Cześć pamięci Mieczysława Haimana

Cześć pamięci Mieczysława Haimana

Muzeum Polskie w Ameryce obchodziło 15 stycznia 2019 roku 70. rocznicę śmierci swojego twórcy, wybitnego historyka Polonii, człowieka renesansu, Mieczysława Haimana. Osobiste pamiątki po Mieczysławie Haimanie zostały na tę okazję wystawione na jego biurku w Pokoju Paderewskiego.
Powstał też film z udziałem dr Teresy Kaczorowskiej, która jako pierwsza prowadziła badania nt. Kustosza, co zaowocowało jej dwiema książkami – film dostępny jest na: https://www.polishmuseumofamerica.org/mieczyslaw-haiman/

*** Mieczysław Haiman(1888-1949) historyk Polonii, pionier badań na temat emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych (okresu XVII-XIX w.) i odkrywca jej wczesnych dziejów. Haiman opisywał w j. polskim i j. angielskim losy Polaków osiedlających się w różnych stanach oraz ich udział w wojnach amerykańskich.

Pozostaje jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla Polonii amerykańskiej i Polski. Urodzony pod Lwowem, był marynarzem i podróżnikiem, aktywnym członkiem Sokolstwa Polskiego w Ameryce, poetą, dziennikarzem, pisarzem (m.innymi: 14 książek, pięć rozpraw naukowych, 20 publikacji popularnonaukowych, 65 ważniejszych artykułów prasowych, dwa opowiadania, 51 wierszy; ma też w dorobku dwa przekłady – razem 159 tytułów), tłumaczem, działaczem emigracyjnym, kolekcjonerem, archiwistą, bibliotekarzem, twórcą, donatorem i pierwszym kustoszem Muzeum Polskiego w Ameryce (1935-1949).

Stał na czele Polskiego Towarzystwa Historyczno-Muzealnego, które od 1936 r., wydawało roczniki historyczne „Annals of the Polish Roman Catholic Union Archives and Museum”. Do śmierci kierował organizacją Polish-American Historical Association (1942), której periodyk „Polish American Studies” wychodzi do dziś.

Wielokrotnie odznaczany – w Polsce i USA – m.in. Orderem „Polonia Resituta” (1932), Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1935), Złotym Orderem Legii Honorowej Związku Narodowego Polskiego w Ameryce (1936), odznaką Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (1938).

W Muzeum Polskim w Ameryce przechowywane są pamiątki po Mieczysławie Haimanie, niektóre z nich wystawione są w Pokoju Paderewskiego wraz z biurkiem, przy którym przez wiele lat pracował.

On January 15, 2019, the Polish Museum in America commemorates the 70th anniversary of the death of one of its founder, an outstanding Polish historian and Renaissance man, Mieczyslaw Haiman. A selection of his personal items is currently on exhibit at his desk in the Paderewski Room.

January 15, 2019 marks the 70th anniversary of the death of Mieczyslaw Haiman (1888-1949) – historian of Polonia, pioneer researcher on Polish emigration in the United States (17th-19th centuries), and discoverer of its early history. Haiman wrote in both Polish and English on the lives of Poles who settled in various states and their participation in American wars.

He remains one of the most distinguished figures in American Polonia and Poland. Born near Lviv, he was a sailor and a traveler, an active member of the Polish Falcons of America, a poet, journalist, writer (including: 14 books, five academic dissertations, 20 popular publications, 65 major newspaper articles, two short stories, 51 poems, two translations – a total of 159 titles), translator, émigré activist, collector, archivist, librarian, founder, donor, and first curator of the Polish Museum in America (1935-1949).

He led the Polish American Historical and Museum Society, which from 1936, published the historical „Annals of the Polish Roman Catholic Union Archives and Museum.” Until his death, he managed the organization of the Polish American Historical Association (1942); its journal, „Polish American Studies,” is still published today. He was distinguished many times – in both Poland and the USA, including with the Order of Polonia Restituta (1932), the Laurel of the Polish Academy of Literature (1935), the Golden Order of the Legion of Honor of the Polish National Alliance in America (1936), and the award of the Polish Roman Catholic Union in America (1938).

The Polish Museum of America holds collections from Mieczyslaw Haiman, of which some items are displayed at his desk, exhibited in the IJ Paderewski Room.

Więcej informacji:
https://www.polishmuseumofamerica.org/mieczyslaw-haiman/