnie obleganych przez czytelników.
2015-04-19

Trzecie polskie wydanie "Dzieci Katynia"

W ramach obchodów 75. rocznicy zbrodni Katy?skiej,13 kwietnia 2015 r., PCKiSz w Ciechanowie zaprasza:

godz. 17.00 - Otwarcie wystawy ?Sowiecka agresja 17 wrze?nia 1939 r. na ziemiach Polski pó?nocno-wschodniej?. Wspó?organizacja z IPN O/Bia?ystok (plac przed PCKiSz).

godz. 17.15 ? Promocja ksiš?ki dr Teresy Kaczorowskiej ?Dzieci Katynia?, III wydanie, Bellona 2015 (Galeria im. Boles?awa Biegasa PCKiSz).

godz. 18.00 - Przeglšd filmowy ?Echa Katynia? z IPN O/Warszawa (Galeria im. Boles?awa Biegasa
PCKiSz).

godz. 19.00 ? uroczysto?ci przy Krzy?u Katy?skim (Farska Góra).2015-04-13

Spotkanie z Marcinem Wolskim


Klub Publicystyki Kulturalnej SDP zaprasza na czwarte w tym roku comiesi?czne spotkanie. Odb?dzie si? w ?rod?, 1 kwietnia 2015 r., o godz. 16.00, w Klubie ?Cudzys?ów" w Domu Dziennikarza, przy Foksal 3/5 w Warszawie.
Tym razem go?ciem b?dzie Marcin Wolski - satyryk, dziennikarz i publicysta, pisarz i poeta, autor wielu ksiš?ek (cz?onek SPP). Nowy prezes Oddzia?u Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zapraszam serdecznie,
- Teresa Kaczorowska, przewodniczšca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP

*** Marcin Wolski urodzi? si? 22 lipca 1947 r. w ?odzi. Z zawodu jest historykiem (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Jako satyryk debiutowa? w Szpilkach (1966). Za teksty satyryczne otrzyma? wiele nagród, by? tak?e trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Pisa? felietony do ?Wprost?. Obecnie jest sta?ym felietonistš w ?Gazecie Polskiej? i publicystš tygodnika ?Do Rzeczy?. Od maja 2013 r. prowadzi magazyn satyryczny Tydzie? do rymu na antenie stacji Telewizja Republika.
Przez wiele lat wspó?pracowa? z Programem 3. Polskiego Radia, gdzie prezentowana by?a audycja satyryczna ?60 minut na godzin?? (1974 - 13 grudnia 1981). Pó?niej tworzy? cotygodniowš audycj? ?ZSYP? w Programie 1. Polskiego Radia (1989?2009), w którym pe?ni? te? krótko funkcj? dyrektora (21 lipca 2006 -18 kwietnia 2007). W latach 1991?1993 by? wspó?autorem popularnego programu Polskie ZOO, pó?niej tak?e Szopek noworocznych, przedstawiajšcych w krzywym zwierciadle polskš scen? politycznš. Autor wielu powie?ci (w tym kultowej, kilkakrotnie wznawianej: Agent do?u), zbiorów opowiada? i nowel, cyklów satyrycznych.
Nale?y do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Wolnego S?owa. Odznaczony m.in. Krzy?em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Medalem ?Zas?u?ony Kulturze Gloria Artis?.2015-03-31

XI Mi?dzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?

Program XI Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? pod patronatem
Marsza?ka Sejmu RP, Marsza?ka Województwa Mazowieckiego, Biskupa P?ockiego
(11-13 kwietnia 2015)
SOBOTA, 11 KWIETNIA 2015
Sarbiewo-P?o?sk

- od godz. 10.00 ? Przyjazd do hotelu ?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie.
W Dniach b?dš uczestniczy? pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
- godz.13.00 ? Walne Zgromadzenie cz?onków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana,
(?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa)
- godz. 18.00 ? Inauguracja XI Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (PSM I i II st. P?o?sk)
- Rozstrzygni?cie XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Sarbiewskiego?. Wyniki og?osi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toru?), dr
Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (P?o?sk). Prezentacja
nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gšsiorka.
- Koncert Renaty Przemyk z zespo?em
- godz. 21.00 ? Noc Poetów, w tym koncert Paw?a Krupki, poety, hellenisty, dyplomaty
(hotel ?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa)

NIEDZIELA, 12 KWIETNIA 2015

- godz. 9.00 ? Rozstrzygni?cie X Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur
Sarbiewskiego? (wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza, wprowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz) oraz IX Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkó?
podstawowych z gm. Baboszewo (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa B. i M.
Recital muzyki barokowej w wykonaniu: Wojciech Waleczek (organy) i Wojciech Proniewicz (skrzypce), Recytacja utworów M. K. Sarbiewskiego - Maciej Gšsiorek
- godz. 14.00 ? Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 ? Obiad (Szko?a Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)


PONIEDZIA?EK, 13 KWIETNIA 2015
Pu?tusk ? P?o?sk- gm. Baboszewo

- godz. 10.00 -14.00 ? Wojewódzka konferencja dla nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych
?Znaczniki to?samo?ci kulturowej Mazowsza?
(Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku);
Ponadto w programie:
- promocja pokonferencyjne publikacji ?Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego
twórczo??. Studia i materia?y?
- wystawa fotografii S?awomira Zembrzuskiego ?10 lat Mi?dzynarodowych
Dni M.K. Sarbiewskiego?
- godz. 11.00-13.00 ? W mi?dzyczasie: spotkania pisarzy z czytelnikami P?o?ska: Romuald
Mieczkowski z Wilna (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza),
Marek Czuku z ?odzi (I LO im. H.Sienkiewicza), Janina Osewska z
Augustowa i Magdalena W?grzynowicz-Plichta z Krakowa (dwa gimnazja
gm. Baboszewo)
Imprezy towarzyszšce:
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literacko-naukowymi
- Publikacja nagrodzonych wierszy w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich? nr 17/2015

Partnerzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Mazowiecki Kurator O?wiaty
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku
- Parafia pw. ?w. Antoniego w Sarbiewie
- Dworek w D?u?niewie k. Sarbiewa
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Urzšd Gminy Baboszewo
- Urzšd Miasta P?o?sk
- Starostwa Powiatowe: P?o?sk, Ciechanów
- Zamek Królewski w Warszawie
- Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II st. w P?o?sku

Patronat medialny: ?Go?? Niedzielny?, Katolickie Radio Diecezji P?ockiej, ?P?o?szczak Press?, Tygodnik ?Extra P?o?sk?, ?Czas Ciechanowa?, ?Tygodnik Ilustrowany?


Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl


2015-03-07

XV Ciechanowski ?wiatowy Dzie? Poezji ustanowiony przez UNESCO

Zwišzek Literatów na Mazowszu
oraz
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
zapraszajš na
XV Ciechanowski
?wiatowy Dzie? Poezji ustanowiony przez UNESCO
21 marca /sobota/, 2015 r.
/Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Kawiarnia Artystyczna/

W programie:
17.00-17.30 ? Wystšpienia zaproszonych literatów
17.30-18.00 ? Rozstrzygni?cie XII Konkursu na Ksiš?k? Roku? 2014 Zwišzku Literatów
na Mazowszu oraz wr?czenie statuetki ?Z?ote Pióro?
- 18.00-19.00 - Spektakl poetycko-muzyczny ?Nad przepa?ciš?, w wykonaniu Grzegorza
Walczaka (tekst) i Marii Pomianowskiej (muzyka)

2015-03-07

?Od Nadrzecznej do San Francisco Podró?e g?ównie literackie?

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

zaprasza na spotkanie
?Od Nadrzecznej do San Francisco Podró?e g?ównie literackie?

z prof. Januszem Zalewskim ciechanowianinem z Florydy

Prowadzi dr Teresa Kaczorowska

5 mara 2015 r. (czwartek), godz 18.00 Galeria im. Boles?awa Biegasa

PCKiSz, Ciechanów, uL Stra?acka 5

Janusz Zalewski - uko?czy? Liceum Ogólnokszta?cšce im. Z. Krasi?skiego w Ciechanowie (1967), a potem Politechnik? Warszawskš, gdzie uzyska? stopnie naukowe z automatyki i informatyki. Pracowa? w Instytucie Bada? Jšdrowych. Od roku 1989 r. przebywa w Stanach Zjednoczonych, obecnie uczy informatyki na Florydzie. Jest te? krytykiem literackim, publicystš i t?umaczem. Przek?ada literatur? ameryka?skš na j. polski, g?ównie bitników i Amerykanów polskiego pochodzenia. Jest wielbicielem i kolekcjonerem Charlesa Bukowskiego. Niedawno nawišza? wspó?prac? z ?Tygodnikiem Ilustrowanym", gdzie wspomina swoje m?ode lata sp?dzone na ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie.
2015-03-03

XIX CIECHANOWSKA JESIE? POEZJI

Organizatorzy
XIX CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j š
8-9 pa?dziernika 2014 r.

PROGRAM:

8. X. 2014 (?roda) ? Ciechanów-Koziczyn-Regimin

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w szko?ach i uczelniach, równolegle warsztaty
poetyckie /prowadzi Bohdan Wroc?awski /
13.00-14.00 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/
14.00-15.00 - Wyjazd do Koziczyna, miejsca urodzenia Boles?awa Biegasa i
rodzinnej gminy Regimin
15.00-16.30 - promocja ?Ciechanowskich Zeszytów Literackich? nr 16
Boles?aw Biegas ? artysta i literat /Gminny Zespó? Szkó? w Regiminie/, w
programie: cz??? artystyczna w wykonaniu uczniów
18.00 -18.30 - otwarcie wystawy biograficznej o Boles?awie Biegasie z Muzeum
Mazowieckiego w P?ocku /Galeria im. B. Biegasa PCKiSz w Ciechanowie/
18.30-19.00 - kolacja /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/
19.00-21.00 - Scena Zau?ek - wystšpiš: Adrianna Biedrzy?ska, Dariusz
Kowalski, Marek Majewski, Tomasz Salej, Tomasz Szwed, Rafa? Grzška,
Wojtek G?sicki /Sala widowiskowa, PCKiSz w Ciechanowie/
21.00-23.00 - Noc Poetów /Galeria im. B. Biegasa, PCKiSz w Ciechanowie /

9. X. 2014 (czwartek) ? Opinogóra

8.00- 9.00 - przejazd do Opinogóry
9.00-11.00 - z?o?enie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasi?skiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze,
11.00-12.30 - XVI Spotkanie z Literaturš w Opinogórze - z prof. Kazimierzem
?wiegockim /prowadzi dr Teresa Kaczorowska/
12.30-14.00 - przerwa na kaw?
14.00-15.00 - rozstrzygni?cie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Opina? (jury: prof. Zbigniew Chojnowski, Bohdan Wroc?awski, Stanis?aw
K?sik)
- koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów oraz Marka Saleja
(Akademia Muzyczna w Gda?sku)
15.00 - obiad

Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu - Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Gminny Zespó? Szkó? w Regiminie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Sponsorzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Intour w Ciechanowie

Patronat medialny:
?Tygodnik Ciechanowski?

*** ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie? nr 16 Boles?aw Biegas ? artysta i literat ? ten ukazujšcy si? od 16 lat periodyk ma co roku swój tytu? i wiodšcy temat. Przewa?nie po?wi?cony jest znanemu literatowi, który ma zwišzki z regionem (do tej pory rocznik by? po?wi?cony m.in. ks. Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu, Zygmuntowi Krasi?skiemu, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu, Stefanowi ?eromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Konopnickiej, powsta?com styczniowym literatom i innym).
W 2014 roku, z okazji 60. rocznicy ?mierci Boles?awa Biegasa (1877-1954), ?CZL? nr 16 noszš wi?c tytu? Boles?aw Biegas ? artysta i literat. Du?o miejsca w periodyku po?wi?cono temu rze?biarzowi, malarzowi i dramatopisarzowi, urodzonemu w Koziczynie w ubogiej rodzinie ch?opskiej, którego kariera artystyczna zacz??a si? w Ciechanowie, dzi?ki pomocy zacnych obywateli z regionu: ks. Aleksandrowi Rzewnickiemu z Koziczynka, Franciszkowi Rajkowskiemu z Ciechanowa, Aleksandrowi ?wi?tochowskiemu z Go?otczyzny i hr. Adamowi Krasi?skiemu z Opinogóry. Dzi?ki nim studiowa? w Szkole Sztuk Pi?knych w Krakowie, wyjecha? do Pary?a, gdzie zdoby? niezwyk?e powodzenie, wystawia? swoje prace, wydawa? i wystawia? na paryskich scenach dramaty, zdobywa? nagrody. Nad Sekwanš te? zmar? i zosta? pochowany, a w Bibliotece Polskiej PTH-L istnieje Muzeum Boles?awa Biegasa.


2014-09-19

IV Impresje Le?ne

W sobot? wieczorem, 30 sierpnia 2014 r., odb?dš si? IV Le?ne Impresje ? stosunkowo m?oda impreza literacka Zwišzku Literatów na Mazowszu, przy wsparciu organizacyjnym Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, na zako?czenie letnich wakacji. W plenerze le?nym - tym razem nie w le?niczówce Kamionka w O?cis?owie pod Ciechanowem, u poety le?nika S?awka Zduna oraz jego ?ony Ani - a na Polanie Biesiadnik, te? w O?cis?owie pod Ciechanowem.
W programie b?dzie ?Wierszorama mazowiecka? (swoje utworzy b?dš czytali sami poeci) oraz prapremiera d?ugo oczekiwanej powie?ci Jerzego Stanis?awa Czajkowskiego "Rapsodia ciechanowska". Jerzy Stanis?aw Czajkowski mieszka w Warszawie, ale urodzi? si? w O?cis?owie, do dzi? mieszka tam jego rodzina. Akcja jego ksiš?ki dzieje si? w o?cis?owskich lasach, w pierwszych latach po II wojnie ?wiatowej. Publikacja zosta?a wydana przez Zwišzek Literatów na Mazowszu, pod redakcjš Teresy Kaczorowskiej, przy wsparciu finansowym Gminy Glinojeck oraz Starostwa w Ciechanowie.
S?owo literackie urozmaicš podczas IV Le?nych Impresji piosenki przy gitarze Romana Tolsdorfa, na integracyjnym le?nym ognisku.
2014-08-27

XXV WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE

XXV WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE
(10 czerwca 2014 r.)


- godz. 10.00 ? przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 ? 12.00 ? spotkania autorskie pisarzy w szko?ach gm. So?sk

- godz. 12.30 ? z?o?enie kwiatów na grobach Aleksandra ?wi?tochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w So?sku

- godz. 13.00-14.30 ? 55-lecie pracy twórczej prof. Kazimierza ?wiegockiego, w programie: promocja autorskiej ksiš?ki ?Wizje cz?owieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Le?miana?, laudacja dr. Artura Wzištka, koncert

- godz. 15.00 ? spotkanie towarzyskie przy ognisku


Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie


2014-05-31

X Mi?dzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego'2014

Program X Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? pod patronatem
Marsza?ka Sejmu RP, Marsza?ka Województwa Mazowieckiego, Biskupa P?ockiego
(9-11 maja 2014)

PI?TEK, 9 MAJA 2014
Sarbiewo?Baboszewo-Przasnysz-Czernice Borowe-P?o?sk

- od godz. 10.00 ? Przyjazd do hotelu ?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
- godz. 11.00-13.00 ? Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami P?o?ska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Towarzystwo Przyjació? Ziemi Przasnyskiej), Czernic Borowych (Zespó? Szkó?). W Dniach b?dš uczestniczy? pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
- godz.13.00 ?Walne Zgromadzenie cz?onków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana,
promocja poetyckiego almanachu ?O Laur Sarbiewskiego? oraz CD z hymnem
AES ?Ad fontem Sonam (?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa)
- godz. 18.00 ? Inauguracja X Mi?dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza? (PSM I i II st. P?o?sk)
- Rozstrzygni?cie X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?O Laur
Sarbiewskiego?. Wyniki og?osi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toru?), dr
Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (P?o?sk). Prezentacja
nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gšsiorka (PSM I i II st. P?o?sk)
- Koncert Magdy Umer z zespo?em, promocja poetyckiego almanachu ?O Laur
Sarbiewskiego? oraz CD z hymnem AES ?Ad fontem Sonam (PSM I i II st.
P?o?sk)
- godz. 21.00 ? Noc Poetów
(hotel ?Dworek? w D?u?niewie k. Sarbiewa)

SOBOTA, 10 MAJA 2014
Sarbiewo- Ciechanów

- godz. 9.00-10.00 ? Wyjazd do Ciechanowa
- godz. 10.00-14.30 ? Konferencja naukowa ?M.K. Sarbiewski ?jego twórczo?? w naszej pami?ci?,
promocja poetyckiego almanachu ?O Laur Sarbiewskiego? oraz CD z
hymnem AES ?Ad fontem Sonam (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w
Ciechanowie)
- godz. 15.00-17.00 - Obiad /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz im M. Konopnickiej)
- godz. 17.00-19.00 ? Og?oszenie wyników VII Konkursu Plastycznego ?O
Laur Sarbiewskiego?, otwarcie wystawy nagrodzonych prac, koncert Zespo?u
Muzyki Dawnej (Kawiarnia Artystyczna PCKiSz w Ciechanowie)

NIEDZIELA, 11 MAJA 2014
Sarbiewo
- godz. 9.00 ? Rozstrzygni?cie IX Konkursu Krasomówczego dla M?odzie?y ?O Laur
Sarbiewskiego? - wystšpienia pó?finalistów z P?n. Mazowsza. Wprowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz) oraz VIII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkó?
podstawowych z gm. Baboszewo (Szko?a Podstawowa im. ks. M. K
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 12.00 ? Msza ?w. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa B. i M.
Koncert: poezji M. K. Sarbiewskiego (recytacja przez aktora Henryka Bouko?owskiego) i koncert muzyki dawnej (zespó? ?Prima Vista? )
- godz.14.00 ? Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 ? Obiad (Szko?a Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie), promocja
poetyckiego almanachu ?O Laur Sarbiewskiego? oraz CD z hymnem AES ?Ad
fontem Sonam?.

Imprezy towarzyszšce:
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wyg?oszonych prelekcji w pokonferencyjnym wydawnictwie, a nagrodzonych wierszy w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich? nr 16/2014

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w P?o?sku
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Szko?a Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Parafia pw. ?w. Antoniego w Sarbiewie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w P?o?sku
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu?tusku
- Dworek w D?u?niewie k. Sarbiewa
- Towarzystwo Przyjació? Ziemi Przasnyskiej
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Urz?dy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Urz?dy Miasta: P?o?sk, Przasnysz
- Starostwa Powiatowe: P?o?sk, Ciechanów
- Lokalna Grupa Dzia?ania ? Przyjazne Mazowsze w P?o?sku
- Zamek Królewski w Warszawie
- Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II st. w P?o?sku
- Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Patronat medialny: TVP Kultura, Katolickie Radio Ciechanów, ?P?o?szczak Press?, ?Czas Ciechanowa?, ?Go?? Niedzielny?, Tygodnik ?Extra Ciechanów?

