AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Impresje wile?skie

W ?rod?, 26 czerwca 2019 r., w Kawiarni Artystycznej PCKiSZ w Ciechanowie odby?y si? Impresje wile?skie.

Pomys? zorganizowania w Kawiarni Artystycznej ?powile?skiego? spotkania narodzi? si? w?ród uczestników wyjazdu studyjnego do Wilna w ramach XV Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?. Trwajšca dwa dni (13-14 maja 2019) wyprawa dostarczy?a wielu wzrusze?. Udzia? w niej wzi??o prawie 40 uczestników z ró?nych stron Polski, którzy interesujš si? urodzonym w Sarbiewie poetš uwie?czonym (uhonorowanym przez papie?a Laurem Poetyckim), nazywanym do dzi? ?polskim Horacym?. A Wilno by?o niezwykle wa?ne w ?yciu M.K. Sarbiewskiego: nad Wiliš przyjš? ?wi?cenia w Zakonie Jezuitów, kszta?ci? si?, wyk?ada? na Akademii Wile?skiej (by? te? dziekanem i doradcš rektora), tworzy?, obroni? dwa doktoraty.

Wile?ski program Kawiarni Artystycznej, przygotowany przez pozarzšdowš organizacj? Akademia Europaea Sarbieviana, by? krótki, ale interesujšcy. Okaza?o si?, ?e wyjazd zaowocowa? licznymi wierszami uczestników, wspomnieniami, zdj?ciami. Dzi?ki ich prezentacji przypomniano niezwyk?e miejsce zakwaterowania - klasztorny hotelik przy Ostrej Bramie w sercu Wilna, sesj? naukowš z udzia?em badaczy z Polski i Litwy, msz? ?w. w intencji Sarbiewskiego w barokowym ko?ciele ?w. Teresy, majowe w?drówki po mie?cie w?ród zapachu bzów, czy poznawanie ?ladów poety z Sarbiewa w stolicy Litwy.

Impresje wile?skie u?wietni? muzycznie W?odzimierz Fetli?ski ze swoim akordeonem, mš? ?p. senator Janiny Fetli?skiej, która zgin?la w katastrofie smole?skiej, a nale?a?a do Akademii Europaea Sarbieviana. Mia?a te? zwišzki z Wilnem: uczestniczy?a w zjazdach Wilniuków, tablic? jej po?wi?conš mo?na zobaczy? w Domu Sióstr Sercanek przy ul. Mostowej w Wilnie.

Wspó?organizatorem Impresji wile?skich w ramach Artystycznej ?rody by?a w PCKiSz Academia Europaea Sarbieviana, a spotkanie prowadzi?a Teresa Kaczorowska, która niš kieruje.


aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja