Związek Literatów rozpoczął Srebrny Jubileusz

Związek Literatów rozpoczął Srebrny Jubileusz

W czwartek, 2 marca 2023 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek, Związek Literatów na Mazowszu (ZLM) rozpoczął obchody swego 25-lecia oraz „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej, po wstępie dyrektor Alicji Wodzyńskiej, ćwierćwiecze środowiska literackiego zreferowała dla licznie przybyłych dr Teresa Kaczorowska – prezes Związku Literatów na Mazowszu (od 11 stycznia 2001 r.) i redaktor wydawanego przez Związek periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”.

dr. Teresa Kaczorowska podczas odczytu o 25 – letniej działalności Związku Literatów i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

ZLM wywodzi się ze środowiska twórczego skupionego niegdyś przy ciechanowskim domu kultury. Istniał najpierw jako Oddział Związku Literatów Polskich w Ciechanowie (powołany w Gołotczyźnie 22 października 1997 r., za zgodą ZG ZLP z dn. 9 września 1997 r., zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie 15 czerwca 1998 r.).

Od 4 czerwca 2009 r. aktywnie działa jako niezależna organizacja pozarządowa (zarejestrowana w KRS 6 listopada 2009 r.). Ma duży dorobek twórczy, czego gratulowali m.in. w odczytanych na spotkaniu listach Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Andrzej Kaluszkiewicz.

Anna Żebrowska – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie podczas odczytu listu Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłł

ZLM skupia aktualnie 24 pisarzy. Przez 25 lat zaznaczyli oni mocno swoją obecność na płn. Mazowszu. Organizacja działa bowiem głównie w oparciu o chlubne tradycje regionu, które na płn. Mazowszu są wyjątkowe. Na tej ziemi mieszkali, urodzili się i tworzyli najważniejsi twórcy trzech epok: baroku (Maciej Kazimierz Sarbiewski), romantyzmu (Zygmunt Krasiński) i pozytywizmu (Aleksander Świętochowski).

Na płn. Mazowszu przebywali także Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołębiowski i inni, a nawet przez trzy i pół roku (1886-1889) zamieszkiwała młoda guwernantka Maria Skłodowska, która też pisała wiersze.

Dzięki kultywowaniu tradycji ciechanowscy literaci dorobili się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, aktywnie współpracują z wieloma instytucjami kultury, oświaty, samorządami i organizacjami społecznymi.

dr. Teresa Kaczorowska podczas odczytu o 25 – letniej działalności Związku Literatów i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

Pisarze z ZLM współorganizują od lat znane, nie tylko w Polsce i regionie, imprezy literackie, jak Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (co roku w marcu), Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju), Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu), Ciechanowskie Jesienie Poezji (w październiku).

Wraz z innymi instytucjami oraz samorządami wszystkich szczebli ZLM współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Zygmunta z Opinogóry” (Ciechanów-Opinogóra), „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna), „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk), a także Mazowiecki Konkurs Literacki im A. Borkowskiego (Przasnysz).

prof. Bibiana Mossakowska i dr Teresa Kaczorwoska

ZLM ma swoją wydawniczą Oficynę ZLM, wydaje rocznie od kilku do kilkunastu książek autorskich i zbiorowych (za najlepszą książkę co roku przyznaje statuetkę „Złote Pióro”) oraz ukazujący się od 1999 r. ceniony w świecie literackim periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (jego druk wspierają co roku samorządy).

Ponadto ZLM prowadzi promocje nowych książek, spotkania z pisarzami, włączając się tym samym w twórczy ruch literacki w regionie i kraju. Jego dziełem jest też powstanie Stowarzyszenia AcademiaEuropaeaSarbieviana w Sarbiewie (nazywanego dzieckiem ciechanowskich literatów), które obecnie jest głównym organizatorem zainicjowanego w 2005 r. festiwalu literacko-naukowego – Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.

ZLM prowadzi własną stronę internetową (www.zlmaz.pl), w siedzibie w Miejskiej Bibliotece Publicznej ma dostęp do Internetu, własny komputer, drukarkę, bibliotekę. Ciechanowscy literaci od25 lat służą swojemu miastu i Ziemi Ciechanowskiej, przyczyniając się do rozwoju kultury regionalnej i narodowej. Od 11 stycznia 2001 r. prezesem Związku Literatów na Mazowszu jest dr Teresa Kaczorowska.

Krzysztof Bieńkowski – wiceprezes ZG SAP i dr Teresa Kaczorowska

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają co roku swoją premierę podczas Jesieni Poezji.Każdy numer tego ukazującego się od 1999 r. periodyku ma swój kolor, ISBN oraz ISSN, tytuł i wiodący temat.

W jednej trzeciej 300-stronicowej objętości pismo jest poświęcone co roku pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem – do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z. Krasińskiemu, A. Świętochowskiemu, S. Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S. Chełchowskiemu, B.D. hr. Kicińskiemu, B. Włodkównie, W.T. Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu, T. L. Młynarskiemu, Czesławowi Słońskiemu.

Na pozostałych stronach rocznika twórczość swoją prezentują autorzy z regionu, kraju i zagranicy. Na końcu każdego numeru „CZL” jest Kronika z życia ZLM, świadcząca o ogromnym wkładzie tej organizacji w kulturę nie tylko regionu, ale całej Polski.

Alicja Wodzyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie i dr Teresa Kaczorowska prezes Związku Literatów na Mazowszu

W 2023 r. ma się ukazać jubileuszowy „Ciechanowski Zeszyt Literacki” nr 25 pt. „Srebrny jubileusz – 25 lat”, w którym zaprezentują swoją twórczość członkowie ZLM.

Od początku redaktorem „CZL” jest prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska. Periodyk wspierają lokalne samorządy, jest dostępny w głównych bibliotekach w kraju i zagranicą, w siedzibie ZLM, a w wersji elektronicznej jest na stronie ZLM – www.zlmaz.pl

Listy gratulacyjne