VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

Regulamin

1. Cel konkursu:

  • przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego – wybitnego  pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
  • konfrontacja twórczości literackiej
  • integracja środowisk literackich
  • prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
  • II (dla autorów powyżej 21 lat)

3. Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 maja 2021 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

6. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceni powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 17 czerwca (czwartek) 2021 r., podczas „XXXII Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

10 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

12. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3, 06-430 Gołotczyzna
tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów), 0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie), muzeum.pozytywizmu@wp.pl i golotczyzna@muzeumciechanow.pl

Organizatorzy:

  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
  • Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie