AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

XXX WIOSNA LITERATURY W GO?OTCZYNIE

Jubileuszowa, literacka i naukowa

Jubileuszowa Wiosna Literatury trwa?a wyjštkowo dwa dni (13-14 czerwca 2019 r.) . Obj??a Go?otczyzn?, So?sk, Gšsocin i tym razem Ciechanów. Najwa?niejszym punktem programu by?a sesja naukowa z okazji 170. rocznicy urodzin Aleksandra ?wi?tochowskiego (w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie). Ale ciekawe by?y równie? spotkania z zaproszonymi pisarzami w szko?ach gm. So?sk oraz prezentacja w Galerii im. B. Biegasa w Ciechanowie ksiš?ki prof. Zofii Chyra-Rolicz pt. Maria Konopnicka. Opowie?? o niezwyk?ej kobiecie (w ramach XXXI Spotkania z Ksiš?kš w Galerii PCKiSz). Bogaty naukowo-literacki program umili?y w sumie trzy koncerty, ognisko integracyjne w go?ockim parku (cho? przerwane deszczem) i ho?d Pos?owi Prawdy przy jego grobie w So?sku.

Spotkania autorskie pisarzy odby?y si? w: Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. ?wi?tochowskiego w Go?otczy?nie (Mariusz Olbromski, Piastów), w Szkole Podstawowej w So?sku im. Sz. Dobosza (Zbigniew Dmitroca, Lublin) oraz w Szkole Podstawowej w Gšsocinie (Wiktor Golubski, Ciechanów). Natomiast podczas sesji odczyty wyg?osili: dr Dawid Maria Osi?ski z Uniwersytetu Warszawskiego (Aleksander ?wi?tochowski i ?wiaty literatury), dr Teresa Kaczorowska z PCKiSz w Ciechanowie (Wspó?praca Marii Konopnickiej z Aleksandrem ?wi?tochowskim), dr hab. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Karola Stefana Wyszy?skiego w Warszawie (Wiktor Gomulicki w ?Prawdzie? Aleksandra ?wi?tochowskiego) oraz Jaros?aw Wa?aszyk, kustosz z Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Aleksander ?wi?tochowski - osišgni?cia codzienne. Opowie?? o ?yciu pozytywisty).

A wszyscy przyjezdni go?cie (wi?kszo?? by?a po raz pierwszy), mogli zachwyci? si? niezwyk?š postawš i ma?o znanš dzia?alno?ciš literackš Aleksandra ?wi?tochowskiego zwiedzajšc Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie, bogatego w autentyczne pamištki po Po?le Prawdy, który w Go?otczy?nie sp?dzi? prawie 30 ostatnich lat swego ?ycia i wprowadza? w ?ycie - wraz ze swojš ideowš muzš Aleksandrš z S?dzimirów Bškowskš - pozytywistyczne idea?y.

Organizatorzy XXX Wiosny Literatury - Zwišzek Literatów na Mazowszu (z siedzibš w PCKiSz w Ciechanowie), Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie (Oddzia? Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie - dzi?kujš wszystkim za pomoc w przygotowaniu tego literackiego jubileuszowego wydarzenia, szczególnie Urz?dowi Marsza?kowskiemu woj. Mazowieckiego, PSM I st. w Ciechanowie i PSM II st. w M?awie, Zespo?owi Wokalno-Instrumentalnego ze Szkole Podstawowej im. Sz. Dobosza w So?sku oraz m?odym wokalistom ze Studium Piosenki ?dEs? Grzegorza Chodkiewicza z PCKiSz.

Patronatem medialnym obj??o Wiosn? Literatury warszawskie Radio dla Ciebie, relacja ukaza?a si? tak?e w TVP 3. Ca?o?ciš programu kierowa?a dyrektor PCKiSz, dr Teresa Kaczorowska.aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja