Ciechanowskie Zeszyty Literackie

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”

Ukazują się nieprzerwanie od 1999 r., jako rocznik. Do 2009 r. periodyk był wydawany przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, później przez niezależny Związek Literatów na Mazowszu (ZLM). Zeszyty wydawane są społecznie, druk wspierają zwykle lokalne samorządy: Prezydent Miasta Ciechanów, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie lub Starostwo Ciechanowskie. Początkowo pismo było niepozorne – liczyło 100 stron, obecnie ponad 300 stron. Redaktorem naczelnym periodyku jest od początku prezes ZLM, dr Teresa Kaczorowska.

Każdy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” ma inny kolor, swój tytuł, temat wiodący, ISBN i ISSN. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest jednej postaci pióra, przeważnie związanej z północnym Mazowszem. Pismo było dedykowane m.in.: A. Mickiewiczowi, C.K. Norwidowi, Z. Krasińskiemu, W. Gombrowiczowi, K.I. Gałczyńskiemu, A. Świętochowskiemu, M.K. Sarbiewskiemu, H. Sienkiewiczowi, S. Żeromskiemu, przyjaźni J. Słowackiego z Z. Krasińskim, M. Konopnickiej, M. Skłodowskiej-Curie, B. Biegasowi, St. Kostce Anastazemu Chełchowskiemu, Brunonowi Dionizemu hr. Kicińskiemu, Z. Morawskiej, Bronisławie Włodkównie , W. Gomulickiemu, S. Gołębiowskiemu.

Dotychczas ukazały się „CZL” o tytułach: Pierwszy lot (1999), Z przełomu tysiącleci (2000), Piętno Norwida (2001), Powiew Romantyzmu (2002), W zaczarowanej dorożce (2003), Niosąc pamięć (2004), Chrześcijański Horacy z Mazowsza (2005), Tropami Henryka Sienkiewicza (2006), Żeromski na salonach (2007), Z Posłem Prawdy (2008), Przyjaźń dwóch wieszczów (2009), Nie rzucim ziemi… (2010), Córka mazowieckich równin (2011), Romantyczność (2012), Powstanie Styczniowe w literaturze (2013), Bolesław Biegas – artysta i literat (2014), Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog (2015), Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta (2016), Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca (2017), Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski (2018),Wiktor Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu (2019), Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego (2020).

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają już swoich wiernych czytelników, trafiają do kilkudziesięciu najważniejszych bibliotek w Polsce i zagranicą, są też sprzedawane w księgarniach w Ciechanowie oraz podczas imprez literackich. Powoli stają się znane nie tylko w kraju, gdyż prezentują twórczość zarówno własnego środowiska literackiego, jak też wielu pisarzy z kraju i spoza Polski.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (redakcja, od 1999-):