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl

Program konferencji naukowej ?Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ ? jego twórczo?? w naszej pami?ci?

10 maja 2014 r., Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61Program

10.00 ? 10.15 - Powitanie go?ci przez Organizatorów

Prowadzenie cz??ci I ? prof. Janusz Rohozi?ski, Akademia Humanistyczna w Pu?tusku

10.15 -10.35- dr Teresa Kaczorowska, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie - Ks. Maciej K. Sarbiewski ? poeta na Mazowszu kiedy? i dzi?.

10.35-10.55 - prof. dr hab. Paulina Buchwald - Pelcowa, Akademia Humanistyczna w Pu?tusku ? Piórem ozdabia? ojczyzn??

10.55-11.15 - prof. dr hab. Elwira Buszewicz, Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie -
O retoryczno?ci poezji ks. M. K. Sarbiewskiego.

11.15-11.35 - prof. dr hab. Jakub Licha?ski, Uniwersytet Warszawski - Maciej Kazimierz Sarbiewski ? mi?dzy logikš a poezjš.


11.35-12.05 - przerwa na kaw?


Prowadzenie cz??ci II
dr Teresa Kaczorowska

12.05-12.25 - o. dr Krzysztof Dorosz SJ, Toru? - Twórczo?? ks. M.K. Sarbiewskiego okiem teologa.

12.25-12.45? dr Rados?aw Lolo, Akademia Humanistyczna w Pu?tusku, ks. M.K. Sarbiewski w oczach jezuitów.

12.45-13.05 ? Bogumi?a Umi?ska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ?lady pami?ci M. K. Sarbiewskiego SJ w wybranych muzeach polskich.

13.05-13.30 - podsumowanie, dyskusja


2014-04-23

?wiatowy Dzie? Poezji w Ciechanowie

Organizatorzy zapraszajš
na
XIV Ciechanowski
?wiatowy Dzie? Poezji ustanowiony przez UNESCO
21 marca /pištek/, 2014 r.


W programie:
11.00-13.00 ? Spotkania autorskie zaproszonych poetów na terenie powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, m?awskiego
13.00 ? 15.00 - Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
17.00-19.00 - Rozstrzygni?cie XI Konkursu na Ksiš?k? Roku 2013 Zwišzku Literatów na Mazowszu /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/. W programie:
- wystšpienia zaproszonych poetów
- wr?czenie statuetki ?Z?ote Pióro? za Ksiš?k? Roku 2013
- wiersze w wykonaniu laureatów XII Konkursu Recytatorskiego Poezji Romantycznej PCKiSz.

Organizatorzy:
- Zwišzek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
Sponsorzy:
- GOK Krasne, pow. Przasnysz
- DPS Kombatant w Ciechanowie
- Krajowy O?rodek dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dšbku pod M?awš
2014-04-06

Karmazyn wyko?ysany na aksamicie...

Prelekcje dr Teresy Kaczorowskiej, na podstawie jej ostatniej ksiš?ki o powsta?cu styczniowym-literacie pt. "Karmazyn wyko?ysany na aksamicie Józef Narzymski (1839-1872)":

- 7 wrze?nia 2013 r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej im. J. Narzymskiego w Bogatem, pow. Przasnysz, w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2013 w 150. rocznic? wybuchu powstania styczniowego.

- 27-28 listopada 2013 r. - w trzech gimnazjach na terenie gminy Przasnysz

- 8 stycznia 2014 r., w Klubie ?Cudzys?ów" w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal w Warszawie

- 14 stycznia 2014 r.- na spotkaniu z m?odzie?š trzech klas Zespo?u Szkó? nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie.

2014-01-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja