AktualnoœciO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjacieleTeresa Kaczorowska Teresa Kaczorowska - dziennikarka, prozaik, poetka, doktor nauk humanistycznych. Jest tak?e spo?ecznikiem i animatorem kultury, zabiegajšcym od wielu lat o ocalanie polskiego dziedzictwa kulturowego. W swoich artyku?ach i ksiš?kach, zarówno prozatorskich, poetyckich jak naukowych, a tak?e we wszystkich poczynaniach spo?ecznych, u?wiadamia wag? kultury, historii oraz narodowych tradycji dla polskiej to?samo?ci. Inicjuje, zach?ca ró?ne ?rodowiska do dzia?ania, wspó?pracuje z samorzšdami wszystkich szczebli na P?n. Mazowszu, szko?ami, instytucjami kultury na rzecz dobra wspólnego, przekuwajšc cz?sto w czyn liczne swoje inicjatywy.

Urodzi?a si? na Suwalszczy?nie, wychowa?a na Mazurach, od 1985 r. mieszka w Ciechanowie. Absolwentka I Liceum Ogólnokszta?cšcego im. M. Konopnickiej w Suwa?kach (1972), Uniwersytetów: obecnego Warmi?sko-Mazurskiego (1977) i Warszawskiego (podyplomowe studia dziennikarskie i latynoameryka?skie). Doktorat obroni?a na Wydziale Historii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora (2007), z którš wspó?pracuje.

Zaczyna?a publikowa? w "Tygodniku Ciechanowskim" (1987), a najd?u?ej (przez 10 lat) by?a dziennikarkš mazowieckiego wydania ?Gazety Wyborczej?. Wspó?pracowa?a te? z Polskim Radiem i Warszawskim O?rodkiem Telewizyjnym. Jej teksty ukazywa?y si? równie? w wielu innych pismach w kraju i za granicš, m.in. w ?Reporterze?, ?Karcie?, ?Twórczo?ci", ?Rzeczypospolitej?, ?Przeglšdzie Powszechnym?, ?Gazecie Polskiej?, ?Kronice Mazowieckiej? (Warszawa), ?Zwišzkowcu? (Toronto), ?Gazecie Lwowskiej? (Lwów), ?Znad Wilii? (Wilno), ?Dzienniku Zwišzkowym" (Chicago), ?Nowym Dzienniku? (Nowy Jork), ?G?osie Katolickim? (Pary?), ?Krynica? (Kijów) i wielu innych pismach. Aktualnie publikuje w ?Ciechanowskich Zeszytach Literackich" (red. naczelna), wspó?pracuje te? z innymi tytu?ami. Opublikowa?a równie? kilkana?cie artyku?ów i rozpraw w pismach naukowych, w Polsce i za granicš. Od 3 pa?dziernika 2012 roku Teresa Kaczorowska jest przewodniczšcš Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie) - wybrano jš zdecydowanš wi?kszo?ciš, stosunkiem g?osów 20:2, przy dwóch wstrzymujšcych si? oraz jednomy?lnie na drugš kadencj?.

Jest autorkš kilkunastu prozatorskich ksiš?ek oraz siedmiu zbiorów poezji. Jej dwie dokumentalno-reporterskie ksiš?ki dotyczš tematyki katy?skiej, z których jedna pt. ?Kiedy jeste?cie, mniej boli...? (wznowiona w 2010 r. jako ?Dzieci Katynia?) zosta?a wydana w j. angielskim w USA jako ?Children of the Katyn Massacre" (McFarland 2006, w wersji e-book 2008). Dwukrotnie: w 2004 r. i 2014 r. odwiedzi?a polskie nekropolie wojenne na Wschodzie, jako uczestniczka IV i XV Mi?dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy?skiego ? efektem sš ksiš?ki ?Zapalajš ognie pami?ci? i "Od Warszawy do Tobolska", a tak?e pomnik Krzy? Katy?ski w Ciechanowie (z ziemiš przywiezionš z cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje), który w 2005 r. stanš? w centrum miasta, gdzie mieszka od 1985 r.

Zabiega te? o niezapominanie w Polsce o Marii Sk?odowskiej-Curie. W 2007 r. napisa?a ksiš?k? o jej zwišzkach z rodzinnym Mazowszem, która w 2011 r. zosta?a wydana ponownie, uzupe?niona i z okoliczno?ciowš opaskš (w stulecie otrzymania drugiej Nagrody Nobla ustanowiono - w Polsce, Francji, UNESCO - Rok Marii Sk?odowskiej-Curie). Autorka odby?a te? szereg prelekcji, dzi?ki czemu w 2008 r. rozpocz??a si? odbudowa zrujnowanego Dworu ?órawskich w Szczukach, pow Maków Mazowiecki, gdzie s?ynna Noblistka przebywa?a jako guwernantka (1886-1889), prowadzi?a tajne nauczanie dzieci wiejskich, pomaga?a swej siostrze finansowo w studiowaniu w Pary?u i sama przygotowywa?a si? na Sorbon?.

W stulecie ?mierci Marii Konopnickiej, te? zwišzanej z P?n. Mazowszem, T. Kaczorowska napisa?a i przebada?a ma?o znane zwišzki autorki ?Roty?, co zaowocowa?o nowš, odkrywczš jej ksiš?kš ?Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska?, a tak?e pamištkowš tablicš ufundowanš przez TMZC.

Teresa Kaczorowska cieszy si? te? uznaniem jako poetka. Wiele jej wierszy przet?umaczono na j?zyki obce: angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukrai?ski, litewski, w?gierski, czeski, serbski, bu?garski. Publikowano je w pismach literackich w Polsce i za granicš, licznych portalach internetowych, niektóre ukaza?y si? antologiach zbiorowych, m.in. w angielskoj?zycznej antologii wspó?czesnych pisarzy polskich "Contemporary Writers of Poland" (USA 2005), "Wed?ug poety" (Warsaw 2006), "S?owa bielsze od ?niegu" (Wroc?aw 2006), "Jan Pawe? II we wspomnieniach polsko-niemieckich" (Dortmund, Katowice 2006), w?gierskiej antologii poezji polskiej XX-XXI wieku ?A Csend Visszhangjai? (Keszthely, 2010), antologii wspó?czesnych sztuk s?owia?skich ?Mi?dzy Ochrydš a Bugiem? (Krosno, 2011) oraz wielu innych.

Badaczka emigracji polskiej - stšd kilka jej ksiš?ek dotyka spraw Polonii. Pracš, nad którš pracowa?a najd?u?ej (w latach 2001-2008), jest pierwsza biografia Mieczys?awa Haimana (1888-1949) - zapomnianego poety, dziennikarza, pisarza i pierwszego historyka Polonii ameryka?skiej, który wyda? ok. 20 ksiš?ek nt. chlubnej przesz?o?ci polskiej w USA oraz zorganizowa? w 1935 r. Polskie Muzeum w Ameryce (The Polish Museum of America) z siedzibš w Chicago, do dzi? jedyne w obydwu Amerykach. Najpierw wyda?a zbiór jego wierszy z poetyckš biografiš pt. ?Herodot Polonii poetš? (2005) - promocja odby?a si? jesieniš 2005 w Stanach Zjednoczonych, gdzie w pa?dzierniku, listopadzie i grudniu odby?a cykl spotka? autorskich, m.in. na Uniwersytetach: University of Loyola in Chicago i University of Michigan w Ann Arbor. 31 maja 2007 obroni?a pod kierunkiem prof. Izabelli Rusinowej rozpraw? doktorskš pt. ?Mieczys?aw Haiman (1888-1949) - historyk i dzia?acz Polonii ameryka?skiej?, która w 2009 r. zosta?a wydana w 2008 r. przez Muzeum Wychod?stwa Polskiego ?azienki Królewskie w Warszawie pt. ?Herodot Polonii ameryka?skiej Mieczys?aw Haiman (1888-1949)?. ksiš?ka ta mia?a promocje w USA (na terenie 3 stanów), Argentynie (Biblioteka Polska w Buenos Aires), Warszawie (Senat RP, Dom Polonii).

Teresa Kaczorowska uczestniczy nie tylko w licznych imprezach literackich, w kraju i za granicš, ale wyst?puje te? z odczytami naukowymi na konferencjach i sympozjach naukowych. Jest cz?onkiem Stowarzyszenia ?Wspólnota Polska? oraz ?wiatowej Rady Bada? nad Poloniš. Nale?y równie? do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Redaktorka. W 1999 r. by?a g?ównym twórcš i redaguje do dzi? periodyk ?Ciechanowskie Zeszyty Literackie?, w którym przywraca pami?? o wielkich tradycjach literackich regionu P?n Mazowsza i postaciach regionu. Pod jej redakcjš ukaza?o si? równie? kilkana?cie wydawnictw zbiorowych (patrz: Bibliografia).

Animatorka kultury. By?a: wspó?za?o?ycielkš i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie (1988-1998); w latach 2001-2009 prezesem Zwišzku Literatów Polskich Oddzia?u w Ciechanowie, który przekszta?ci? w 2009 r. w samodzielny Zwišzek Literatów na Mazowszu (te? nim kieruje). Od 2005 r. jest prezesem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (AES) w Sarbiewie, które w ramach szerokiej spo?ecznej akcji wskrzeszania pami?ci o s?awnym, a zapomnianym pierwszym polskim poecie rangi europejskiej okresu baroku, ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, rodem z Sarbiewa pod P?o?skiem (?polskim Horacym?). AES zamierza odbudowa? nieistniejšcy ju? ?Dwór Sarbiewskich? w Sarbiewie jako Muzeum Baroku - mi?dzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie i muzealne (przy pomocy funduszy z UE).

Wspó?organizatorka wielu imprez na P?n. Mazowszu, w tym mi?dzynarodowych: Ciechanowskiej Jesieni Poezji (Ciechanów-Opinogóra), Wiosny Literatury w Go?otczy?nie oraz Mi?dzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (P?o?sk-Sarbiewo-Ciechanów-Pu?tusk-Przasnysz-P?ock-Warszawa), a tak?e kilku ogólnopolskich konkursów literackich: ?O Laur Opina", ?O Laur Pos?a Prawdy", ?O Laur Sarbiewskiego". Jej wieloletnia praca spo?eczna na rzecz kultury sprawi?a, ?e w pa?dzierniku 2011 r. zosta?a dyrektorkš Powiatowego centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie i t? funkcj? z powodzeniem piastuje.

Uhonorowana, m.in.: przez Ministra Kultury RP odznakš ?Zas?u?ony Dzia?acz Kultury? (1995), nagrodš Starosty Ciechanowskiego (2000), nagrodš IV Salonu Ksiš?ki Polonijnej (Bruksela 2003), nagrodš honorowš Kongresu Polonii Ameryka?skiej (Chicago 2005), Nagrodš ?Z?ote Pióro? (Ciechanów 2004, 2006), ?Przyjaciela Domu Kultury w Ciechanowie" (2006), Medalem ?Za Zas?ugi dla Ciechanowa? (2006), ogólnopolskš nagrodš im. Witolda Hulewicza (Warszawa 2006),Honorowš Odznakš Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ?Zas?u?ony dla Kultury Polskiej" (2007), Nagrodš im. dr. F. Rajkowskiego jednoznacznš z honorowym tytu?em Ciechanowianina Roku (2008), Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ?Polonia Restituta? (2010). W 2012 roku, w 25-lecie pracy twórczej zosta?a uhonorowana a? trzema nagrodami za wybitny wk?ad dla kultury polskiej: Medalem ?Pro Masovia? (przyznawanej przez Marsza?ka Mazowsza), ogólnopolskš Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej oraz Nagrodš pieni??nš Starosty Ciechanowskiego. Ostatnio: Bršzowym Medalem ?Zas?u?ony Kulturze Gloria Artis?(2014).

W 23. edycji dorocznego konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 28 stycznia 2016 r., w Centrum Prasowym w Warszawie, otrzyma?a Nagrod? Specjalnš Fundacji Solidarno?ci Dziennikarskiej SDP za ksiš?k? ?Ob?awa Augustowska?(wydanš w 2015 r. przez Bellona S.A.).

Z kolei w 24. edycji dorocznego konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 31 stycznia 2017 r., w Centrum Prasowym w Warszawie, albumowa ksiš?ka Teresy Kaczorowskiej ?Od Warszawy do Tobolska?, b?dšca kronikš XV Mi?dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy?skiego, wydana przez Zenona Narojka, otrzyma?a zaszczytne honorowe wyró?nienie Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na ?wiecie.

W 2017 r. zosta?a uhonorowana ogólnopolskš Nagrodš Literackš im. Klemensa Janickiego ?za bogatš twórczo?? literackš?, a w 2018 r. - Z?otym Medalem "Za zas?ugi dla Obronno?ci Kraju".

Bibliografia Teresy Kaczorowskiej

Ksiš?ki prozatorskie:

1. ?Wyrwani z gniazd?, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Tess?, Ciechanów 1997
2. ?Nie odp?ynš rzeki snu??, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Tess?, Ciechanów 1998
3. ?W cieniu araukarii. Spotkania z Poloniš brazylijskš?, Ksiš?ka i Wiedza, Warszawa 2000
4. ?Kiedy jeste?cie, mniej boli??, Oficyna Wydawnicza Rymsza, Gdynia 2003
5. ?Zapalajš ognie pami?ci?, MON, Warszawa 2005
6. ?Children of the Katyn Massacre?, McFarland, USA 2006, w formie e-book (McFarland 2010)
7. ?Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
8. ?Córka mazowieckich równin czyli Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza?, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
9. ?Herodot Polonii ameryka?skiej Mieczys?aw Haiman (1888-1949?), Muzeum Wychod?stwa Polskiego ?azienki Królewskie, Warszawa 2008
10. ?Dzieci Katynia?, Bellona S.A., Warszawa 2010
11. ?Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska?, Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
12. ?Córka mazowieckich równin czyli Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza?, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Zwišzek Literatów na Mazowszu, wydanie drugie uzupe?nione i z okoliczno?ciowš opaskš z okazji Roku Marii Sk?odowskiej-Curie, Ciechanów 2011
13. "Dwunastu na Trzynastego", Zwišzek Literatów na Mazowszu,Ciechanów 2011
14. "Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie", Academia Europaea Sarbieviana, Sarbiewo 2012
15. "Boles?aw Biegas (1877-1954). Rze?biarz, malarz, literat", PCKiSz, Ciechanów 2012
16. "Karmazyn wyko?ysany na aksamicie Józef Narzymski (1839-1872)", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2013
17. "Ob?awa Augustowska", Bellona SA, Warszawa 2015
18. "Od Warszawy do Tobolska" Kronika XV Mi?dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy?skiego, Wyd. Zenon Narojek, Warszawa 2016
19. "Dziewczyny Ob?awy Augustowskiej", Fundacja Historia i Kultura, Warszawa 2017

Zbiory poezji:

1. ?Dotyk prawdy?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
2. ?Ze s?owikiem w duszy?, Nowy ?wiat, Warszawa 2004
3. ?Cztery wiosny?, Nowy ?wiat, Warszawa 2008
4. ?Dla Wandy?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
5. "Cherries Are Gone...", Exlibris, USA, 2011
6. "Ko?czš si? wi?nie...", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
7. "Z Gombrowiczem w Buenos Aires", Nowy ?wiat, Warszawa 2011

Opracowania ksiš?kowe i redakcja:

1. ?Kto jest kim w Ciechanowskiem?, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Tess?, Ciechanów 1994
2. ?Twórcy... drzewa ziemi naszej?, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995
3. ?Reminiscencje hiszpa?skie?, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1996
4. ?Dziewišta struna?, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Ciechanów 1997
5. ?S?owem ocali? s?owo?, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997
6. ?Romantycznej ziemi czar?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
7. ?M?odzie?czy oddech?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
8. ?Mieczys?aw Haiman, Herodot Polonii poetš. Wiersze wybrane?, Teresa Kaczorowska: Wybór, uk?ad, wst?p i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP ?Gryf?, Ciechanów 2005
9. ?Pierwsza dekada. Ciechanów literacki?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
10.Alfred Borkowski, ?Wieczorne rozmy?lania?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Zenona Cie?lak-Szymanik, ?Rzeka mojego uroczyska?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Igor Kantorowski, ?turysta?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
12. ?O Laur Opina?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
13. Ewa Krysiewicz, "100 lat kina w Ciechanowie", PCKiSz, Ciechanów 2012
14. "O Laur Sarbiewskiego", P?o?sk 2014.
15. "W?drówka ducha my?li". Boles?aw Biegas, Xawery Dunikowski Rze?ba,malarstwo (z polskich kolekcji prywatnych), PCKiSz, Ciechanów 2014.
16. "Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego twórczo??. Studia i materia?y",Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Academia Europaea Sarbieviana, Pu?tusk-Sarbiewo 2015.
17. "Trzydzie?ci lat min??o...", Ciechanów 2015
18. "Kwadrat", Jerzy Budziszewski (Jeshua Ben-Or),Ciechanów 2015
19. "Druga Dekada", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017.
20. Grzegorz Kucharzewski, zbiór wiersz "Ziemi krzyk",Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018.
21. " O Laur Opina", Wiersze nagrodzone w dziesi?ciu edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Z. Krasi?skiego, Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018.

Ciechanowskie Zeszyty Literackie (redakcja):

Nr 1, ?Pierwszy lot?, Zwišzek Literatów Polskich Oddzia? w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Tess?, Ciechanów 1999
Nr 2, ?Z prze?omu tysišcleci?, Zwišzek Literatów Polskich Oddzia? w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Tess?, Ciechanów 2000
Nr 3, ?Pi?tno Norwida?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2001
Nr 4, ?Powiew Romantyzmu?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
Nr 5, ?W zaczarowanej doro?ce?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
Nr 6, ?Niosšc pami???, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2004
Nr 7, ?Chrze?cija?ski Horacy z Mazowsza?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
Nr 8, ?Tropami Henryka Sienkiewicza?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
Nr 9, ??eromski na salonach?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
Nr 10, ?Z Pos?em Prawdy?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Nr 11, ?Przyja?? dwóch wieszczów?, Zwišzek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
Nr 12, ?Nie rzucim ziemi??, Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
Nr 13, "Córka mazowieckich równin", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
Nr 14, "Romantyczno??", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2012
Nr 15, "Powstanie Styczniowe w literaturze", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2013
Nr 16, "Boles?aw Biegas - artysta i literat", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2014
Nr 17,"Zuzanna Morawska ? pisarka i pedagog",Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2015
Nr 18, "Stanis?aw Che?chowski ? ziemianin, badacz, publicysta", Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2016.
Nr 19, ?Bruno Dionizy hr. Kici?ski ? poeta, dziennikarz, wydawca?, Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017.
Nr 20, ?Bronis?awa W?odkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski?, Zwišzek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018.


Spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP organizowane tradycyjnie co miesišc w Klubie "Cudzys?ów" w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, pod przewodnictwem dr Teresy Kaczorowskiej

(zosta?a wybrana przewodniczšcš Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, 3 pa?dziernika 2012 r.)


2012 rok

- 7 listopada 2012 r. ? wiceprzewodniczšcy Klubu, Jerzy Biernacki przybli?y? ostatniš, niewydanš jeszcze ksiš?k? Wies?awa Stradomskiego o Juliuszu Braunie. Wspominano te? o serdecznie by?ego ?p. przewodniczšcego KPK.
- 5 grudnia 2012 r. - go?ciem by?a re?yserka Alicja Albrecht, która zaprezentowa?a swój film ?Maria?, a tak?e swój album o Noblistce.

2013 rok

- 9 stycznia 2013 r. - go?ciem by?a Ewa Paczoska - profesor historii literatury polskiej z Wydzia?u Polonistyki UW, która wyg?osi?a prelekcj? ?Powstanie styczniowe w literaturze". Autorka wielu ksiš?ek, autorka i wspó?autorka kilku podr?czników licealnych. W przygotowaniu jest praca zbiorowa pod jej redakcjš, ?Przerabianie XIX wieku w literaturze i kulturze wspó?czesnej?.
- 6 lutego 2013 r. - El?bieta Królikowska-Avis - publicystka, pisarka, t?umaczka z Wlk. Brytanii, z tematem: ?Jak polityczna poprawno?? zabija europejskš kultur? - na przyk?adzie kina, malarstwa i wystawiennictwa oraz literatury?.
- 6 marca 2013 r., o godz. 16.00. Tym razem wystšpi? Bohdan Urbankowski z Warszawy, z ciekawym tematem: ?M?ody i stary poeta o Marcu ?68?.
- 3 kwietnia 2013 r. ? Wojciech Tomczyk, znany re?yser, jeden z najlepszych i najbardziej rozchwytywanych polskich scenarzystów i dramaturgów (?Inka 46?, ?Wampir?, ? Norymberga?). G?ównym tematem by?a jego nowa sztuka ?Bezkrólewie" - pierwszy "teatralny pó?kownik" rzšdów Donalda Tuska (?aden z polskich teatrów nie o?mieli? si? bowiem dotšd si?gnš? po t? sztuk?).
- 8 maja 2013 ? o. bernardyn Herkulan Wróbel, misjonarz z Argentyny. Mia?o ono szeroki, otwarty charakter. Ze wzgl?du na wyjštkowo?? zaproszonego go?cia zosta?o wkomponowane w program Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ?Maj na Foksal?. Temat spotkania brzmia?: ?Znam Papie?a Franciszka?. Spotkanie, które jak wszystkie prowadzi?a Teresa Kaczorowska, odby?o si? wieczorem w Centrum Prasowym Domu Dziennikarza. Otworzy? je prezes SDP Krzysztof Skowro?ski, przyby?a charge d?affaires Republiki Argentyny minister Patricia Salas i wielu dziennikarzy. Zabrzmia?y te? tanga argenty?skie - w wykonaniu absolwentów Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie (?Historia tanga? Astora Piazzolli, w wykonaniu Maksymiliana Grzesiaka ? skrzypce oraz Grzegorza Ma?kowskiego ? gitara). Mieszkajšcy od prawie 50 lat w P?d. Ameryce o. Herkulan Wróbel musia? d?ugo opowiada? o znajomo?ci z obecnym Papie?em Franciszkiem i jego siostrš, a tak?e o Polonii w Argentynie.
- 5 czerwca ? Wojciech Piotr Kwiatek, pe?nomocnik przewodniczšcej Klubu Publicystyki Kulturalnej, przypomnia? posta? znanego publicysty i dziennikarza ?p. Piotra Skórzy?skiego.
- 3 lipca ? Jerzy Tuszewski z Warszawy - dziennikarz, dokumentalista, re?yser radiowy, teatralny i filmowy, poeta zaprezentowa? akustycznš prezentacj? radiowej suity pami?ci swego autorstwa: ?Dwóch panów Polaków z p?omieniem w gar?ci?. Okazjš by?a 85. rocznica emisji pierwszego polskiego oryginalnego s?uchowiska Witolda Hulewicza oraz pozna?skiego wydania aktualnej do dzi? estetycznej teorii dzie?a radiowego ?Artystyczne s?uchowiska radiowe? Zenona Kosidowskiego.
- 4 wrze?nia 2013 r. - Ewa Siemaszko - badaczka ludobójstwa dokonanego na wo?y?skich Polakach podczas II wojny ?wiatowej, wyg?osi?a multimedialnš prelekcj? ?Wo?y? 1943 - traumatyczna pami???.

- 2 pa?dziernika 2013 r. ? dr hab. Lech Królikowski, historyk, wyk?adowca, autor wielu ksiš?ek i publikacji, p-cy Rady Dzielnicy Ursynów, wyg?osi? prelekcj? ?Problemy ustrojowe Warszawy, na tle zbli?ajšcego si? referendum?.

- 13 listopada 2013 r. - spotkanie po?wi?cone przypomnieniu postaci i sylwetki twórczej W?odzimierza Borowskiego (1930-2008) ? malarza, performera, happenera, teoretyka sztuki, autora instalacji, wspó?twórcy awangardowej lubelskiej Grupy ?Zamek?, jednego z przedstawicieli pierwszej powojennej (i zarazem praktycznie ostatniej jak dotšd!) polskiej awangardy artystycznej, artysty niemal od zawsze ?wykl?tego?. W pokazie multimedialnym Wojciech Piotr Kwiatek - pe?nomocnik przewodniczšcej Klubu Publicystyki Kulturalnej pokaza? niektóre jego prace, pos?uchano fragmentów wywiadu ? rzeki, jaki przed kilku laty przeprowadzi? on z artystš.
- 4 grudnia 2013 r. - go?ciem by? Dariusz Witold Kulczy?ski z Toronto, który wyg?osi? prelekcj? multimedialnš ?Kanada i jej Polonia, daleko od Polski czy blisko?".

2014 rok

- 8 stycznia 2014 r. - podczas I Spotkania w 2014 r. wystšpi?o czworo cz?onków Klubu Publicystyki Kulturalnej, którzy w 2013 roku wydali swoje ksiš?ki. Sš to: Ma?gorzata Todd (z ksiš?kš ?Domniemanie bezkarno?ci?), Barbara Petrozolin-Skowro?ska (?Przed nocš styczniowš?), Teresa Kaczorowska (?Karmazyn wyko?ysany na aksamicie. Józef Narzymski 1839-1872? i Jacek Wegner (?Zamach na Lenina?). Ponadto prezes podsumowa?a miniony 2013 rok, przypominajšc wszystkie spotkania i dokonania KPK. Na koniec nakre?lono wst?pne plany na 2014 rok.
- 5 lutego 2014 r. - go??mi byli: Marek Nadolski (Ateny, Grecja), dr Pawe? Krupka Warszawa), prof. Jacek Knopek (Toru?). Temat spotkania: ?Polonia Grecka wczoraj i dzi??.
- 5 marca 2014 r. ? Spotkanie z ksiš?kš: Kazimierz Bosek, ?Tajemnice czerwonych baronów. ?o?nierze-górnicy 1949-1959? (Bellona, Warszawa 2013). W imieniu autora ksiš?k? zaprezentuje ?ona autora - Marzena Bakman-Bosek oraz Wydawnictwo Bellona S.A.
- 2 kwietnia 2014 - Go?ciem by? Jan Str?kowski - jeden z tegorocznych laureatów Nagrody im. Macieja ?ukasiewicza, przyznawanej przez SDP za publikacje na temat kultury i cywilizacji (otrzyma? wyró?nienie za tekst ?Sze?? tapczanów Lwowa?, ?Rzeczpospolita?).
- 7 maja 2014 r.- pokaz filmu Tamary Jak?yny ?Papie?, który nie umar?? ? z re?yserkš filmów dokumentalnych i telewizyjnych, scenarzystkš z Moskwy. Ten film to premiera jej autorskiego filmu o Janie Pawle II pt. ?Papie?, który nie umar??. Spotkanie odby?o si?, jak zwykle w Domu Dziennikarza, ale jednocze?nie otwiera?o tegoroczny cykl imprez organizowanych przez SDP ?Maj na Foksal? (i odby?o si? w godzinach wieczornych, o godz. 19.00).
- 4 czerwca 2014 r. ? spotkanie wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym. Go??mi byli: El?bieta Królikowska-Avis: ?Polski t?umacz w wirówce nonsensu? oraz laureat SDP'2013 - Bohdan Urbankowski.
- 3 wrze?nia 2014 r. - wystšpi? Jerzy Tuszewski z Warszawy - dziennikarz, dokumentalista, re?yser radiowy, teatralny i filmowy, poeta - z tematem ?125. rocznica powstania Wie?y Eiffla (Tour Eiffel)? - najbardziej znanego obiektu architektonicznego Pary?a, która w momencie powstania by?a najwy?szš wie?š na ?wiecie. W programie b?dzie m.in. emisja audycji Jerzego Tuszewskiego ?A Sekwana zielona?, prezentowanej na antenie PR II w 1996 roku.
- 1 pa?dziernika 2014 r. - wystšpi? Roman Kochanowicz, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z multimedialnš prelekcj? ?Zespó? pa?acowo-parkowy Muzeum Romantyzmu wczoraj, dzi? i jutro?.
- 5 listopada 2014 r. wystšpi? Arkadiusz Go??biewski ? re?yser dokumentalista, producent, scenarzysta filmowy. Zaprezentowa? swój najnowszy film dokumentalny ?Dzieci kwatery ?? (2014), opowiadajšcy o tragicznych losach dzieci ?o?nierzy podziemia niepodleg?o?ciowego, którzy zostali zamordowani w wi?zieniu na Rakowieckiej w Warszawie i pogrzebani na obrze?ach Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powšzkach w kwaterze ???. Re?yser zaprosi? na pokaz w Klubie Publicystyki Kulturalnej SDP przy Foksal w Warszawie troje bohaterów swojego filmu: Mari? Le?nikowskš, córk? por. Tadeusza Le?nikowskiego, cišgle poszukujšcš grobu swego ojca (jej matka, jako pierwsza, przynios?a w 1959 r. na miejsce domniemanych pochówków Krzy?, który do dzi? tam stoi), Gra?yn? Chojeckš, kuzynk? mjr. Heronima Dekutowskiego ?Zapory" oraz syna komandora Stanis?awa Mieszkowskiego Witolda Mieszkowskiego, który po latach odnalaz? na ?šczce swojego ojca. Dyskusja by?a d?uga, goršca i zaowocowa?a Apelem?
- 3 grudnia 2014 - pierwszš cz??? zebrania wype?ni?y promocje ksiš?ek cz?onków naszego Klubu, druga mia?a charakter spotkania op?atkowego. Cieszyli?my si? te? obecno?ciš w?ród nas prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krzysztofa Skowro?skiego oraz dyrektor Bo?enny Dobrzy?skiej.


2015


- 7 stycznia 2015 r., go?ciem by? Wojciech Sumli?ski, znany dziennikarz ?ledczy, z zawodu psycholog, w którego sprawie niedawno (18 grudnia 2014 r.) przes?uchiwany by? prezydent RP Bronis?aw Komorowski, jako ?wiadek. Najwi?cej jednak czasu zaj??a jego ostatnia ksiš?ka o zabójstwie ks. J. Popie?uszki ?Lobotomia?. Sala Klubu ?Cudzys?ów? p?ka?a w szwach. Spokanie by?o niezwyk?e?
- 4 lutego 2015 r. go?ciem by?a Maria D?u?ewska, znana re?yserka filmów dokumentalnych scenarzystka, dziennikarka, dziennikarka, a z zawodu? aktorka. Na spotkaniu zosta? zaprezentowany jej ostatni film Polacy, którego bohaterami sš czterej naukowcy badajšcy przyczyny katastrofy smole?skiej (Wac?aw Berczy?ski, Wies?aw Binienda, Kazimierz Nowaczyk i Grzegorz Szuladzi?ski.
- 4 marca 2015 r., go?ci? Krzysztof Zanussi, jeden z najbardziej znanych re?yserów polskich, scenarzysta filmowy, filozof, autor ksiš?ek.
- 6 maja 2015 - "Historia na Foksal" (razem z Zarzšdem Oddzia?u Warszawskiego SDP) - niezwykle interesujšca dyskusja panelowa, zatytu?owana ?Bilans II wojny ?wiatowej dla Polski i pa?stw ?rodkowo-wschodniej Europy?, wspó?organizowana te? z Towarzystwem Mi?o?ników Historii w Warszawie. Wzi?li w niej udzia? wybitni historycy: Wojciech Materski, Marek Kornat, Jan ?aryn, dr Miros?aw Wawrzy?ski.
- 3 czerwca 2015 - go?ci? Leszek D?ugosz, poeta i bard z Krakowa
- 2 wrze?nia 2015 ? Andrzej Rosiewicz, piosenkarz, który który mówi? o kondycji artysty estradowego, po?šczony z jego recitalem.
- 6 pa?dziernika 2015 r. ? prof. Marek Drozdowski z prelekcjš, ?Pa?dziernik?56?.
- 4 listopada 2015 r. - go?ciem by? Jacek Karczewski - historyk, inicjator, twórca i dyrektor Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce (od 2015 roku w organizacji).
- 2 grudnia 2015 r., by?o to przede wszystkim Spotkanie Wigilijne - z udzia?em w?adz ZG SD. Ale najpierw wystšpili cz?onkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, których ksiš?ki ukaza?y si? drukiem w 2015 r. (w tym kolejne wydania): El?bieta Królikowska-Avis, Teresa Kaczorowska i Bohdan Urbankowski. Pi?kny stó? wigilijny przygotowa?o SDP z cz?onkami Klubu. Atmosfera by?a niezwykle ciep?a, zw?aszcza, ze na koniec wszyscy ?piewali kol?dy do akompaniamentu gitary Wojtka Kwiatka.


2016

- 13 stycznia 2016 r., tym razem przyjechali go?cie z P?ocka: Leszek Skierski ? dziennikarz, cz?onek SDP, autor prezentowanej ksiš?ki ?Niepokorna? (Ksiš?nica P?ocka, 2015) oraz bohaterka jego ksiš?ki ? p?ocka poetka Wanda Go??biewska.
- 3 lutego 2016. ? dr Ewa Kurek, historyk, redaktor, wydawca wydawnictw podziemnych (m.in. ?Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarno?? FSC Lublin"); autorka wielu cenionych ksiš?ek, a tak?e filmów dokumentalnych (m.in. ?Kto ratuje jedno ?ycie..."). Urodzi?a si? w Kielcach (24 listopada 1951), jest absolwentkš Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
- 2 marca 2016 r. ? Barbara Wachowicz ? znana autorka ksiš?ek i wystaw po?wi?conych Wielkim Polakom. Temat spotkania: Tajemnice ?ycia i twórczo?ci autora ?Trylogii? H. Sienkiewicza.

- 6 kwietnia 2016 r. ? dr Rados?aw Sikora ? historyk i publicysta specjalizujšcy si? w historii nowo?ytnej i historii wojskowo?ci, najbardziej znany ekspert husarii w Polsce. Przyjecha? w zbroi husarskiej, a towarzyszyli mu Rados?aw Szleszy?ski (wspó?autor ?Husarii Rzeczpospolitej"), równie? w zbroi oraz wydawca z ksiš?kami. Temat spotkania - ?Husaria polska?.
- 11 maja ? go?ciem by?a dr Teresa Kaczorowska, a tematem jej najnowsza ksiš?ka ?Ob?awa Augustowska?. Spotkanie zosta?o wkomponowane w cykl imprez ?Maj na Foksal?.
- 1 czerwca - go?ciem by?a Maria Jedli?ska-Adamus, redaktor naczelna i wydawca ogólnopolskiego tygodnika polityczno-spo?eczno-historycznego ?Nasza Polska?, który w 2015 roku przesta? si? ukazywa? po 20 latach istnienia. Poza wspomnieniami o tym pi?mie tematem spotkania by?a ksiš?ka Marii Jedli?skiej-Adamus ? ?Bohaterowi i kaci. Moje wspomnienia?. Spotkanie okaza?o si? tragiczne ? niez?omna dziennikarka dosta?a ataku serca i zmar?a na oczach uczestników spotkania?

- 7 wrze?nia 2016 r., o godz. 16.00, w Klubie ?Cudzys?ów" w Domu Dziennikarza, przy Foksal 3/5 w Warszawie. Tym razem go?ciem by? prawnik Andrzej Ceglarski i jego ksiš?ka ?Sprawa genera?a Zagórskiego. Zabójstwo prawie doskona?e? (Bellona SA, Warszawa 2016).

- 5 pa?dziernika 2016 r. ? Ewa Polak-Pa?kiewicz, publicystka, autorka wywiadu-rzeki z premierem Janem Olszewskim pt. ?Prosto w oczy". Publikuje w Arcanach, Pow?cišgliwo?ci i Pracy, Niedzieli, ródle i Christianitas. Wyda?a tomy: ?Kobieta z twarzš: szkice o ?yciu, o ?mierci i o mi?o?ci" (2005), ?Patrzšc na kobiety" (2012). Jej ostatnia ksiš?ka to ?Powrót pa?skiej Polski (2016).

- 9 listopada 2016 r. - go?ciem by? prawnik i dziennikarz, za?o?yciel i prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia ? Polska Liga, Maciej ?wirski. Omówi? temat ?Przeciwstawianie si? znies?awianiu Polski i Polaków?.

- 7 grudnia 2016 r. - Spotkanie Wigilijne - z udzia?em w?adz ZG SD. Najpierw jednak wystšpili cz?onkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, których ksiš?ki ukaza?y si? drukiem w 2015 r. (w tym kolejne wydania). B?dš to: Teresa Kaczorowska (?Od Warszawy do Tobolska?), Jacek Wegner (?Kryptonim Reporter?), Bohdan Urbankowski (?Je?li zapomn? o nich ? wiersze polityczne?, II wyd.; ?Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary,
mi?o?ci i ?mierci?; ?Oparci o ?mier?. Szkice o poetach Sztuki i Narodu, o poezji powsta?czej i o Powstaniu Warszawskim), Andrzej Tadeusz Kijowski (?Czasy kultury?), Wojciech Piotr Kwiatek (?Kretowisko?), Krystyna Guranowska-Stolarz (?O nim, o niej, o nich, czyli satyra na ka?dego?).


2017


- 4 stycznia 2017 r. - Sko?czy?a si? czteroletnia kadencja w?adz Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP i odby?y si? nowe wybory. Jednog?o?nie wygra?a Teresa Kaczorowska.
Potem go?ciem by? znany poeta, dr filozofii, publicysta - Bohdan Urbankowski - zaprezentowa? swoje nowe ksiš?ki:
- ?Je?li zapomn? o nich ? wiersze polityczne?, II wyd., Warszawa 2016
- ?Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, mi?o?ci i ?mierci?, Warszawa 2016
- ?Oparci o ?mier?. Szkice o poetach Sztuki i Narodu, o poezji powsta?czej i o Powstaniu Warszawskim?, Warszawa 2016
- zbiór poezji ?Chwile z Haniš?, Warszawa 2016.

- 1 lutego 2017 r. - go?ciem by? Tadeusz Prze?lakiewicz ? prezes Stowarzyszenia Ksi?garzy Polskich. Temat spotkania: ?Sytuacja ksiš?ki i czytelnictwa w Polsce?.

- 1 marca 2017 r. - Spotkanie sk?ada?o si? z dwu cz??ci: promocji ksiš?ki Marzeny Bauman-Bosek, pt. ?Drogš z piek?a. Fascynacje Kazimierza Boska? (Bellona SA, Warszawa 2016) oraz projekcji filmu dokumentalnego o ?o?nierzach powstania antykomunistycznego lat 1944-1956, re?. Aliny Czerniakowskiej ?Jeszcze si? Polska o nas upomni?. 1 marca to by? Narodowy Dzie? Pami?ci ??o?nierzy Wykl?tych?, a Kazimierz Bosek te? by? ??o?nierzem wykl?tym? czy mo?e ?przekl?tym?, poniewa? jako syn oficera przedwojennej Policji Pa?stwowej zosta? przymusowo wcielony do wojska i zmuszony do pracy w kopalni, skšd dzi?ki ?utowi szcz??cia zdo?a? si? wydosta?, zanim dosz?o do tego, ?e móg?by, jak wielu jego kolegów, straci? zdrowie lub nawet ?ycie.

- 5 kwietnia 2017 r. - go?ciem by? Pawe? Andrzej Lisicki ? dziennikarz, publicysta, eseista i t?umacz literacki, od 2013 r. redaktor naczelny tygodnika ?Do Rzeczy?. Ostatni laureat G?ównej Nagrody Wolno?ci S?owa za rok 2016 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za ksiš?k? Krew na naszych r?kach? - i w?a?nie ta ksiš?ka by?a g?ównym tematem spotkania.

- 17 maja 2017 r. ? w ramach Maja na Foksal spotkanie z Teresš Kaczorowskš i jej ksiš?kš ?Od Warszawy do Tobolska?.

- 21 czerwca 2017 r., tym razem by?o to spotkanie po?wi?cone zmar?ej 1 czerwca 2016 r. Marii Jedli?skiej-Adamus ? redaktor naczelnej i wydawcy ogólnopolskiego tygodnika polityczno-spo?eczno-historycznego ?Nasza Polska?, który w 2015 roku przesta? si? ukazywa? po 20 latach istnienia.

- 6 wrze?nia 2017 r. Tym razem spotkanie by?o po?wi?cone Powstaniu Warszawskiemu ? go?ciem by?a Anna Witkowska, córka powsta?ca warszawskiego, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego, prowadzšca wyk?ady na temat ?Wspó?czesne bohaterstwo" w klasach licealnych w Warszawie. Temat spotkania: ?Powstanie Warszawskie - 1944".


- 7 pa?dziernika 2017 r. - spotkanie wyjazdowe na V Rubinstein Piano Festival (odbywa? si? w ?odzi w dniach 16-21 pa?dziernika 2017). Dziennikarze Klubu byli jego go??mi 17 pa?dziernika 2017 r., w dniu rocznicy ?mierci Fryderyka Chopina.. Wspó?organizatorem tego wyjazdu by? Wojciech Stanis?aw Grochowalski ? dyrektor Rubinstein Piano Festival, jego pomys?odawca i organizator od pierwszej edycji, obecny prezes zarzšdu Mi?dzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w ?odzi.. Dyrektor Wojciech Stanis?aw Grochowalski (uczestnik spotka? Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, wydawca, prezes Fundacji Kultury i Biznesu) zorganizowa? tego dnia dla nas w ?odzi popo?udniowe spotkanie o F. Chopinie i A. Rubinsteinie, w obecno?ci córek A. Rubinsteina, by? równie? sponsorem wej?ciówek na popo?udniowy recital Chopinowski oraz na wieczorny Koncert w Filharmonii. W kosztach wyjazdu (busa) partycypowa? z kolei Zarzšd G?ówny SDP. Oto program ?ódzkiego spotkania Klubu, 17 pa?dziernika 2017 r.:
- godz. 14.45 - spotkanie z córkami Artura Rubinsteina w kawiarni Muzeum Miasta ?odzi, ul. Ogrodowa 15 (pa?ac Pozna?skich, ko?o Manufaktury, parter Muzeum),
- godz. 15.00 - udzia? w uroczysto?ci oficjalnego otwarcia nowej aran?acji Galerii Muzyki im. Artura Rubinsteina w Muzeum Miasta ? I pi?tro Muzeum Miasta ?odzi,
- godz. 16.00 - recital fortepianowy w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta, ?odzi, utwory F. Chopina zagra? Pawe? Wakarecy (laureat Mi?dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2015 r.), recital ok. 50 minut
- godz. 19.00 - recital fortepianowy (z przerwš) znakomitego pianisty Sergeia Babayana, Ormianin zamieszka?ego w Stanach Zjednoczonych, w Filharmonii ?ódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22. W czasie przerwy mo?na by?o obejrze? w foyer filharmonii wystaw? planszowš o dzia?alno?ci Fundacji im. Artura Rubinsteina.

8 listopada 2017 r. - tym razem spotkanie by?o po?wi?cone Rubinstein Piano Festivalowi w ?odzi oraz Mi?dzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Go?ciem by? Wojciech Stanis?aw Grochowalski z ?odzi, który zaprezentowa? prelekcj?, nowy film prod. TVP3 oraz wystaw? o rodzinie Artura Rubinsteina (?ona, dzieci, wnuki).

- 13 grudnia, o godz. 17.00 - Spotkanie Wigilijne - z udzia?em w?adz ZG SD ? ale tak?e podsumowujšce rok 2017. Cz?onkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP zabrali ksiš?ki które ukaza?y si? drukiem w 2017 r. (w tym kolejne wydania).


2018

- 18 stycznia 2018 r. ? Stanis?aw Leszczy?ski, dyrektor Festiwalu ?Chopin i jego Europa? (z powodu jego nag?ej choroby temat zrelacjonowa?a Renata Mieszkowska, muzykolog z PR II)

- 7 luty 2018 r. ? El?bieta Królikowska-Avis, ?Medialna polityka zagraniczna dobrej zmiany?

- 7 marca 2018 r. ? Piotr Witt z Pary?a i jego ksiš?ka ?Przedpiekle s?awy. Rzecz o Chopinie?.

4 kwietnia 2018 r. ? Maria Szonert: ?Postawy dziennikarzy wobec naukowców zaanga?owanych w wyja?nienie przyczyn katastrofy smole?skiej w ?wietle zasad deontologii dziennikarskiej?.

- 9 maja 2018 r. ? Bohdan Urbankowski z prelekcjš ?Pi?sudski?

- 16 maja 2018 r. ? Juliusz Erazm Bolek z Warszawy ze swoim poematem ?Corrida? po?wi?conym Grzegorzowi Przemykowi oraz jego matce Barbarze Sadowskiej

- 6 czerwca 2018 r.- Marek Nadolski z Aten z prezentacjš multimedialnš: ?Peloponez, a sprawa polska?

- 5 wrze?nia 2018 ? Leszek ?ebrowski, znany historyk, badacz podziemia niepodleg?o?ciowego

- 3 pa?dziernika 2018 ? tym razem go??mi byli dwaj znani publicy?ci, autorzy ksiš?ek, wiceprzewodniczšcy KPK: Jerzy Biernacki i Wojciech Piotr Kwiatek

- 7 listopada 2018 r. - spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP by?o po?wi?cone by?emu przewodniczšcemu Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP ? Wies?awowi Stradomskiemu, a szczególnie jego wydanej po?miertnie ksiš?ce ??ycie zwielokrotnione. Niezwyk?e dzieje Jerzego Brauna? (Wydawnictwo Naukowe AKSON, Warszawa 2017).

- 5 grudnia 2018 r. - Spotkanie Wigilijne - z udzia?em w?adz ZG SD, ale tak?e podsumowujšce rok 2018.
aktualnoœći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja