Nr 22, „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego

Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 22, „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2020 – wersja PDF (3,35 mb)

Od redakcji

Proszę Państwa, to już drugi Zeszyt, którym wchodzimy w trzecie dziesięciolecie istnienia naszego pisma! Sukces jest tym większy, że ten 22. numer ukazuje się podczas pandemii, kiedy było trudniej o pieniądze, gdyż wiele konkursów w dziedzinie kultury odwołano, bo potrzebne były fundusze na walkę z koronawirusem. Ale Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wsparło jego wydanie elektroniczne (zamieszczone on-line), trochę dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a reszty dokonaliśmy już sami, społecznie. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało nam się podczas niezwykle trudnego czasu pandemii te Zeszyty wydać, choć w mniejszym niż zwykle nakładzie. Przekazuję je do Państwa rąk z nadzieją, że treść będzie interesująca.

Dwudziesty drugi numer naszego periodyku – oraz jego pierwszy rozdział – nosi tytuł Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego.W tym roku mija 120 lat od śmierci tego mazowieckiego poety, autora wielu wielu zbiorów wierszy i publikacji, tłumacza i edytora utworów Horacego (jako pierwszy przetłumaczył je wszystkie), nauczyciela,działacza społecznego, laureata licznych nagród. Postanowiliśmy przybliżyć jego postać, twórczość i szeroką działalność tym bardziej, że był związany i z pobliskim Przasnyszem, a przede wszystkim z Bieżuniem, i zapisał się w historii tych miast złotymi zgłoskami, zaśdla wielu osób pozostaje dzisiaj nieznany.

Czynimy to poprzez kilka obszernych tekstów: Stefana Nowackiego, Piotra Kaszubowskiego i Wiktora Mieszkowskiego, drukujemy także w tym rozdziale kilka utworów samego Stefana Gołębiowskiego.

Poza częścią poświęconą Stefanowi Gołębiowskiemu, zapraszam też Czytelników tego numeru „CZL” na Strony nasze, gdzie jak zwykle, publikujemy dowolne utwory członków Związku Literatów na Mazowszu. Znajdą Państwo w tym rozdziale nowe utwory dziewięciorga członków Związku Literatów na Mazowszu: Juliusza Erazma Bolka z Warszawy, Andrzeja Chodackiego z Lubelszczyzny, Wiktora Golubskiego (laureata ostatniego „Złotego Pióra”) i Teresy Kaczorowskiej z Ciechanowa, Krzysztofa Martwickiego z Płońska, Bożenny Beaty Parzuchowskiej z Przasnysza, Kazimierza Świegockiego z Warszawy, Dariusza Węcławskiego z Ciechanowa oraz Zdzisława Zembrzyckiego ze wsi Mieszki Różki pod Ciechanowem. Polecam też wywiad Krzysztofa Napierskiego z Mławy z naszym poetą i filozofem, prof. akademickim Kazimierzem Świegockim.

Warto też zajrzeć na Strony gościnne tego rocznika, ażeby poznać dokonania twórcze kilku innych autorów, w tym polsko-greckiego poety i tłumacza Aresa Chadzinikolau z Poznania, polsko-amerykańskiego poety, eseisty i tłumacza Adama Lizakowskiego, który po 30 latach wrócił z USA do Polski, Christiana Medarda Manteuffla i Barbary Orłowskiej z Niemiec oraz Barbary Petrozolin-Skowrońskiej z Warszawy, która przybliża mało znaną przyjaźń Aleksandra Świętochowskiego i Tytusa Chałubińskiego (wybitnego lekarza, profesora, taternika, nazywanego „Królem Tatr”, który w tym roku obchodziłby swoje 100-lecie urodzin).

Natomiast Spotkania z Literaturą w Opinogórze, które dwanaście lat temu zaczęło organizować z wybitnymi pisarzami Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – a mnie powierzono ich prowadzenie w nowym Dworze Krasińskich – są w tym numerze skromne. Spotkania te odbywają się bowiem ostatnio tylko jeden raz w roku i w 2019roku udało się zorganizować tylko jedno, ale już dwudziestepierwsze z kolei. Było ono jednak bardzo interesujące, bo gościliśmy doskonałego poetę, eseistę, tłumacza i działacza polonijnego na Węgrzech– dr. Konrada Sutarskiego z Budapesztu. Tekst mego pióra o tym znakomitym translatorze i eseiście, autorze wielu książek, znajdą Państwo na str…. Ponadto drukujemy też kilka jego kilka utworów.

Z kolei w rozdziale Laureaci naszych konkursów literackich prezentujemy – jak co roku – poezję i prozę nagrodzoną w konkursach literackich, które Związek Literatów na Mazowszu współorganizuje z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Znajdą Państwo w tym rozdziale najlepsze wiersze z ostatniej edycji ogólnopolskiego, trwającego od wielu lat konkursu „O Laur Opina” (Ciechanów-Opinogóra 2019). Niestety, z powodu pandemii nie odbył się w maju 2020 r. XVI Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego (w ubr. był po raz pierwszy zagraniczny, z wyjazdem studyjnym do Wilna) i tym samym Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk 2020). Nie odbyła się także XXXI Wiosna Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu 2020), ale VI Ogólnopolski Konkurs „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna 2020)jury rozstrzygnęło, choć bez udziału laureatów i publiczności, ogłaszając wyniki on-line. Zwycięską pracę tego konkursu, inspirowaną twórczością Aleksandra Świętochowskiego, Barbary Marii Rusteckiej z Warszawy publikujemy na str…. Nie mogła odbyć się również jubileuszowa XX ciechanowska edycja Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (21 marca 2020 r.), ale konkurs na najlepszą Książkę Roku 2019 rozstrzygnięto później, wręczając statuetkę Złote Pióro podczas Walnego Zgromadzenia ZLM, 27 czerwca 2020 r., w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie Wiktorowi Golubskiemu.

Kolejny rozdział Recenzje, opinie, wspomnienia omawia dwie nowe książki naszych pisarzy z ZLM – autorstwa Ewy Krysiewicz i Krzysztofa Martwickiego. Zawiera też dwa eseje: pióra Kazimierza Świegockiego o Jesieniach Poezji oraz Teresy Kaczorowskiej poświęcony Marii Konopnickiej (w tym roku przypada 100-lecie śmierci tej patronki kultury Ciechanowa i 100-lecie proklamacji jej słynnej Roty). Niżej podpisana Teresa Kaczorowska zamieszcza w tym rozdziale również wspomnienie o poetce Barbarze Krajewskiej, która zmarła 10 czerwca 2020 r., w wieku 92 lat.

W ostatnim rozdziale Wydarzenia, Kronika staraliśmy się, jak zwykle, odnotować najważniejsze zdarzenia z działalności Związku Literatów na Mazowszu oraz udział jego członków w szeroko pojętym życiu literackim w regionie, kraju i poza granicami (przez pandemię koronawirusa zdecydowanie skromniejszym). Cenne są relacje z naszych imprez, m.in. z ostatnich VII Impresji Leśnych, XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji, czy XI Dnia M.K. Sarbiewskiego w Warszawie, a także wielu innych wydarzeń literackich z kraju i zagranicy oraz z życia i poczynań literatów ZLM odnotowanych krótko w Kronice ZLM.

Jak Państwo widzą – mimo niezwykle trudnego czasu światowej epidemii oraz z powodu zmiany siedziby (ZLM otrzymało po 22 latach wypowiedzenie lokalu w PCKiSz przy ul. Strażackiej 5 w Ciechanowie) – staraliśmy się w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” przekazać literackie tradycje i odnotować wiele zdarzeń i dokonań literackich nie tylko z romantycznej Ziemi Ciechanowskiej,zaprezentować twórczość naszych autorów, ale i szerzej z Mazowsza oraz z kraju i zagranicy. W sumie w tegorocznym Zeszycie, liczącym jak zwykle ostatnio ponad 300 stron! – poezję i prozę prezentuje aż ….autorów.Cieszymy się, że „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają już swoich wiernych czytelników, że trafiają do najważniejszych bibliotek w Polsce (Biblioteka Narodowa nadała pismu ISBN i ISSN), mają też coraz więcej odbiorców także zagranicą.

Mam nadzieję, że 22. numer naszego pisma, wzbogacony licznymi fotografiami, jak zwykle Państwa zaciekawi. Dziękuję Zespołowi redakcyjnego „CZL” za współpracę przy mozolnym tworzeniu periodyku. Jestem też wdzięczna wszystkim Autorom za utwory. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pomoc finansową w jego wydaniu. Dziękuję drukarzom i wszystkim, którzy nas wspierają przez 22 lata! A Czytelników proszę o dalsze trwanie z nami. Cieszymy się, że stworzone w 1999 r. przez nieliczne grono zapaleńców pismo stało się już trwałą wartością polskiej kultury. I że ukazuje się już od dwudziestu dwu lat, podnosząc rangę całego regionu!

Teresa Kaczorowska
Czerwiec 2020